Statenvertaling.nl

sample header image

Openbaring 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Openbaring 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift
1 DE openbaring van JEZUS CHRISTUS, die God Hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen die haast geschieden moeten, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;
2 Dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.
3 aZalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; bwant de tijd is nabij. a Openb. 22:7. b Openb. 22:10. verwijsteksten
 
Zegengroet aan de zeven gemeenten
4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn: Genade zij u en vrede van Hem cDie is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn; c vers 8. Ex. 3:14. Openb. 4:8; 11:17; 16:5. verwijsteksten
5 En van Jezus Christus, dDie de getrouwe Getuige is, ede Eerstgeborene uit de doden, en de Overste van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft fin Zijn bloed, d Jes. 55:4. Openb. 3:14. e 1 Kor. 15:20. Kol. 1:18. f Hand. 20:28. Hebr. 9:12, 14. 1 Petr. 1:19. 1 Joh. 1:7. Openb. 5:9. verwijsteksten
6 En Die ons gemaakt heeft gtot koningen en hpriesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. g 1 Petr. 2:9. Openb. 5:10. h Rom. 12:1. 1 Petr. 2:5. verwijsteksten
7 Zie, iHij komt met de wolken, en alle oog zal Hem zien, ook degenen kdie Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen. i Dan. 7:13. Matth. 24:30; 25:31. Hand. 1:11. 1 Thess. 1:10. 2 Thess. 1:10. Jud. vs. 14. k Zach. 12:10. Joh. 19:37. verwijsteksten
8 lIk ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige. l Jes. 41:4; 44:6. Openb. 21:6; 22:13. verwijsteksten
 
Christus verschijnt aan Johannes
9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was in het eiland genaamd Patmos, om het Woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus.
10 En ik was min den geest op den dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin, m Openb. 4:2. verwijsteksten
11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en: Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk tot Éfeze, en tot Smyrna, en tot Pérgamum, en tot Thyatíra, en tot Sardis, en tot Filadélfia, en tot Laodicéa.
12 En ik keerde mij om, om te zien de stem die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;
13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, nden Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en oomgord aan de borsten met een gouden gordel; n Ez. 1:26. Dan. 7:13. Openb. 14:14. o Openb. 15:6. verwijsteksten
14 En Zijn hoofd en haar was wit gelijk als pwitte wol, gelijk sneeuw; qen Zijn ogen gelijk een vlam vuurs; p Dan. 7:9. q Openb. 19:12. verwijsteksten
15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem rals een stem van vele wateren. r Openb. 14:2. verwijsteksten
16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging seen tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. s Jes. 49:2. Ef. 6:17. Hebr. 4:12. Openb. 2:16; 19:15. verwijsteksten
17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; tIk ben de Eerste en de Laatste; t Jes. 41:4; 44:6; 48:12. verwijsteksten
18 vEn Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. xEn Ik heb de sleutels der hel en des doods. v Rom. 6:9. x Job 12:14. Jes. 22:22. Openb. 3:7; 20:1. verwijsteksten
19 Schrijf hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen;
20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechterhand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn yde engelen der zeven gemeenten; en de zeven kandelaren die gij gezien hebt, zijn de zeven gemeenten. y Mal. 2:7. verwijsteksten

Einde Openbaring 1