Statenvertaling.nl

sample header image

1 Johannes 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Johannes 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Het apostolisch getuigenis
1 HETGEEN avan den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, bhetgeen wij aanschouwd hebben cen onze handen getast hebben van het Woord des levens; a Joh. 1:1. b Joh. 1:14. 2 Petr. 1:16. c Luk. 24:39. Joh. 20:27. verwijsteksten
2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben Het gezien, en wij getuigen en verkondigen ulieden dat eeuwige Leven, Hetwelk bij den Vader was en ons is geopenbaard)
3 Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met den Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.
4 En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij.
 
In het licht wandelen
5 En dit is de verkondiging die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, ddat God een Licht is en gans geen duisternis in Hem is. d Joh. 1:9; 8:12; 9:5; 12:35, 36. verwijsteksten
6 Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, een het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. e Hebr. 9:14. 1 Petr. 1:19. Openb. 1:5. verwijsteksten
 
De zonde belijden
8 fIndien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelven, en de waarheid is in ons niet. f 1 Kon. 8:46. 2 Kron. 6:36. Job 9:2. Ps. 143:2. Spr. 20:9. Pred. 7:20. verwijsteksten
9 gIndien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. g Ps. 32:5. Spr. 28:13. verwijsteksten
10 Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij Hem tot een leugenaar, en Zijn Woord is niet in ons.

Einde 1 Johannes 1