Statenvertaling.nl

sample header image

Jakobus 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jakobus 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De zonden van de tong
1 ZIJTa niet vele meesters, mijne broeders, wetende bdat wij te meerder oordeel zullen ontvangen. a Matth. 23:8. b Matth. 7:1. Luk. 6:37. verwijsteksten
2 Want wij struikelen allen in vele. cIndien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man, machtig om ook het gehele lichaam in den toom te houden. c Ps. 34:14. Jak. 1:26. verwijsteksten
3 Zie, wij leggen den paarden tomen in de monden, opdat zij ons zouden gehoorzamen, en wij leiden daarmede hun gehele lichaam om.
4 Zie, ook de schepen, hoewel zij zo groot zijn en van harde winden gedreven, zij worden omgewend van een zeer klein roer, waarheen ook de begeerte des stuurders wil.
5 dAlzo is ook de tong een klein lid, en roemt nochtans grote dingen. Zie, een klein vuur, hoe groten hoop hout het aansteekt. d Spr. 12:18; 15:2. verwijsteksten
6 De tong is ook een vuur, een wereld der ongerechtigheid; alzo is de tong onder onze leden gesteld, welke het gehele lichaam besmet, en ontsteekt het rad onzer geboorte, en wordt ontstoken van de hel.
7 Want alle natuur, beide der wilde dieren en der vogelen, beide der kruipende en der zeedieren, wordt getemd en is getemd geweest van de menselijke natuur;
8 Maar de tong kan geen mens temmen; zij is een onbedwingelijk kwaad, vol van dodelijk venijn.
9 Door haar loven wij God en den Vader, en door haar vervloeken wij de mensen, edie naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. e Gen. 1:27. verwijsteksten
10 Uit denzelfden mond komt voort zegening en vervloeking. Dit moet, mijne broeders, alzo niet geschieden.
11 Welt ook een fontein uit één zelfde ader het zoet en het bitter?
12 Kan ook, mijne broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen, of een wijnstok vijgen? Alzo kan geen fontein zout en zoet water voortbrengen.
 
De wijsheid van boven
13 Wie is wijs en verstandig onder u? fDie bewijze uit zijn goeden wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. f Ef. 5:8. verwijsteksten
14 gMaar indien gij bitteren nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. g Rom. 13:13. verwijsteksten
15 hDeze is de wijsheid niet die van boven afkomt, maar is aards, natuurlijk, duivels. h 1 Kor. 2:6, 7. verwijsteksten
16 iWant waar nijd en twistgierigheid is, aldaar is verwarring en alle boze handel. i 1 Kor. 3:3. Gal. 5:20. verwijsteksten
17 Maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende, en ongeveinsd.
18 En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken.

Einde Jakobus 3