Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 2

1 ALso zijn volbracht de hemel ende de aerde, ende al haer heyr.
2 Als nu Godt op den sevensten dach volbracht hadde sijn werck, dat hy gemaekt hadde, heeft hy gerust op den sevensten dach van al sijn werck, dat hy gemaeckt hadde.
3 Ende Godt heeft den sevenden dach gesegent, ende dien geheyligt, om dat hy op den selven gerust heeft van al sijn Werck, ’t welck Godt geschapen hadde, om te volmaken.
4 Dit zijn de geboorten des hemels ende der aerde, als sy geschapen werden: ten dage als de HEERE Godt de aerde ende den hemel maeckte;
5 Ende allen struyck des velts, eer hy inder aerde was, ende alle ’t cruyt des velts, eer het uyt sproot: want de HEERE Godt en hadde niet doen regenen op der aerde, ende daer en was geen mensche geweest om den aerdboden te bouwen.
6 Maer een damp was opgegaen uyt der aerde: ende bevochtichde den gantschen aerdbodem.
7 Ende de HEERE Godt hadde den mensche geformeert uyt het stof der aerden, ende in sijne neusgaten geblasen den adem des levens; also wert de mensche tot eene levendige ziele.
8 Oock hadde de HEERE Godt eenen Hof geplant in Eden, tegen’t Oosten; ende hy stelde aldaer den mensche, dien hy geformeert hadde.
9 Ende de HEERE Godt hadde alle geboomte uyt het aerdrijck doen spruyten, begeerlick voor ’t gesichte, ende goet ter spijse: ende den Boom des Levens in het midden van den Hof: ende den Boom der kennisse des goets ende des quaets.
10 Ende eene Riviere was voortgaende uyt Eden, om desen hof te bewateren, ende wert van daer verdeelt, ende wert tot vier hoofden.
11 De naem der eerster [riviere] is Pison: dese ist die het gantsche lant van Havila omloopt, daer het gout is:
12 Ende het gout deses lants is goet: daer is [oock] Bedola, ende de steen Sardonix.
13 Ende de naem der tweeder Riviere is Gihon: dese ist die het gantsche lant Cus omloopt.
14 Ende de naem der derder riviere is Hiddekel, dese is gaende nae het oosten van Assur: ende de vierde riviere is Phrath.
15 So nam de HEERE Godt den mensche, ende settede hem in den Hof Eden, om dien te bouwen, ende dien te bewaren.
16 Ende de HEERE Godt geboodt den mensche, seggende: Van allen boom deses hofs sult ghy vryelick eten:
17 Maer vanden boom der kennisse des goets ende des quaets, daer van en sult ghy niet eten: want ten dage, als ghy daer van eet, sult ghy den doot sterven.
18 Oock hadde de HEERE Godt gesproken: Het en is niet goet dat de mensche alleen zy; ick sal hem eene hulpe maken [die] als tegen hem over zy.
19 Want als de HEERE Godt, uyt der aerden alle ’t gedierte des velts, ende al ’t gevogelte des hemels gemaeckt hadde, so bracht hyse tot Adam, om te sien, hoe hyse noemen soude: ende soo als Adam alle levendige ziele noemen soude, dat soude sijn naem zijn.
20 So hadde Adam genoemt de namen van al het vee, ende van het gevogelte des hemels, ende van al ’t gedierte des velts: maer voor den mensche en vondt hy geene hulpe [die] als tegen hem over ware.
21 Doe dede de HEERE Godt eenen diepen slaep op Adam vallen, ende hy sliep: ende hy nam eene van sijne ribben, ende sloot der selver plaetse toe [met] vleesch.
22 Ende de HEERE Godt bouwede de ribbe, die hy van Adam genomen hadde, tot eene vrouwe: ende hy brachtse tot Adam.
23 Doe seyde Adam; Dese is ditmael been van mijne beenen, ende vleesch van mijnen vleesche: men salse Manninne heeten, om datse uyt den man genomen is.
24 Daerom sal de man sijnen vader ende sijne moeder verlaten, ende sijnen wijve aenkleven, ende sy sullen tot een vleesch zijn.
25 Ende sy waren beyde naeckt, Adam ende sijn wijf: ende sy en schaemden haer niet.

Einde Genesis 2