Statenvertaling.nl

sample header image

2 Petrus 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Petrus 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Waarschuwing tegen de valse leraars
1 EN er zijn ook avalse profeten onder het volk geweest, bgelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende. a Deut. 13:1. b Matth. 24:11. Hand. 20:29. 1 Tim. 4:1. 2 Tim. 3:1. verwijsteksten
2 En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
3 En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; cover welke het oordeel van overlang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet. c Jud. vs. 4. verwijsteksten
4 Want indien God dde engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; d Jud. vs. 6. Openb. 20:3. verwijsteksten
5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar eNoach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal, bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; e Gen. 7:23. 1 Petr. 3:19. verwijsteksten
6 En de steden fvan Sódom en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen die goddelooslijk zouden leven; f Gen. 19:24. Deut. 29:23. Jes. 13:19. Jer. 50:40. Ez. 16:49. Hos. 11:8. Amos 4:11. Jud. vs. 7. verwijsteksten
7 En den rechtvaardigen Lot, gdie vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft g Gen. 19:7, 8. verwijsteksten
8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel hgekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken); h Ps. 119:158. verwijsteksten
9 iZo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden; i 1 Kor. 10:13. verwijsteksten
10 Maar allermeest degenen die naar het vlees in onreine begeerlijkheid wandelen, en de heerschappij verachten; die stout zijn, zichzelven behagen, en die de heerlijkheden niet schromen te lasteren;
11 Daar de engelen, in sterkte en kracht meerder zijnde, geen lasterlijk oordeel tegen hen voor den Heere voortbrengen.
 
De losbandigheid der valse leraars
12 kMaar dezen, als onredelijke dieren, die de natuur volgen en voortgebracht zijn om gevangen en gedood te worden, ldewijl zij lasteren hetgeen zij niet verstaan, zullen in hun verdorvenheid verdorven worden; k Jer. 12:3. l Jud. vs. 10. verwijsteksten
13 En zullen verkrijgen het loon der ongerechtigheid, als die de dagelijkse weelde hun vermaak achten, zijnde vlekken en smetten, en zijn weelderig in hun bedriegerijen, als zij in de maaltijden met u zijn;
14 Hebbende de ogen vol overspel en die niet ophouden van zondigen; verlokkende de onvaste zielen, hebbende het hart geoefend in gierigheid, kinderen der vervloeking;
15 Die den rechten weg verlaten hebbende, zijn verdwaald, en mvolgen den weg van Bíleam, den zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefgehad heeft; m Num. 22:7, 21. Jud. vs. 11. verwijsteksten
16 Maar hij heeft de bestraffing zijner ongerechtigheid gehad; want nhet jukdragende stomme dier, sprekende met mensenstem, heeft des profeten dwaasheid verhinderd. n Num. 22:21. verwijsteksten
17 oDezen zijn waterloze fonteinen, wolken van een draaiwind gedreven, denwelken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt. o Jud. vs. 12. verwijsteksten
18 Want zij, zeer opgeblazen ijdelheid sprekende, verlokken door de begeerlijkheden des vleses en door ontuchtigheden degenen die waarlijk ontvloden waren van degenen die in dwaling wandelen;
19 Belovende hun vrijheid, daar zij zelven dienstknechten zijn der verdorvenheid; pwant van wien iemand overwonnen is, dien is hij ook tot een dienstknecht gemaakt. p Joh. 8:34. Rom. 6:16. verwijsteksten
20 qWant indien zij, nadat zij door de kennis van den Heere en Zaligmaker Jezus Christus de besmettingen der wereld ontvloden zijn, en in dezelve wederom ingewikkeld zijnde, van dezelve overwonnen worden, rzo is hun het laatste erger geworden dan het eerste. q Hebr. 6:4; 10:26. r Matth. 12:45. verwijsteksten
21 Want het ware hun beter, dat zij den weg der gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij dien gekend hebbende, weder afkeren van het heilige gebod dat hun overgegeven was.
22 Maar hun is overkomen hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: sDe hond is wedergekeerd tot zijn eigen uitbraaksel, en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. s Spr. 26:11. verwijsteksten

Einde 2 Petrus 2