Statenvertaling.nl

sample header image

1 Petrus 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Petrus 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PETRUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS, aan de vreemdelingen, averstrooid in Pontus, Galátië, Cappadócië, Azië en Bithynië, a Jak. 1:1. verwijsteksten
2 De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en bbesprenging des bloeds van Jezus Christus: cGenade en vrede zij u dvermenigvuldigd. b Hebr. 12:24. c Rom. 1:7. 1 Kor. 1:3. Gal. 1:3. Ef. 1:2. d 2 Petr. 1:2. Jud. vs. 2. verwijsteksten
 
De hoop der zaligheid
3 eGeloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, fDie naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, gdoor de opstanding van Jezus Christus uit de doden; e 2 Kor. 1:3. Ef. 1:3. f Rom. 6:23. Jak. 1:18. g 1 Kor. 15:20. verwijsteksten
4 Tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, hdie in de hemelen bewaard is voor u, h Kol. 1:5. 2 Tim. 1:12. verwijsteksten
5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd.
6 iIn Welken gij u verheugt, knu een weinig tijds (zo het nodig is) bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen; i Rom. 5:3. Jak. 1:2. k Hebr. 10:37. 1 Petr. 5:10. verwijsteksten
7 lOpdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus; l Jes. 48:10. 1 Kor. 3:13. Jak. 1:3. 1 Petr. 4:12. verwijsteksten
8 mDenwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde; m Joh. 20:29. verwijsteksten
9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben nde profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied, n Gen. 49:10. Dan. 2:44. Hagg. 2:8. Zach. 6:12. verwijsteksten
11 oOnderzoekende op welken of hoedanigen tijd de Geest van Christus, Die in hen was, beduidde en tevoren getuigde phet lijden dat op Christus komen zou, en de heerlijkheid daarna volgende; o Dan. 9:24. p Ps. 22:7. Jes. 53:3. verwijsteksten
12 Denwelken geopenbaard is dat zij niet zichzelven, maar ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen die u het Evangelie verkondigd hebben qdoor den Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; rin welke dingen de engelen begerig zijn in te zien. q Hand. 2:4. r Ef. 3:10. verwijsteksten
 
Opwekking tot een heiligen wandel
13 sDaarom, opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. s Luk. 12:35. Ef. 6:14. verwijsteksten
14 Als gehoorzame kinderen, wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren;
15 Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, tzo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel; t Luk. 1:75. verwijsteksten
16 Daarom dat er geschreven is: vZijt heilig, want Ik ben heilig. v Lev. 11:44, 45; 19:2; 20:7. verwijsteksten
17 En indien gij tot een Vader aanroept Dengene xDie zonder aanneming des persoons oordeelt naar eens iegelijks werk, zo wandelt in vreze den tijd uwer inwoning; x Deut. 10:17. 2 Kron. 19:7. Job 34:19. Hand. 10:34. Rom. 2:11. Gal. 2:6. Ef. 6:9. Kol. 3:25. verwijsteksten
18 yWetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, y 1 Kor. 6:20; 7:23. verwijsteksten
19 Maar zdoor het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam; z Hand. 20:28. Hebr. 9:12. Openb. 1:5. verwijsteksten
20 Dewelke wel avoorgekend is geweest voor de grondlegging der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden om uwentwil, a Rom. 16:25. Ef. 1:9; 3:9. Kol. 1:26. 2 Tim. 1:9. Tit. 1:2. verwijsteksten
21 Die door Hem gelooft in God, Welke Hem opgewekt heeft uit de doden, ben Hem heerlijkheid gegeven heeft, opdat uw geloof en hoop op God zijn zou. b Hand. 2:33. Filipp. 2:9. verwijsteksten
22 Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, ctot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart; c Rom. 12:10. Ef. 4:3. Hebr. 13:1. 1 Petr. 2:17. verwijsteksten
23 Gij die dwedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk ezaad, door het levende en eeuwigblijvende Woord Gods. d Jak. 1:18. e 1 Joh. 3:9. verwijsteksten
24 fWant alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen; f Jes. 40:6. 1 Kor. 7:31. Jak. 1:10; 4:14. 1 Joh. 2:17. verwijsteksten
25 Maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Einde 1 Petrus 1