Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 5

Wederhael van ’s menschen scheppinge, vers 1, 2. Adams nakomelingen worden na sijn evenbeelt geboren, 3. register van dien, door Seths linie, tot op Noach: ende haren ouderdom, 5. Henoch wandelt met Godt ende wort wech genomen, 22. Noachs geboorte, ende sonen, 28.
 
1 DIt is het 1 Boeck van Adams geslachte: ten dage als Godt den mensche schiep, maeckte hy hem 2 a nae de gelijckenisse Godes.
1 Ofte, verhael, register, rekeninge, optellinge der geboorten of geslachten, dat is, der gener die van Adam geboren zijn; verstaet, niet van alle maer de gene, van de welcke de Heere Christus, nae den vleesche, door Seths linie geboren is, Luc. 3. ende die voor ’t meerderen deel den waren Godesdienst, tot den Suntvloet toe, bewaert hebben.
2 D. nae sijne gelijckenisse. Siet bo. cap. 1.26, 27.
a Bov. 1.26. ende 9.6. 1.Cor. 11.7.
 
2 b Man ende Wijf schiep hyse, ende segendese, ende noemde 3 haren naem, Mensche, ten dage als sy geschapen werden.
b Bov. 1.26. Matth. 19.4. Marc. 10.6.
3 So wel des wijfs, als des mans: niet tegenstaende de verscheydenheit van haer beyder oorspronck, te weten, dat Adam vander aerde, ende Eva uyt Adam geschapen was.
 
3 Ende Adam 4 leefde 5 hondert ende dertich jaren, ende gewan [eenen soon] 6 nae sijne gelijckenisse, nae sijn evenbeelt: ende 7 noemde sijnen name, Seth.
4 D. als hy soo lange hadde geleeft, ofte soo out was, kreech hy eenen sone. Ende soo moetmen’t oock in ’t volgende verstaen.
5 Hebr. dertich ende hondert jaer, ende alsoo wort hier ende elders inde Hebreeusche sprake het minder getal meest voor, ende het meerder achter gestelt.
6 Tegen Godes beelt ende gelijckenisse, nae de welcke Adam geschapen was, wort hier nu gestelt Adams beelt, ende gelijckenisse, na de welcke Seth geboren is. Godes beelt was volmaect, maer na den val was Adams beelt gantsch verdorven: waer door nu alle menschen die natuerlic uyt Adam geboren worden, sondich, elendich, ende den doot onderworpen zijn. Siet Rom. 5.12.
7 T.w. uyt occasie der woorden die Heva sprack, doese desen sone kreech. Siet boven cap. 4. vers 25.
 
4 Ende Adams dagen, c na dat hy Seth gewonnen hadde, zijn geweest acht hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
c 1.Chron. 1.1.
 
5 So waren alle de dagen van Adam, die hy leefde, negen hondert 8 jaer, ende dertich 8 jaer: ende hy sterf.
8 Het woordeken jaer wort hier tweemael gestelt, nae de Hebreeusche maniere: maer hier na wort het een om de eygenschap onser duytscher sprake nagelaten.
 
6 Ende Seth leefde hondert ende vijf jaren: d ende hy gewan Enos.
d Bov. 4.26.
 
7 Ende Seth leefde, na dat hy Enos gewonnen hadde, acht hondert ende seven jaren: ende hy gewan sonen ende dochteren.
8 So waren alle de dagen van Seth negen hondert ende twaelf jaer: ende hy sterf.
9 Ende Enos leefde tnegentich jaer: ende hy gewan 9 e Kenan.
9 Luc. 3.37. genaemt Kainan.
e 1.Chron. 1.2.
 
10 Ende Enos leefde, na dat hy Kenan gewonnen hadde, acht hondert ende vijftien jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
11 So waren alle de dagen van Enos negen hondert ende vijf jaren: ende hy sterf.
12 Ende Kenan leefde tseventich jaer: ende hy gewan 10 Mahalalëel.
10 Luc. 3.37. staet in’t Griecksche Malelëel.
 
13 Ende Kenan leefde, na dat hy Mahalalëel gewonnen hadde, acht hondert ende veertich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
14 So waren alle de dagen van Kenan negen hondert ende tien jaren: ende hy sterf.
15 Ende Mahalalëel leefde vijf ende tsestich jaren: ende hy gewan Iered.
16 Ende Mahalalëel leefde, na dat hy Iered gewonnen hadde, acht hondert ende dertich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
17 So waren alle de dagen van Mahalalëel acht hondert ende vijf en tnegentich jaer: ende hy sterf.
18 Ende Iered leefde hondert ende twee en tsestich jaer: ende 11 hy gewan 12 f Henoch.
11 Vergelijckt den sendbrief van Iuda, vers 14, 15.
12 Hebr. Chanoch.
f 1.Chron. 1.3.
 
19 Ende Iered leefde, na dat hy Henoch gewonnen hadde, acht hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
20 So waren alle de dagen van Iered negen hondert ende twee en tsestich jaer: ende hy sterf.
21 Ende g Henoch leefde vijf en tsestich jaer: ende hy gewan 13 Methusalah.
g Iudae 14.
13 Hebr. Methuschalach.
 
22 Ende Henoch 14 h wandelde met Godt, na dat hy Methusalah gewonnen hadde, drie hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
14 D. hy leydde voor Godt een heylich leven met een grooten yver, ende bysondere gestadicheyt; sich afsonderende vande godtloosheyt, ende boose seden der werelt. Siet ond. gelijcke maniere van spreken, cap. 6. vers 9. Mich. 6.8. ende vergel. Ierem. 12. op vers 3.
h Hebr. 11.5.
 
23 So waren alle de dagen van Henoch, drie hondert ende vijf en tsestich jaer.
24 Henoch dan wandelde met Godt: 15 ende hy en was niet [meer]; i want Godt nam hem wech.
15 Dit wort verklaert, Hebr. cap. 11.5. dat hy is wech genomen ende overgeset in’t eeuwich leven.
i 2.Reg. 2.11. Hebr. 11.5.
 
25 Ende Methusalah leefde honderd seven en tachtentich jaer: ende hy gewan Lamech.
26 Ende Methusalah leefde, na dat hy 16 Lamech gewonnen hadde, seven hondert ende twee en tachtentich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
16 Hebr. Lemech.
 
27 So waren alle de dagen van 17 Methusalah negen hondert ende negen en tsestich jaer: ende hy sterf.
17 Dese Methusalah is d’ outste geweest van alle menschen, die op aerden geleeft hebben, daer de H. Schrift van meldt.
 
28 Ende Lamech leefde hondert ende twee en tachtentich jaer: ende hy gewan eenen sone.
29 Ende hy noemde sijnen name 18 Noach, seggende; Dese sal ons troosten over ons werck, ende over de smerte onser handen, 19 van wegen het aerdrijck dat de HEERE vervloeckt heeft.
18 In’t nieuwe Testament genaemt Noë, Luc. 3.36. ende 1.Pet. 3.20. Hebr. 11.7. De twee Hebreeusche woorden, Noach ende Nicham, die hier beyde gebruyckt worden, hebben eenige gelijckheyt. Het eene beteeckent rusten; van het welcke de naem Noach genomen is: het ander vertroosten; met het welcke de reden der benaminge aengewesen wort: want Lamech sonder twijffel door des Heeren Geest bericht zijnde, heeft gesien dat Noach tot wat bysonders soude gebruyckt worden.
19 Siet bov. 3.17, 18, 19, ende 4.11.
 
30 Ende Lamech leefde, na dat hy Noach gewonnen hadde, vijf hondert ende vijf en tnegentich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
31 So waren alle de dagen van Lamech seven hondert ende seven en tseventich jaer: ende hy sterf.
32 Ende Noach was 20 vijf hondert jaer out: ende Noach 21 gewan Sem, Cham ende Iapheth.
20 Hebr. Een Soon van vijf hondert jaer: D. Noach was soo vele jaren out, ofte, was gaende in’t vijf hondertste jaer. Dese maniere van spreken is seer dickwijls in de H. Schrift. Siet ond. 7.6. ende 11.10. ende 17.17. etc.
21 Dat is hier te seggen: hy begon te gewinnen: als cap. 11.36. want dese drie sonen in een jaer niet en zijn geboren: maer eerst, Iapheth, daer na Sem, ende ten laetsten Cham. Siet cap. 9. vers 24. ende cap. 11.10. Sem wort hier d’eerste gestelt, als een godvruchtich Voorvader onses Heeren Iesu Christi, nae den vleesche, mitsgaders aller Hebreen. Siet cap. 10.21. etc.

Einde Genesis 5