Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 11

1 ENde de gantsche aerde was van eenerley sprake, ende eenerley woorden.
2 Maer het geschiedde, als sy tegen’t Oosten togen, dat sy eene leechte vonden inden lande Sinear, ende sy woonden aldaer.
3 Ende sy seyden een yeder tot sijnen naesten; Kom aen, laet ons tichelen strijcken, ende wel doorbranden: ende de tichel was hen voor steen, ende ’t lijm was hen voor leem.
4 Ende sy seyden; Kom aen, laet ons voor ons eene Stadt bouwen, ende eenen Toren, diens opperste inden Hemel zy, ende laet ons eenen name voor ons maken: op dat wy niet misschien over de gantsche aerde verstroyt en worden.
5 Doe quam de HEERE neder, om te besien de Stadt ende den Toren, die de kinderen der menschen bouwden.
6 Ende de HEERE seyde: Siet, sy zijn eenerley volck, ende hebben alle eenerley sprake, ende dit ist, dat sy beginnen te maken: maer nu, en soude hen niet afgesneden worden al wat sy bedacht hebben te maken?
7 Kom aen, laet ons neder varen, ende laet ons hare sprake aldaer verwerren: op dat een yegelijck de sprake sijnes naesten niet en hoore.
8 Also verstroydese de HEERE van daer over de gantsche aerde: ende sy hielden op de stadt te bouwen.
9 Daerom noemdemen haren name Babel; want aldaer verwerrede de HEERE de sprake der gantscher aerde, ende van daer verstroydese de HEERE over de gantsche aerde.
10 Dit zijn de geboorten van Sem: Sem was hondert jaer out, ende gewan Arphacsad, twee jaren na den Vloet.
11 Ende Sem leefde, na dat hy Arphacsad gewonnen hadde, vijf hondert jaer; ende hy gewan sonen ende dochteren.
12 Ende Arphacsad leefde vijf en dertich jaer: ende hy gewan Selah.
13 Ende Arphacsad leefde, na dat hy Selah gewonnen hadde, vier hondert ende drie jaren: ende hy gewan sonen ende dochteren.
14 Ende Selah leefde dertich jaer: ende hy gewan Heber.
15 Ende Selah leefde, na dat hy Heber gewonnen hadde, vier hondert ende drie jaren: ende gewan sonen ende dochteren.
16 Ende Heber leefde vier en dertich jaer: ende gewan Peleg.
17 Ende Heber leefde, na dat hy Peleg gewonnen hadde, vier hondert ende dertich jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
18 Ende Peleg leefde dertich jaer: ende hy gewan Rehu.
19 Ende Peleg leefde, na dat hy Rehu gewonnen hadde, twee hondert ende negen jaren, ende hy gewan sonen ende dochtenen.
20 Ende Rehu leefde twee en dertich jaer: ende hy gewan Serug.
21 Ende Rehu leefde, na dat hy Serug gewonnen hadde, twee hondert ende seven jaren: ende hy gewan sonen ende dochteren.
22 Ende Serug leefde dertich jaer: ende gewan Nahor.
23 Ende Serug leefde, na dat hy Nahor gewonnen hadde, twee hondert jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
24 Ende Nahor leefde, negen en twintich jaer: ende gewan Terah.
25 Ende Nahor leefde, na dat hy Terah gewonnen hadde, hondert ende negentien jaer: ende hy gewan sonen ende dochteren.
26 Ende Terah leefde tseventich jaer: ende gewan Abram, Nahor, ende Haran.
27 Ende dit zijn de geboorten van Terah; Terah gewan Abram, Nahor, ende Haran: ende Haran gewan Lot.
28 Ende Haran sterf voor het aengesicht sijnes vaders Terah; in het lant sijner geboorte, in Ur der Chaldeen.
29 Ende Abram ende Nahor namen hen wijven: de naem van Abrams huysvrouwe was Sarai; ende de naem van Nahors huysvrouwe was Milca, een dochter van Haran, vader van Milca, ende vader van Iisca.
30 Ende Sarai was onvruchtbaer: sy en hadde geen kint.
31 Ende Terah nam Abram sijnen sone, ende Lot Harans sone, sijnes soons sone, ende Sarai sijne schoon dochter, sijnes soons Abrams huysvrouwe, ende sy togen met haerlieden uyt Ur der Chaldeen, om te gaen nae het lant Canaan; ende sy quamen tot Haran, ende woonden aldaer.
32 Ende de dagen van Terah waren twee hondert ende vijf jaren: ende Terah sterf te Haran.

Einde Genesis 11