Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 13

1 ALso tooch Abram op uyt Egypten nae ’t Suyden, hy ende sijne huysvrouwe, ende al wat hy hadde, ende Lot met hem.
2 Ende Abram was seer rijck; in vee, in silver, ende in gout.
3 Ende hy ginck volgens sijne reysen, van ’t Suyden tot Bethel toe, tot aen de plaetse daer sijne tente inden beginne geweest was, tusschen Bethel, ende tusschen Ai;
4 Tot de plaetse des Altaers, dien hy in ’t eerste daer gemaeckt hadde: ende Abram heeft aldaer den naem des HEEREN aengeroepen.
5 Ende Lot, die met Abram tooch, hadde oock schapen, ende runderen, ende tenten.
6 Ende dat lant en droechse niet om t’samen te woonen: want hare have was vele; so dat sy t’samen niet en konden woonen.
7 Ende daer was twist tusschen de Herders van Abrams vee, ende tusschen de Herders van Lots vee: Oock woonden doe de Canaaniten, ende de Pheriziten in dat lant.
8 Ende Abram seyde tot Lot; En laet doch geene twistinge zijn tusschen my, ende tusschen u, ende tusschen mijne Herders, ende tusschen uwe Herders; want wy zijn mannen broeders.
9 Is niet het gantsche lant voor u aengesicht? scheydt u doch van my: so ghy de slinkerhant [kiest], so sal ick ter rechterhant gaen: ende so ghy de rechterhant, so sal ick ter slinkerhant gaen.
10 Ende Lot hief sijne oogen op: ende hy sach de gantsche vlackte der Iordane, datse die geheel bevochtichde: eer de HEERE Sodom, ende Gomorra, verdorven hadde, was sy als den hof des HEEREN, als Egyptenlant, als ghy comt tot Zoar.
11 So koos Lot voor hem de gantsche vlackte der Iordane, ende Lot trock tegen ’t Oosten, ende sy werden gescheyden, d’een van den anderen.
12 Abram [dan] woonde inden lande Canaan; ende Lot woonde inde steden der vlackte, ende sloech tenten tot aen Sodom toe.
13 Ende de mannen van Sodom waren boos, ende groote sondaers tegen den HEERE.
14 Ende de HEERE seyde tot Abram, na dat Lot van hem gescheyden was: Heft nu uwe oogen op, ende siet van de plaetse daer ghy zijt, Noordwaerts, ende Suydwaerts, ende Oostwaerts ende Westwaerts.
15 Want al dit lant, dat ghy siet, dat sal ick u geven, ende uwen zade tot in eeuwicheyt.
16 Ende ick sal u zaet stellen als het stof der aerde: so dat, indien yemant het stof der aerde sal connen tellen, sal oock u zaet getelt worden.
17 Maeckt u op, wandelt door dit lant in sijne lengte, ende in sijne breedte: want ick sal’t u geven.
18 Ende Abram sloech tenten op, ende quam, ende woonde aende eycken bosschen van Mamre, die by Hebron zijn; ende hy bouwde aldaer den HEERE eenen Altaer.

Einde Genesis 13