Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 33 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 33

1 ENde Iacob hief sijne oogen op, ende sach, ende siet, Esau quam, ende vier hondert mannen met hem: doe verdeylde hy de kinderen onder Lea, ende onder Rachel, ende onder de twee dienstmaechden.
2 Ende hy stelde de dienstmaechden ende hare kinderen voor aen: ende Lea ende hare kinderen achterwaerder; maer Rachel ende Ioseph d’achterste.
3 Ende hy ginck voor-by haer aengesichte henen: ende hy booch sich seven malen ter aerde, tot dat hy by sijnen broeder quam.
4 Doe liep Esau hem te gemoete, ende nam hem inden arm, ende viel hem aen den hals, ende kuste hem: ende sy weenden.
5 Daerna hief hy sijne oogen op, ende sach die wijven, ende die kinderen, ende seyde; Wie zijn dese by u? ende hy seyde; De kinderen, die Godt uwen knecht genadelick verleent heeft.
6 Doe traden de dienstmaechden toe, sy, ende hare kinderen, ende sy boogen haer neder.
7 Ende Lea tradt oock toe, met hare kinderen, ende sy boogen haer neder: ende daerna tradt Ioseph toe, ende Rachel, ende boogen haer neder.
8 Ende hy seyde; [Voor] wien is u al dit heyr dat ick ontmoet hebbe? ende hy seyde; Om genade te vinden inde oogen mijnes heeren.
9 Maer Esau seyde; ick hebbe’s veel: mijn broeder, het zy uwe dat ghy hebt.
10 Doe seyde Iacob; Och neen, indien ick nu genade in uwe oogen gevonden hebbe, so neemt mijn geschenck van mijner hant: daerom, om dat ick u aengesichte gesien hebbe, als hadde ick Godes aengesichte gesien, ende ghy hebt welgevallen aen my genomen.
11 Neemt doch mijnen segen, die u toegebracht is, dewijle ’t Godt my genadelick verleent heeft, ende dewijle ick alles hebbe: ende hy hieldt by hem aen, so dat hy’t nam.
12 Ende hy seyde, Laet ons reysen ende voort trecken: ende ick sal voor u trecken.
13 Maer hy seyde tot hem; Mijn heere weet, dat dese kinderen teeder zijn, ende dat ick soogende schapen ende koeyen by my hebbe: indienmense maer eenen dach afdrijft, so sal de geheele cudde sterven:
14 Mijn heere trecke doch voor by, voor het aengesichte sijnes knechts: ende ick sal my op mijn gemack als leydsman voegen, nae den ganck van ’twerck, het welcke voor mijn aengesichte is, ende nae den ganck deser kinderen, tot dat ick by mijnen heere te Seïr kome.
15 Ende Esau seyde; Laet my doch van dit volck, dat met my is, u by stellen: ende hy seyde; Waer toe dat? laet my genade vinden in mijnes heeren oogen.
16 Also keerde Esau dies daechs wederom sijnes weechs nae Seïr toe.
17 Maer Iacob reysde nae Succoth, ende bouwde een huys voor hem: ende maeckte hutten voor sijn vee; daerom noemde hy de name dier plaetse, Succoth.
18 Ende Iacob quam behouden [tot] de stadt Sichem, welcke is in’t lant Canaan; als hy quam van Paddan Aram: ende hy legerde sich in’t gesichte der stadt.
19 Ende hy kocht een deel des velts daer op hy sijne tente gespannen hadde, van de hant der sonen Hemors, des vaders van Sichem, voor hondert stucken gelts.
20 Ende hy richtede aldaer eenen Altaer op: ende noemde hem; De Godt Israels [is] Godt.

Einde Genesis 33