Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 4

1 ENde Adam bekende Heva sijne huysvrouwe: ende sy wert swanger ende baerde Kain, ende seyde; Ick hebbe eenen man vanden HEERE vercregen.
2 Ende sy voer voort te baren sijnen broeder Habel: ende Habel wert een Schaepherder, ende Kain wert een Lantbouwer.
3 Ende het geschiedde ten eynde [eeniger] dagen, dat Kain van de vrucht des lants den HEERE offer bracht.
4 Ende Habel die bracht oock vande eerstgeborene sijner schapen, ende van haer vet: Ende de HEERE sach Habel, ende sijn offer aen:
5 Maer Kain ende sijn offer en sach hy niet aen: doe ontstack Kain seer, ende sijn aengesicht verviel.
6 Ende de HEERE seyde tot Kain: Waerom zijt ghy ontsteken? ende waerom is u aengesicht vervallen?
7 Isser niet, indien ghy wel doet, verhooginge? ende so ghy niet wel en doet, de sonde ligt aen de deure: sijne begeerte is doch tot u, ende ghy sult over hem heerschen.
8 Ende Kain sprack met sijnen broeder Habel: Ende het geschiedde als sy in ’t velt waren, dat Kain tegens sijnen broeder Habel opstont, ende sloech hem doot.
9 Ende de HEERE seyde tot Kain: Waer is Habel uw’ broeder? ende hy seyde; Ick en weet [het] niet: ben ick mijnes broeders hoeder?
10 Ende Hy seyde: Wat hebt ghy gedaen? daer is een stemme des bloets uwes broeders dat tot my roept vanden aerdbodem.
11 Ende nu zijt ghy vervloeckt; vanden aerdbodem, die sijnen mont heeft opgedaen om uwes broeders bloet van uwe hant te ontfangen.
12 Als ghy den aerdbodem bouwen sult, hy en sal u sijn vermogen niet meer geven: ghy sult swervende ende doolende zijn op aerden.
13 Ende Kain seyde tot den HEERE; Mijne misdaet is grooter, dan dat sy vergeven worde.
14 Siet, ghy hebt my heden verdreven vanden aerdbodem, ende ick sal voor u aengesicht verborgen zijn; ende ick sal swervende, ende doolende zijn op der aerde, ende het sal geschieden, dat, al die my vindt, my sal dootslaen.
15 Doch de HEERE seyde tot hem: Daerom al wie Kain dootslaet, sal sevenvoudich gewroken worden: Ende de HEERE stelde een teecken aen Kain, op dat hem niet en versloege, al wie hem vonde.
16 Ende Kain ginck uyt van het aengesicht des HEEREN: ende hy woonde in het lant Nod, ten Oosten van Eden.
17 Ende Kain bekende sijne huysvrouwe, ende sy wert bevrucht, ende baerde Hanoch: ende hy bouwde eene Stadt, ende noemde den naem der selver stadt nae den naem sijns soons Hanoch.
18 Ende aen Hanoch wert Hirad geboren, ende Hirad gewan Mechuiaël, ende Mechuiaël gewan Methusaël, ende Methusaël gewan Lamech.
19 Ende Lamech nam sich twee wijven: de naem vande eerste was, Ada, ende de naem vande andere, Zilla.
20 Ende Ada baerde Iabal: dese is geweest een vader der gener die tenten bewoonden, ende vee [hadden].
21 Ende de naem sijns broeders was Iubal: dese was de vader van alle die Harpen ende Orgelen handelen.
22 Ende Zilla die baerde oock Tubalkain, eenen Leermeester van allen wercker in koper ende yser: ende de suster van Tubalkain was Naëma.
23 Ende Lamech seyde tot sijne wijven Ada ende Zilla: Hoort mijne stemme, ghy wijven Lamechs, neemt ter ooren mijn reden: voorwaer ick sloege wel eenen man doodt, om mijne wonde, ende eenen jongelinck, om mijne buyle:
24 Want Kain sal sevenvoudich gewroken worden: maer Lamech tseventich mael seven mael.
25 Ende Adam bekende wederom sijne huysvrouwe, ende sy baerde eenen sone, ende sy noemde sijnen naem Seth: want Godt heeft my [sprack sy] een ander zaet geset voor Habel; want Kaïn hem dootgeslagen heeft.
26 Ende den selven Seth wert oock een soon geboren, ende hy noemde sijnen naem Enos: doe begonmen den Naem des HEEREN aen te roepen.

Einde Genesis 4