Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 14 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 14

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het Lam en Zijn vrijgekochten
1 EN ik zag, en zie, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem ahonderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden. a Openb. 7:4. verwijsteksten
2 En ik hoorde een stem uit den hemel, als been stem veler wateren en als een stem van een groten donderslag. En ik hoorde een stem cvan citerspelers, spelende op hun citers; b Openb. 1:15. c Openb. 5:8. verwijsteksten
3 En zij zongen als deen nieuw gezang voor den troon en voor de vier dieren en de ouderlingen; en niemand kon het gezang leren dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. d Openb. 5:9. verwijsteksten
4 Dezen zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn, ewant zij zijn maagden. Dezen zijn het die het Lam volgen, waar Het ook heen gaat. Dezen zijn gekocht uit de mensen, tot eerstelingen Gode en het Lam. e 2 Kor. 11:2. verwijsteksten
5 fEn in hun mond is geen bedrog gevonden, want zij zijn gonberispelijk voor den troon Gods. f Zef. 3:13. g Ef. 5:27. verwijsteksten
 
Aankondigingen van het oordeel
6 En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwig Evangelie, om te verkondigen dengenen die op de aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk,
7 Zeggende met een grote stem: Vreest God en geeft Hem heerlijkheid, want de ure Zijns oordeels is gekomen; en aanbidt Hem hDie den hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft. h Gen. 1:1. Ps. 33:6; 124:8; 146:6. Hand. 14:15; 17:24. verwijsteksten
8 En er is een andere engel gevolgd, zeggende: iZij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, kdie grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. i Jes. 21:9. Jer. 51:8. Openb. 18:2. k Openb. 16:19; 17:5; 18:10, 21. verwijsteksten
9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd of aan zijn hand,
10 Die zal ook drinken uit den wijn van den toorn Gods, die ongemengd lingeschonken is min den drinkbeker Zijns toorns; en zal ngepijnigd worden omet vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam. l Openb. 18:6. m Openb. 16:19. n Openb. 20:10. o Openb. 19:20. verwijsteksten
11 pEn de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. p Openb. 19:3. verwijsteksten
12 qHier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. q Openb. 13:10. verwijsteksten
13 En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.
 
De koren- en de wijnoogst
14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, rdes mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon, en in Zijn hand een scherpe sikkel. r Ez. 1:26. Dan. 7:13. Openb. 1:13. verwijsteksten
15 En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene Die op de wolk zat: sZend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is voor U gekomen, dewijl de oogst der aarde is rijp geworden. s Joël 3:13. Matth. 13:39. verwijsteksten
16 En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.
17 En een andere engel kwam uit den tempel die in den hemel is, hebbende ook zelf een scherpe sikkel.
18 En een andere engel kwam uit van het altaar, die macht had over het vuur; en hij riep met een groot geroep tot dengene die de scherpe sikkel had, zeggende: Zend uw scherpe sikkel en snijd af de druiventakken van den wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp.
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van den wijngaard der aarde, en wierp ze in den groten wijnpersbak van tden toorn Gods. t Openb. 19:15. verwijsteksten
20 En vde wijnpersbak werd buiten de stad getreden, en er is bloed uit den wijnpersbak gekomen, tot aan de tomen der paarden, duizend zeshonderd stadiën ver. v Jes. 63:3. verwijsteksten

Einde Openbaring 14