Statenvertaling.nl

sample header image

Genesis 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Genesis 10

1 DIt nu zijn de geboorten van Noachs sonen, Sem, Cham, ende Iapheth: ende hen werden sonen geboren na den Vloet.
2 De sonen Iaphets zijn, Gomer, ende Magog, ende Madai, ende Iavan, ende Tubal, ende Mesech, ende Tiras.
3 Ende de sonen Gomers zijn: Askenaz, ende Riphath, ende Togarma.
4 Ende de sonen Iavans zijn, Elisa, ende Tarsis; Chittim ende Dodanim.
5 Van dese zijn verdeylt de Eylanden der volcken in hare Lantschappen, elck nae sijne sprake: nae hare huysgesinnen, onder hare volcken.
6 Ende Chams sonen zijn; Cus ende Mitsraim, ende Put, ende Canaan.
7 Ende de sonen van Cus zijn; Seba, ende Havila, ende Sabta, ende Raëma, ende Sabtecha: ende de sonen van Raëma zijn, Scheba, ende Dedan.
8 Ende Cus gewan Nimrod: dese begon geweldich te zijn op aerden.
9 Hy was een geweldich jager voor het aengesicht des HEEREN: daerom wort geseyt; Gelijck Nimrod een geweldich jager voor het aengesicht des HEEREN.
10 Ende het beginsel sijnes rijcks was Babel, ende Erech, ende Accad, ende Calne inden lande Sinear.
11 Uyt dit selve lant is Assur uytgegaen, ende heeft gebouwt Nineve, ende Rehoboth, Ir, ende Calah,
12 Ende Resen, tusschen Nineve, ende tusschen Calah: dat is die groote stadt.
13 Ende Mitsraim gewan Ludim, ende Anamim, ende Lehabim, ende Naphtuhim.
14 Ende Pathrusim, ende Casluhim, van waer de Philistijnen uytgekomen zijn, ende Caphtorim.
15 Ende Canaan gewan Zidon, sijnen eerstgeborenen, ende Heth.
16 Ende den Iebusi, ende den Emori, ende den Girgasi:
17 Ende den Hivvi, ende den Arki, ende den Sini.
18 Ende den Arvadi, ende den Zemari, ende den Hamathi: ende daer na zijn de huysgesinnen der Canaaniten verspreydet.
19 Ende de lantpale der Canaaniten was van Zidon, daer ghy gaet nae Gerar tot Gaza toe: daer ghy gaet nae Sodom ende Gomorra, ende Adama, ende Zeboim tot Lasa toe.
20 Dit zijn Chams sonen, nae hare huysgesinnen, nae hare spraken: in hare lantschappen, in hare volckeren.
21 Voorts zijn Sem [ sonen] geboren, de selve is oock de vader aller sonen van Heber, broeder van Iapheth de grootste.
22 Sems zonen waren Elam, ende Assur, ende Arphacsad, ende Lud, ende Aram.
23 Ende Arams sonen waren, Uz, ende Hul, ende Gether, ende Mas.
24 Ende Arphacsad gewan Selah: ende Selah gewan Heber.
25 Ende Heber werden twee sonen geboren: des eenen naem was Peleg; want in sijne dagen is de aerde verdeylt, ende sijnes broeders naem was Ioktan.
26 Ende Ioktan gewan Almodad, ende Seleph, ende Hazarmavet, ende Iarah;
27 Ende Hadoram, ende Uzal, ende Dikla;
28 Ende Obal, ende Abimaël, ende Scheba;
29 Ende Ophir, ende Havila, ende Iobab: dese alle waren Ioktans sonen.
30 Ende hare wooninge was van Mescha af, daer ghy gaet nae Sephar, ’t geberchte van ’t Oosten.
31 Dit zijn Sems sonen, nae hare huysgesinnen, nae hare spraken; in hare lantschappen, nae hare volckeren.
32 Dit zijn de huysgesinnen der sonen van Noach, nae hare geboorten, in hare volckeren: ende van dese zijn de volckeren op d’aerde verdeelt na den Vloet.

Einde Genesis 10