Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 29 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 29

1 DOe hief Iacob sijne voeten op; ende ginck nae het lant der kinderen van ’t Oosten.
2 Ende hy sach toe, ende siet, daer was een put in’t velt; ende siet, daer waren drie cudden schapen nevens dien nederliggende; want uyt dien selven put drenckten sy de cudden: ende daer was een groote steen op den mont van dien put.
3 Ende derwaerts werden alle de cudden versamelt, ende sy wentelden den steen vanden mont des puts, ende drenckten de schapen: ende leyden den steen weder op den mont van dien put, op sijne plaetse.
4 Doe seyde Iacob tot hen; Mijne broeders, van waer zijt ghy? ende sy seyden; Wy zijn van Haran.
5 Ende hy seyde tot hen; Kent ghy Laban den sone Nahors? ende sy seyden; Wy kennen [hem].
6 Voorder seyde hy tot hen; Ist wel met hem? ende sy seyden; ’T is wel, ende siet Rachel sijne dochter, die komt met de schapen.
7 Ende hy seyde; Siet, het is noch hooch dach, ’t en is geen tijt dat het vee versamelt worde, drenckt de schapen, ende gaet henen, weydt [se].
8 Doe seyden sy; Wy en konnen niet, tot dat alle de cudden te samen sullen versamelt zijn, ende datmen den steen van den mont des puts afwentele; op dat wy de schapen drencken.
9 Als hy noch met hen sprack; so quam Rachel met de schapen die haren vader toebehoorden; want sy was eene Herdersche.
10 Ende het geschiedde, als Iacob Rachel sach, de dochter van Laban sijnes moeders broeder, ende de schapen van Laban sijnes moeders broeder; dat Iacob toetradt, ende wentelde den steen van den mont des puts, ende drenckte de schapen van Laban sijnes moeders broeder.
11 Ende Iacob kuste Rachel: ende hy hief sijne stemme op, ende weende.
12 Ende Iacob gaf Rachel te kennen, dat hy hares vaders broeder was, ende dat hy de sone van Rebecca was: doe liep sy henen, ende gaf ’t haren vader te kennen.
13 Ende het geschiedde, als Laban die tijdinge hoorde van Iacob, sijnes susters sone, so liep hy hem te gemoete, ende omhelsde hem, ende kuste hem, ende bracht hem tot sijn huys: ende hy vertelde Laban alle dese dingen.
14 Doe seyde hem Laban; Voorwaer ghy zijt mijn gebeente, ende mijn vleesch: ende hy bleef by hem eene volle maent.
15 Daer na seyde Laban tot Iacob; Omdat ghy mijn broeder zijt, soudt ghy my des halven om niet dienen? verklaert my, wat sal u loon zijn?
16 Ende Laban hadde twee dochters; de name der grootste was, Lea; ende de name der kleinste was, Rachel.
17 Doch Lea hadde teedere oogen: maer Rachel was schoon van gedaente, ende schoon van aengesicht.
18 Ende Iacob hadde Rachel lief: ende hy seyde; Ick sal u seven jaren dienen, om Rachel uwe kleynste dochter.
19 Doe seyde Laban; Het is beter dat ickse u geve, dan dat ickse eenen anderen manne geve: blijft by my.
20 Also diende Iacob om Rachel seven jaren: ende die waren in sijne oogen als eenige dagen, om dat hyse lief hadde.
21 Doe seyde Iacob tot Laban; Geeft mijne huysvrouwe, want mijne dagen zijn vervult, dat ick tot haer ingae.
22 So versamelde Laban alle de mannen dier plaetse, ende maeckte eene maeltijt.
23 Ende het geschiedde des avonts, dat hy sijne dochter Lea nam, ende brachtse tot hem: ende hy ginck tot haer in.
24 Ende Laban gaf haer Zilpa sijne dienstmaecht, aen Lea sijne dochter [tot] eene dienstmaecht.
25 Ende het geschiedde des morgens, ende siet, het was Lea: daerom seyde hy tot Laban; Wat is dit [dat] ghy my gedaen hebt? heb’ ick niet by u gedient om Rachel? waerom hebt ghy my dan bedrogen?
26 Ende Laban seyde; Men doet alsoo niet te deser onser plaetse, datmen de kleynste uytgeve voor de eerstgeborene.
27 Vervult de weke van dese; dan sullen wy u oock die geven, voor den dienst die ghy noch andere seven jaren by my dienen sult.
28 Ende Iacob dede alsoo; ende hy vervulde de weke van dese: doe gaf hy hem Rachel sijne dochter, hem tot eene vrouwe.
29 Ende Laban gaf sijne dochter Rachel sijne dienstmaecht Bilha; haer tot eene dienstmaecht.
30 Ende hy ginck oock in tot Rachel; ende hadde oock Rachel liever dan Lea: ende hy diende by hem noch andere seven jaren.
31 Doe nu de HEERE sach dat Lea gehaet was, opende hy hare baer-moeder: maer Rachel was onvruchtbaer.
32 Ende Lea wert bevrucht, ende baerde eenen sone, ende sy noemde sijnen name, Ruben: want sy seyde, Omdat de HEERE mijne verdruckinge heeft aengesien, daerom sal mijn man my nu liefhebben.
33 Ende sy wert weder bevrucht, ende baerde eenen sone, ende seyde; Dewijle de HEERE gehoort heeft, dat ick gehaet was, so heeft hy my oock desen gegeven: ende sy noemde sijnen name, Simeon.
34 Ende sy wert noch bevrucht, ende baerde eenen sone, ende seyde; Nu sal hem ditmael mijn man by my voegen, dewijle ick hem drye sonen gebaert hebbe: daerom noemde hy sijnen name, Levi.
35 Ende sy wert weder bevrucht, ende baerde eenen sone, ende seyde; Dit mael sal ick den HEERE loven: daerom noemde sy sijnen name, Iuda: ende sy hieldt op van baren.

Einde Genesis 29