Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 3 Johannes – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De derde zendbrief van den apostel Johannes

Inhoud van dezen zendbrief

1 DE apostel, na het opschrift en de groetenis, 3 Prijst zeer de godzaligheid van Gajus, aan welken hij dezen zendbrief schrijft. 4 Waarover hij zich ook verblijdt. 5 En voornamelijk prijst hij zijn herbergzaamheid jegens de broeders, die om des Evangelies wil in vreemde landen moeten reizen. 6 En vermaant hem daarin te volharden. 9 Klaagt over enen Diotrefes, dat hij den meester zocht te spelen in de gemeente, den apostel lasterde, en verhinderde dat zulke broeders ontvangen werden. 11 Vermaant Gajus dat kwade voorbeeld niet te volgen. 12 En recommandeert hem enen Demetrius, dien hij goede getuigenis geeft. 13 Besluit met verklaring waarom hij geen langeren brief aan hem schreef. 15 En met onderlinge groetenissen.

Einde inleiding 3 Johannes