Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 14 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 14

1 ENde het geschiedde inde dagen Amraphels des Konincks van Sinear, Ariochs des Konincks van Ellasar, KedorLaomers des Konincks van Elam, ende Tideals, des Konincks der Volckeren;
2 Dat sy krijch voerden met Bera Koninck van Sodom, ende met Birsa Koninck van Gomorra; Sinab Koninck van Adama; ende Semeber Koninck van Zeboim; ende den Koninck van Bela, dese is Zoar.
3 Dese alle voechden sich t’samen in den dale Siddim, dat is, de SoutZee.
4 Twaelf jaer hadden sy den KedorLaomer gedient: maer inden dertienden jare vielen sy af.
5 So quam KedorLaomer in het veertiende jaer, ende de Koningen die met hem waren, ende sloegen de Rephaim in Asteroth Karnaim, ende de Zuzim in Ham, ende de Emim in Schave Kiriathaim;
6 Ende de Horiten op haer geberchte Seïr, tot aen het effen velt van Paran, ’t welck aen de woestijne is.
7 Daerna keerden sy wederom, ende quamen tot En Mispat, dat is, Kades, ende sloegen al het lant der Amalekiten; ende oock den Emoriter, die tot Hazezon Tamar woonde.
8 Doe tooch de Koninck van Sodom uyt, ende de Koninck van Gomorra, ende de Koninck van Adama, ende de Koninck van Zeboim, ende de Koninck van Bela, dese is Zoar: ende sy stelden tegens hen slachorden in het dal Siddim;
9 Tegen KedorLaomer den Koninck van Elam, ende Tideal den Koninck der Volckeren, ende Amraphel den Koninck van Sinear, ende Arioch den Koninck van Ellasar: vier Koningen tegen vijve.
10 Het dal nu van Siddim was vol Lijmputten: ende de Koninck van Sodom ende Gomorra vluchteden, ende vielen aldaer: ende de overgeblevene vluchteden nae ’t geberchte.
11 Ende sy namen alle de have van Sodom, ende Gomorra, ende alle hare spyse, ende trocken wech.
12 Oock namen sy Loth, Abrams broeders sone, ende sijne have, ende trocken wech: want hy woonde in Sodom.
13 Doe quam daer een die ontkomen was, ende bootschapte ’t Abram den Hebreer, die woonachtich was aende eycken bosschen van Mamre den Emoriter, broeder van Escol, ende broeder van Aner, de welcke Abrams bontgenooten waren.
14 Als Abram hoorde dat sijn broeder gevangen was, soo wapende hy sijne onderwesene, d’ingeborene van sijn huys, drie hondert ende achttien, ende hy jaegdese na tot Dan toe.
15 Ende hy verdeelde sich tegen haer des nachts, hy, ende sijne knechten, ende sloechse: ende hy jaegdese na tot Hoba toe, welcke is ter slinckerhant van Damascus.
16 Ende hy bracht alle have weder, ende oock Lot sijnen Broeder; ende sijn have bracht hy weder, als oock de wijven, ende het volck.
17 Ende de Koninck van Sodom tooch uyt, hem te gemoete, (na dat hy wedergekeert was van het slaen KedorLaomers, ende der Koningen, die met hem waren) tot het dal Schave, dat is, het dal des Konincks.
18 Ende Melchizedek Koninck van Salem bracht voort broot, ende wijn: ende hy was een Priester des Alderhoochsten Godts.
19 Ende hy segende hem, ende seyde: Gesegent zy Abram Gode den Alderhoochsten, die hemel, ende aerde besit.
20 Ende gesegent zy de Alderhoochste Godt, die uwe vyanden in uwe hant gelevert heeft: ende hy gaf hem de tiende van alles.
21 Ende de Koninck van Sodom seyde tot Abram: Geeft mij de zielen, maer de have neemt voor u.
22 Doch Abram seyde tot den Koninck van Sodom; Ick hebbe mijne hant opgeheven tot den HEERE, den Alderhoochsten Godt, die hemel ende aerde besit.
23 So ick van eenen draet aen tot eene schoerieme toe, ja so ick van alles dat uwe is [yet] neme! op dat ghy niet en segt, Ick hebbe Abram rijck gemaeckt:
24 [Het zy] buyten my; alleen wat de jongelingen verteert hebben, ende het deel deser mannen, die met my getogen zijn, Aner, Escol, ende Mamre; laet die haer deel nemen.

Einde Genesis 14