Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 33 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 33

Iacob, order gestelt hebbende op het trecken sijner wijven ende kinderen, gaet sijnen broeder te gemoete, vers 1. etc. die hem, mitsgaders sijne wijven ende kinderen seer wel bejegent, 4. ende neemt na vrientlicke reden ende wederreden Iacobs geschencken aen, scheyden alsoo vredelick van malkanderen, 8. Iacob komt te Succoth, ende van daer tot Sichem, alwaer hy sijne tenten opslaet, ende den Heere eenen altaer bouwt. 17.
 
1 ENde Iacob hief sijne oogen op, ende sach, ende siet, Esau quam, ende vier hondert mannen met hem: doe verdeylde hy de kinderen onder Lea, ende onder Rachel, ende onder de twee dienstmaechden.
2 Ende hy stelde de dienstmaechden ende hare kinderen voor aen: ende Lea ende hare kinderen achterwaerder; 1 maer Rachel ende Ioseph d’achterste.
1 Hy sett de liefste in’t achterste, ende sekerste, op datse, so de voorste verslagen wierden, noch eenichsins ontcomen mochten. Siet bov. 32.7, 8.
 
3 Ende hy ginck voor-by haer aengesichte henen: ende 2 hy booch sich 3 seven malen ter aerde, tot dat hy by sijnen broeder quam.
2 Siet bov. cap. 18 op vers 2.
3 D. dickwijls, een seker getal voor een onseker. siet Levit. 26. op ’t vers 8.
 
4 Doe liep Esau hem te gemoete, ende nam hem inden arm, ende viel hem aen den hals, ende 4 kuste hem: ende 5 sy weenden.
4 Siet bov. cap. 29. op vers 11.
5 Dit is dickwijls geschiet in’t ontmoeten van vrienden, als hier ende bov. cap. 29.11. ende ond. 43.30. ende 46.29. ofte, in’t scheyden, Ruth 1.14. Actor. 20.37.
 
5 Daerna hief hy sijne oogen op, ende sach die wijven, ende die kinderen, ende seyde; Wie zijn dese by u? ende hy seyde; De kinderen, die Godt uwen knecht genadelick verleent heeft.
6 Doe traden de dienstmaechden toe, sy, ende hare kinderen, ende sy boogen haer neder.
7 Ende Lea tradt oock toe, met hare kinderen, ende sy boogen haer neder: ende daerna 6 tradt Ioseph toe, ende Rachel, ende boogen haer neder.
6 And. hy wert genaedert, ofte, geheeten te naederen; Also hy te deser tijt maer ontrent 6. jaren out was.
 
8 Ende hy seyde; 7 [Voor] wien is u al dit heyr dat ick ontmoet hebbe? ende hy seyde; Om genade te vinden inde oogen mijnes heeren.
7 Ofte: wat is u al dit heyr? D. waer toe sal dat dienen? wat meynt ghy daer mede? hy hadde sonder twijfel dit wel verstaen uyt de knechten, die de kudde leydden, maer hy socht gelegentheyt uyt Iacobs antwoorde, om sijne geschencken beleefdelick te weygeren.
 
9 Maer Esau seyde; 8 ick hebbe’s veel: mijn broeder, 9 het zy uwe dat ghy hebt.
8 D. ick hebbes genoech. hier sien wy vervult de beloften Godes, bov. 27.39.
9 D. behoudt voor u, dat ghy hebt.
 
10 Doe seyde Iacob; Och neen, indien ick nu genade in uwe oogen gevonden hebbe, so neemt mijn geschenck van mijner hant: daerom, om dat ick u aengesichte gesien hebbe, 10 als hadde ick Godes aengesichte gesien, 11 ende ghy hebt welgevallen aen my genomen.
10 Als of hy seyde: gelijck de gunste Godes den mensche seer verquickt: alsoo ben ick oock door dese uwe minnelicke ende vreedsame ontmoetinge seer vermaeckt, houdende de selve voor een seker teecken van Godts genade t’ mywaert, als of Godt selve my soo vriendelick verschenen ware.
11 And. hebt doch een welgevallen aen my. Ofte, soo vriendelick hebt ghy my ontfangen.
 
11 Neemt doch mijnen 12 segen, die u toegebracht is, dewijle ’t Godt my genadelick verleent heeft, ende dewijle ick alles hebbe: ende hy hieldt by hem aen, so dat hy’t nam.
12 D. geschenck: het welck alsoo genoemt wort Ios. 15.19. ende 1.Sam. 25.27. ende 30.26. ende 2.Reg. 5.15. ende 2.Corint. 9.5, 6. om dat het bestaet uyt dingen die door de milde segeninge des HEEREN den menschen toegesonden worden, ende met geluckwenschinge plegen gegeven, ende met dancksegginge ontfangen te worden.
 
12 Ende 13 hy seyde, Laet ons reysen ende voort trecken: ende ick sal 14 voor u trecken.
13 Namelic, Esau.
14 D. neffens, tegen over, met u, bezijden u, in u geselschap; my nae u voegende in ’t reysen, al is mijn volck kloecker ende frisscher als het uwe.
 
13 Maer 15 hy seyde tot hem; Mijn heere weet, dat dese kinderen 16 teeder zijn, ende dat ick 17 soogende schapen ende koeyen 18 by my hebbe: indienmense maer eenen dach afdrijft, so sal de geheele cudde sterven:
15 Namelick, Iacob.
16 Ruben, de outste, mocht te deser tijt omtrent 12 ofte 13 jaren out zijn.
17 And. dragende.
18 Ofte, op my. D. tot mijnen last ende sorge.
 
14 Mijn heere trecke doch voor by, voor het aengesichte sijnes knechts: ende ick sal my op 19 mijn gemack als leydsman voegen, 20 nae den ganck van 21 ’twerck, het welcke voor mijn aengesichte is, ende nae den ganck deser kinderen, tot dat ick by mijnen heere te Seïr kome.
19 Ofte, sachtkens, soetkens.
20 Hebr. nae den voet: ende soo in’t volgende.
21 Alsoo noemt Iacob sijn vee, ’t welck gade te slaen sijn dagelicks werck was. alsoo oock Exo. 22.8. ende 36.6.
 
15 Ende Esau seyde; Laet my doch van dit volck, dat met my is, u by stellen: ende hy seyde; Waer toe dat? 22 laet my genade vinden in mijnes heeren oogen.
22 D. bewijst my dese gunste, ende doet het gene, dat ick versoecke, ende en stelt niemant van uwen volcke by my.
 
16 Also keerde Esau dies daechs wederom sijnes weechs nae Seïr toe.
17 Maer Iacob reysde nae 23 Succoth, ende bouwde een huys voor hem: ende maeckte hutten voor sijn vee; daerom noemde hy de name dier plaetse, 24 Succoth.
23 Dese name en hadde die plaetse doe noch niet, maer kreegse daer na, als op ’t eynde deses vers geseyt wort.
24 D. hutten, tenten, daken, kooyen. Dese plaetse was gelegen over de Iordaen, in de stamme Gads, niet verre van Pnuël. Siet Ios. 13.27. ende Iud. 8.5, 14, 15. Daer wort van een ander Succoth gesproken Exod. 12.37.
 
18 a Ende Iacob quam 25 behouden [tot] de stadt 26 Sichem, welcke is in’t lant Canaan; als hy quam van Paddan Aram: ende hy legerde sich 27 in’t gesichte der stadt.
a Ios. 24.27. Act. 7.16.
25 Hebr. Schalem, dat andere houden voor den name eener stadt by de Iordane, waer ontrent Iohannes de Dooper daer na gedoopt heeft; onderscheyden van een ander Salem, daerna genoemt Ierusalem. Siet bov. cap. 14. vers 18. ende Psal. 76. vers 3.
26 Siet bov. 12.6.
27 Ofte voor aen de stadt.
 
19 Ende hy kocht een deel des velts daer op hy sijne tente gespannen hadde, van de hant der sonen 28 Hemors, des vaders van Sichem, voor hondert 29 stucken gelts.
28 Hebr. Chamor. Actor. 7.16. wort hy Emmor genoemt.
29 Genaemt, Lammeren. om dat de figure van een lam daer op geteeckent was. Siet Ios. 24.32. Iob 42.11. ende verg. Act. 7.16. Andere verstaen natuerlicke schapen, die hy voor dat lant gegeven heeft, gelijck het oock gebruyckelick geweest is, te koopen ende verkoopen met verwisselinge van waren.
 
20 Ende hy richtede aldaer 30 eenen Altaer op: ende noemde hem; 31 De Godt Israels [is] Godt.
30 Om danckoffer daer op te offeren, ende den geheelen Godes-dienst te plegen, nae ’t exempel sijner vaderen. Siet bov. 12.7. ende 13.18.
31 Hebr. El Elohe Israël.

Einde Genesis 33