Statenvertaling.nl

sample header image

2 Petrus 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Petrus 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 SIMEON PETRUS, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus:
2 aGenade en vrede zij u bvermenigvuldigd cdoor de kennis van God en van Jezus onzen Heere; a Rom. 1:7. 1 Petr. 1:2. b 1 Petr. 1:2. Jud. vs. 2. c Joh. 17:3. verwijsteksten
3 Gelijk ons Zijn Goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis Desgenen Die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd;
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, dopdat gij door dezelve der Goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. d Jes. 56:5. Joh. 1:12. Rom. 8:15. Gal. 3:26. verwijsteksten
 
De roeping en verkiezing vastmaken
5 En gij tot hetzelve ook alle naarstigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis,
6 En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid,
7 En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde liefde jegens allen.
8 Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch eonvruchtbaar laten in de kennis van onzen Heere Jezus Christus. e Tit. 3:14. verwijsteksten
9 Want bij welken deze dingen niet zijn, fdie is blind, van verre niet ziende, hebbende vergeten de reiniging zijner vorige zonden. f Jes. 59:10. Zef. 1:17. verwijsteksten
10 Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want dat doende zult gij nimmermeer struikelen.
11 Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig Koninkrijk van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
 
Het doel van den brief
12 Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet, en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt.
13 En ik acht het recht te zijn, zolang ik in dezen tabernakel ben, dat ik u gopwek door vermaning; g 2 Petr. 3:1. verwijsteksten
14 hAlzo ik weet dat de aflegging mijns tabernakels haast zijn zal, igelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. h 2 Tim. 4:6. i Joh. 21:18, 19. verwijsteksten
15 Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben.
 
Dubbele grondslag van het geloof
16 kWant wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, lmaar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit. k 1 Kor. 1:17; 2:1, 4; 4:20. l Matth. 17:1. Joh. 1:14. 1 Joh. 1:1. verwijsteksten
17 Want Hij heeft van God den Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige Heerlijkheid tot Hem gebracht werd: mDeze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. m Matth. 3:17; 17:5. Mark. 1:11; 9:7. Luk. 3:22; 9:35. Kol. 1:13. verwijsteksten
18 En deze stem hebben wij gehoord, als zij van den hemel gebracht is geweest, toen wij met Hem op den heiligen berg waren.
19 En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, nals op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en ode Morgenster opga in uw harten; n 2 Kor. 4:6. o Openb. 22:16. verwijsteksten
20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, pvan den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. p 2 Tim. 3:16. verwijsteksten

Einde 2 Petrus 1