Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 Van hier af tot het einde van het zevende hoofdstuk wordt het tweede gezicht beschreven, en begrijpt in zich de eerste profetie der dingen die na dezen geschieden zouden. 2 Waarin den apostel eerst wordt vertoond een koninklijke troon in den geopenden hemel. 3 En de heerlijkheid Gods, Die op den troon zat. 4 Daarna vier en twintig gekroonde ouderlingen, zittende rondom den troon, met donderslagen, bliksemen, brandende lampen, 6 En een glazen zee, en vier dieren met vele ogen en vleugelen. 9 Eindelijk wordt verhaald de lofzang dien de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen Gode hebben toegezongen.
 
Lof van de vier en twintig ouderlingen en de vier dieren
1 NA1 dezen zag ik, en zie, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem 2die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen hetgeen 3na dezen 4geschieden moet.
1 Dat is, nadat dit eerste gezicht was voleindigd.
2 Namelijk Openb. 1:10, welke de stem van Christus was, Wiens heerlijkheid aldaar is beschreven, en Wiens woorden hier overeenkomen met die woorden die Openb. 1:1 zijn verklaard. verwijsteksten
3 Dat is, van dezen tijd af tot het einde der wereld, gelijk de openbaring zelve hierna uitwijst.
4 Namelijk ten aanzien van Gods voorzienigheid, zo in de wereld in het gemeen, als inzonderheid in de gemeente Gods, tot straf der bozen en tot beproeving en vertroosting der vromen, gelijk Openb. 1:1; 22:6. verwijsteksten
 
2 En terstond 5werd ik in den geest; en zie, 6er was een troon gezet in den hemel, en 7er zat Een 8op den troon.
5 Dat is, in een nieuwe vertrekking of verheffing van zinnen door den Geest, gelijk Openb. 1:10. verwijsteksten
6 Dit gezicht vergelijken velen met het gezicht dat Jesaja hfdst. 6:1 en Ezechiël hfdst. 1:4 gezien heeft van de majesteit Gods in den hemel. En daar zijn zonder twijfel verscheidene dingen in dit gezicht, welker gelijke ook in die andere worden gevonden. Alleen dient dit daarbij aangemerkt dat dit gezicht, gelijk ook de andere, vele dingen ontleend heeft aan den tabernakel of tempel des Ouden Testaments, welken Mozes bevolen was te maken naar het voorbeeld dat hem op den berg was getoond, gelijk te zien is Ex. 25:8, 9, 40. Hebr. 8:5; 9:24. Uit welke aanmerking vele delen en eigenschappen van dit en de volgende gezichten te beter kunnen verstaan worden, als in het vervolg breder zal blijken. verwijsteksten
7 Namelijk God de Vader, Die deze openbaring aan Christus Jezus heeft gegeven, gelijk uitgedrukt is Openb. 1:1, hetwelk ook blijkt uit de vergelijking met het zesde en zevende vers van het volgende hoofdstuk, waar Christus het verzegelde boek neemt uit de hand Desgenen Die op den troon zat. verwijsteksten
8 Namelijk als een Rechter van allen, en in het bijzonder als een Koning en Beschermer Zijner gemeente. Doch hier staat aan te merken dat deze troon, waaruit deze donderslagen voortkomen, wordt gezegd te zijn in den tempel des hemels, Openb. 16:17, 18, dat ook het altaar voor dezen troon Gods staat, Openb. 8:3; 9:13, waarin de Ark der getuigenis wordt gezien, Openb. 11:19, en waaruit de engelen van Gods aanschijn als cherubijnen uitgezonden worden, Openb. 14:15, 17, 18, welke alle, en andere dergelijke, op het voorbeeld des tempels en tabernakels hun oogmerk hebben, hoewel zulks hier in den hemel is gezien. verwijsteksten
 
3 En Die daarop zat, was 9in het aanzien den steen jaspis en sardis gelijk; en 10een regenboog was rondom den troon, in het aanzien den steen smaragd gelijk.
9 Door deze drie kostelijke stenen, waarvan de eerste van verscheidene kleuren is, de tweede van blinkende lijfverve, en de derde is van levendig groen, wordt hier bekwamelijk afgebeeld de velerlei heerlijkheid en nochtans onveranderlijkheid van Gods Wezen, Dat alles ook met Zijn heerlijkheid bestraalt en door Zijn sterkte ondersteunt. Doch hier staat te bemerken dat hier geen gelijkenis of gestalte van Gods aangezicht wordt aangetekend, opdat de mensen hieruit geen oorzaak zouden nemen om Hem af te beelden; gelijk Mozes van de verschijning Gods op den berg Horeb in het vuur betuigt, Deut. 4:15, waarom ook in de verschijning Jesaja 6. Ezechiël 1; 10. Daniël 7, geen bijzondere gestaltenis des aanschijns wordt uitgedrukt. De Israëlieten hebben ook in het Oude Testament, onder den dekmantel van zulke verschijningen aan de profeten gedaan, nooit God door enig beeld durven afbeelden, gelijk de apostelen en de eerste evangelische kerk ook zulks nooit hebben bestaan, alzo het strijdt tegen de uitgedrukte bevelen Gods, Deut. 4:15, 23. Jes. 40:18. Hand. 17:29. Rom. 1:23. verwijsteksten
10 Hierdoor wordt bekwamelijk afgebeeld het verbond der genade Gods over Zijn gemeente, dat namelijk, wat stormen en watervloeden van vervolging of andere zwarigheden hier in deze onstuimige wereld hun overkomen, Hij hen nochtans niet zal laten vergaan, gelijk van de wateren van den zondvloed gesproken wordt, Gen. 9:12, enz. verwijsteksten
 
4 En rondom den troon waren vier en twintig tronen; 11en op de tronen zag ik de vier en twintig ouderlingen zittende, bekleed 12met witte klederen, en zij hadden 13gouden kronen op hun hoofden.
11 Deze vier en twintig ouderlingen nemen sommigen voor de twaalf patriarchen en de twaalf apostelen, als voorgangers van de gehele kerk des Ouden en Nieuwen Testaments. Doch alzo Johannes, een van de apostelen, toen nog leefde, en dit gezicht in den hemel is geschied, zo verstaan anderen hierdoor al de voorgangers des Ouden Testaments; een gelijkenis genomen van de priesters en Levieten, die den tabernakel dienden en in vier en twintig orden waren onderscheiden, en derhalve vier en twintig oversten hadden, die voorgangers waren van de gehele Israëlitische kerk, gelijk te zien is 1 Kronieken 24. verwijsteksten
12 Deze betekenen hun heilig en priesterlijk gewaad en hun overwinning.
13 Daarmede wordt betekend hun koninklijke waardigheid die zij in Christus en van Christus als overwinnaars des satans en der wereld hebben verkregen, Openb. 1:6. verwijsteksten
 
5 En van den troon gingen uit 14bliksemen en donderslagen en stemmen; en 15zeven vurige lampen waren brandende voor den troon; welke zijn 16de zeven Geesten Gods.
14 Hierdoor wordt de krachtige werking van God en van Zijn Woord afgebeeld, die uit den tempel des hemels worden gezegd te gaan, Openb. 16:17. verwijsteksten
15 Namelijk gelijk aan den kandelaar in den tabernakel zeven lampen waren, die altijd van olie en licht moesten voorzien zijn, waarvan zie de betekenis hiervoor, Openb. 1:4. verwijsteksten
16 Dat is, de Heilige Geest met Zijn verscheidene gaven in Christus’ gemeente. Zie Openb. 1:4. verwijsteksten
 
6 En voor den troon was a17een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons en rondom den troon 18vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren.
a Openb. 15:2. verwijsteksten
17 Deze gelijkenis is ook genomen van de gestalte des tempels, waarin een groot koperen vat met water was, genaamd de koperen of gegoten zee, 1 Kon. 7:23. Hetwelk hier van kristal wordt gezegd te zijn, omdat het voor Gods troon geheel zichtbaar en doorluchtig was; en betekent de menigte der volken op de wereld, die als een zee dikwijls herwaarts en derwaarts worden bewogen, maar onder Gods ogen en macht altijd staan, en lichtelijk kunnen verbroken of gestild worden. Alzo wordt het woord wateren, waar de zee uit bestaat, van den engel hierna verklaard, Openb. 17:15. verwijsteksten
18 Enigen verstaan hierdoor de vier dieren van dewelke Ezechiël hoofdstuk 1; 10, in dergelijk gezicht spreekt, waarmede aldaar de engelen Gods worden betekend. Doch uit Openb. 5:9 blijkt klaarlijk dat hierdoor mensen verstaan worden, die door het bloed van Christus zijn gekocht, uit alle volken, talen en natiën, gelijk ook de vier en twintig ouderlingen tevoren gemeld, welke beiden van al de engelen worden onderscheiden, Openb. 7:11. Daarom duiden anderen dit op de vier evangelisten, die vol ogen waren, om hun grote kennis in de zaken van Christus; en zes vleugelen hadden, omdat zij van het leven, sterven en de heerlijkheid van Christus aan alle zijden vlijtig onderzoek hebben gedaan, en zulks tot ons overgebracht hebben, opdat wij het eeuwige leven door Christus verkrijgen mochten. Waarvan Mattheüs wordt gezegd een aangezicht te hebben als een mens, omdat hij van de menswording van Christus begint, Markus als een leeuw, omdat hij van de roeping van Johannes den Doper in de woestijn begint, Lukas als een kalf of os, omdat hij van Zacharias, die in den tempel offerde, begint, en Johannes als een arend, omdat hij van de hoge geboorte des Zoons Gods uit den Persoon des Vaders begint. Dit gevoelen is zeer oud in de christelijke kerk. Doch alzo Johannes alsdan nog leefde op de aarde, en zij ook Openb. 5:8 zingen dat zij uit alle talen en natiën met Christus’ bloed zijn gekocht, terwijl de vier evangelisten allen uit de Joden waren, zo nemen het anderen wel zo bekwamelijk voor de herders en voorgangers des Nieuwen Testaments in het gemeen, dewelke vier genaamd worden, omdat zij het Evangelie naar de vier hoeken der wereld hebben verbreid, en omdat derzelver vier orden door Paulus worden uitgedrukt, Ef. 4:11, namelijk apostelen, profeten, evangelisten en herders of leraars, die in hun ambt in de zaak van Christus moedig moeten zijn als een leeuw, lijdzaam en aandringende als een os of kalf, voorzichtig als een mens, en alles onderzoekende als een arend; waarom ook hun vele ogen en vleugelen worden toegeschreven. verwijsteksten
 
7 En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk, en het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegenden arend gelijk.
8 En de vier dieren hadden elkeen voor zichzelf zes vleugelen rondom, en waren vanbinnen vol ogen; en 19hebben geen rust 20dag en nacht, zeggende: bHeilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, cDie was, en Die is, en Die komen zal.
19 Namelijk van God te danken en te prijzen voor Zijn troon.
20 Dat is, altijd en eeuwiglijk; alzo in het hemelse Jeruzalem geen nacht is, maar een eeuwige dag, verlicht van God en het Lam, Openb. 21:23, 25. verwijsteksten
b Jes. 6:3. verwijsteksten
c Openb. 1:4, 8; 11:17; 16:5. verwijsteksten
 
9 En wanneer de dieren 21heerlijkheid en eer en dankzegging gaven Hem Die op den troon zat, Die 22in alle eeuwigheid leeft,
21 Dat is, Zijn heerlijkheid en eer met een dankbaar gemoed erkenden; gelijk Joz. 7:19. verwijsteksten
22 Gr. in de eeuwigheden der eeuwigheden, gelijk ook in het volgende vers.
 
10 Zo vielen de vier en twintig ouderlingen voor Hem Die op den troon zat, en aanbaden Hem Die leeft in alle eeuwigheid, en 23wierpen hun kronen voor den troon, zeggende:
23 Niet om zichzelven daarvan te ontbloten, maar om te bewijzen dat hun overwinning niet van hen maar van Hem kwam Die op den troon zat, hetwelk zij met dit nedervallen en werpen hunner kronen betuigen.
 
11 dGij, Heere, zijt 24waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht; want Gij hebt alle dingen geschapen, en 25door Uw wil zijn zij, en zijn zij geschapen.
d Openb. 5:12. verwijsteksten
24 Dat is, dat al de wereld Uw heerlijkheid bekenne, U als God ere, en Uw kracht als een almogende kracht vreze.
25 Dat is, bestaan zij nog, gelijk zij geschapen zijn, Rom. 11:36. verwijsteksten

Einde Openbaring 4