Statenvertaling.nl

sample header image

1 Johannes 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Johannes 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 MIJNE kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt; en indien iemand gezondigd heeft, wij hebben aeen Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; a 1 Tim. 2:5. Hebr. 7:25. verwijsteksten
2 En Hij is been Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden cder gehele wereld. b Rom. 3:25. 2 Kor. 5:18. Kol. 1:20. 1 Joh. 4:10. c Joh. 4:42. 1 Joh. 4:14. verwijsteksten
 
Christus’ geboden bewaren
3 En hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren.
4 dDie daar zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in dien is de waarheid niet; d 1 Joh. 4:20. verwijsteksten
5 Maar zo wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; ehieraan kennen wij dat wij in Hem zijn. e Joh. 13:35. verwijsteksten
6 Die zegt dat hij in Hem blijft, fdie moet ook zelf alzo wandelen gelijk Hij gewandeld heeft. f Joh. 13:15. 1 Petr. 2:21. verwijsteksten
 
Den broeder liefhebben
7 Broeders, ik schrijf u ggeen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van den beginne gehoord hebt. g 2 Joh. vs. 5. verwijsteksten
8 Wederom schrijf ik u heen nieuw gebod: Hetgeen waarachtig is in Hem, zij ook in u waarachtig; want de duisternis gaat voorbij, en het waarachtige licht schijnt nu. h Joh. 13:34; 15:12. verwijsteksten
9 Die zegt dat hij in het licht is, en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe.
10 iDie zijn broeder liefheeft, kblijft in het licht, en geen ergernis is in hem; i 1 Joh. 3:14. k Joh. 12:35. verwijsteksten
11 Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis, en weet niet waar hij heen gaat; want de duisternis heeft zijn ogen verblind.
 
De wereld niet liefhebben
12 lIk schrijf u, kinderkens, want de zonden zijn u vergeven om Zijns Naams wil. l Luk. 24:47. Hand. 4:12; 13:38. verwijsteksten
13 Ik schrijf u, vaders, want gij hebt Hem gekend Die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt den boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt den Vader gekend.
14 Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt Hem gekend Die van den beginne is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk, en het Woord Gods blijft in u, en gij hebt den boze overwonnen.
15 mHebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; nzo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. m Rom. 12:2. n Gal. 1:10. Jak. 4:4. verwijsteksten
16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
17 oEn de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. o Ps. 90:10. Jes. 40:6. 1 Kor. 7:31. Jak. 1:10; 4:14. 1 Petr. 1:24. verwijsteksten
 
De antichrist
18 Kinderkens, het is de laatste ure; pen gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen dat het de laatste ure is. p Matth. 24:5. 2 Thess. 2:3. verwijsteksten
19 qZij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn; rmaar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn. q Ps. 41:10. Hand. 20:30. r 1 Kor. 11:19. verwijsteksten
20 sDoch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen. s Ps. 45:8; 133:2. 2 Kor. 1:21. Hebr. 1:9. verwijsteksten
21 Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet, en omdat geen leugen uit de waarheid is.
22 Wie is de leugenaar, dan die loochent dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.
23 tEen iegelijk die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet. t Luk. 12:9. 2 Tim. 2:12. verwijsteksten
 
In Christus blijven
24 Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijve in u. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult gij ook in den Zoon en in den Vader blijven.
25 En dit is de belofte die Hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven.
26 Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden.
27 vEn de zalving die gijlieden van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en gij hebt niet van node dat iemand u lere; maar gelijk dezelve zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in Hem blijven. v Jer. 31:34. Hebr. 8:11. verwijsteksten
28 En nu, kinderkens, blijft in Hem, xopdat wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. x Mark. 8:38. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
29 Indien gij weet dat Hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een iegelijk die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

Einde 1 Johannes 2