Statenvertaling.nl

sample header image

1 Petrus 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Petrus 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Niet meer leven als de heidenen
1 DEWIJL dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, azo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, bnamelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde; a Hebr. 12:1. b Rom. 6:7. verwijsteksten
2 cOm nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar den wil van God den tijd die overig is in het vlees, te leven. c Rom. 14:7. 2 Kor. 5:15. Gal. 2:20. Ef. 4:24. 1 Thess. 5:10. Hebr. 9:14. verwijsteksten
3 dWant het is ons genoeg dat wij den voorgaanden tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen; d Ef. 4:17. verwijsteksten
4 Waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid, en u lasteren;
5 Dewelke zullen rekenschap geven Dengene Die bereid staat om te oordelen de levenden en de doden.
6 eWant daartoe is ook den doden het Evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar den mens in het vlees, maar leven zouden naar God in den geest. e Joh. 5:25. 1 Petr. 3:19. verwijsteksten
 
Het einde aller dingen is nabij
7 fEn het einde aller dingen is nabij; gzijt dan nuchter, en waakt in de gebeden. f 1 Joh. 2:18. g Luk. 21:34. verwijsteksten
8 Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander; hwant de liefde zal menigte van zonden bedekken. h Spr. 10:12. verwijsteksten
9 iZijt herbergzaam jegens elkander, kzonder murmureren. i Rom. 12:13. Hebr. 13:2. k Filipp. 2:14. verwijsteksten
10 lEen iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. l Spr. 3:28. Rom. 12:6. 2 Kor. 8:11. verwijsteksten
11 mIndien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht die God verleent; opdat God in alles geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. m Jer. 23:22. verwijsteksten
 
Vreugde in het lijden
12 Geliefden, nhoudt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiedt tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwame; n Jes. 48:10. 1 Kor. 3:13. 1 Petr. 1:7. verwijsteksten
13 Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen.
14 oIndien gij gesmaad wordt om den Naam van Christus, zo zijt gij zalig; want de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, Hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, Hij wordt verheerlijkt. o Matth. 5:10. 1 Petr. 2:20; 3:14. verwijsteksten
15 Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit;
16 Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.
17 pWant het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, qwelk zal het einde zijn dergenen die het Evangelie Gods ongehoorzaam zijn? p Jer. 25:29. Luk. 23:31. q Luk. 10:12. verwijsteksten
18 rEn indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? r Spr. 11:31. verwijsteksten
19 Zo dan ook, die lijden naar den wil Gods, dat zij hun zielen Hem als den getrouwen Schepper bevelen met wel doen.

Einde 1 Petrus 4