Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Johannes – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De tweede zendbrief van den apostel Johannes

Inhoud van dezen zendbrief

DEZE zendbrief, en ook de volgende, zijn niet algemeen (hoewel zij onder de algemene gesteld worden), maar geschreven aan particuliere personen, gelijk uit de opschriften blijkt. Eertijds is aan dezelve van enigen getwijfeld geweest, of zij ook van den apostel Johannes geschreven zijn, zie Eusebius, Kerkelijke Historiën, boek 3, hfdst. 22, maar ten onrechte, alzo de stijl en inhoud ten enenmale overeenkomt met den eersten zendbrief van Johannes. 1 Na het opschrift en de groetenis vermaant hij een eerlijke gelovige matrone, en haar kinderen, 5 Tot standvastigheid in de liefde, en betrachting van de geboden Gods, 7 En waarschuwt hen voor de verleiders, 8 Hen vermanende dat zij zich wachten van dezelve, om niet verleid te worden, 10 En overzulks dat zij met dezelve geen gemeenschap houden, om hun zonden niet deelachtig te worden. 12 Besluit eindelijk met een verklaring waarom hij niet breder aan hen schrijft, omdat hij hoopte zelf tot hen te komen, 13 En groet deze matrone vanwege de kinderen van haar zuster.

Einde inleiding 2 Johannes