Statenvertaling.nl

sample header image

Hebreeën 8 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hebreeën 8

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 De apostel verhaalt, uit hetgeen nu bewezen is, wat wij voor een uitnemenden Hogepriester hebben. 3 En wat Hij ook voor een offerande hebben moest. 4 Bewijst dat Zijn bediening niet moest zijn als der andere priesters, die het voorbeeld dienden hier op aarde, maar dat dezelve moest zijn in den hemel, naar de hemelse afbeelding. 6 Komt daarna tot de beschrijving van de uitnemendheid des nieuwen verbonds, waarvan Hij Middelaar is. 8 En verhaalt uit Jeremia 31 de instelling en beloften van hetzelve. 13 En besluit hieruit dat het oude is tenietgedaan.
 
Christus Hogepriester van een beter verbond
1 DE1 hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is, adat wij hebben zodanigen Hogepriester, bDie gezeten is 2aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen,1 Of: Het hoofdstuk onder of in de dingen, dat is, het voornaamste; want beide betekent het Griekse woord kephalaion.
a Hebr. 3:1; 4:14; 6:20; 9:11. verwijsteksten
b Ef. 1:20. Kol. 3:1. Hebr. 12:2. verwijsteksten
2 Dat is, aan de rechterhand Gods, Die gezeten is op den troon Zijner majesteit of heerlijkheid, in den derden of hoogsten hemel. Zie Hebr. 1:3. Hand. 3:21. verwijsteksten
2 Een Bedienaar 3des heiligdoms, en 4des waren 5tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.3 Gr. der heiligen; waardoor de hemel, van welken het heilige der heiligen een voorbeeld is geweest, gelijk Hebr. 9:8, 12, verstaan wordt; hetwelk van het eerste deel des tabernakels hier wordt onderscheiden, waar de priesters allen dag ingingen, maar de hogepriester ging maar eenmaal des jaars in het heiligdom, of heilige der heiligen, gelijk in het begin van het volgende hoofdstuk nader verklaard wordt. verwijsteksten
4 Het woord waren wordt hier gesteld tegen de schaduwen, gelijk Joh. 1:17. verwijsteksten
5 Gelijk door het heilige der heiligen de hemel wordt afgebeeld, alzo wordt door dezen tabernakel verstaan de menselijke natuur van Christus, die daarbij ook wordt vergeleken Joh. 1:14; 2:19. Hebr. 9:11, en in welke de volheid der Godheid lichamelijk woont, als in Zijn tempel of tabernakel, Kol. 2:9, die door kracht des Heiligen Geestes is ontvangen, en door geen mens is opgericht, en door welks opoffering en bloed Christus in het heilige der heiligen is ingegaan; hetwelk met het volgende vers wel overeenkomt. Waarvan Christus ook een Bedienaar kan gezegd worden, omdat Hij deze Zijn menselijke natuur heeft geheiligd tot een bekwame offerande, om daarin de zonden Zijns volks te verzoenen, en het werk onzer zaligheid te volbrengen. Zie Joh. 17:19. Hebr. 9:11, waar dit alzo in den brede wordt verklaard. verwijsteksten
3 6Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren; cwaarom het noodzakelijk was dat ook Deze 7wat had dat Hij zou offeren.6 Dit woordje Want geeft reden waarom hij in het voorgaande vers gezegd heeft, dat Christus is een Bedienaar van den waren tabernakel Zijns lichaams, namelijk omdat Hij als een Hogepriester ook wat moest hebben dat Hij zou offeren.
c Ef. 5:2. verwijsteksten
7 Namelijk Zichzelven, of Zijn eigen lichaam, gelijk Hebr. 7:27; 9:14 wordt uitgedrukt. verwijsteksten
4 Want indien Hij op aarde ware, 8zo zou Hij zelfs geen priester zijn, dewijl er priesters zijn die 9naar de wet gaven offeren;8 Namelijk omdat Hij nu alles op aarde volbracht had wat van Hem, als Priester, op aarde moest geschieden. Derhalve zo zou Hij uitgediend hebben; maar Hij moest nog het overige deel van Zijn Priesterambt in den hemel in het ware heilige der heiligen volbrengen.
9 Dat is, behoorlijk en wettelijk. In deze woorden is ook een reden begrepen waarom Christus nu geen priester op aarde zou zijn, namelijk die wettelijk en volgens de ordinantie Gods het priesterdom hier bedienen zou, omdat de wet geen priester stelt dan uit den stam van Levi, en geen offeranden dan van ceremoniële gaven, waarvan Christus geen bedienaar was gesteld, maar een Bedienaar van hetgeen hierdoor was afgebeeld, gelijk het volgende vers ook medebrengt.
5 dWelke het voorbeeld en de schaduw 10der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, eals hij den tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar 11de afbeelding 12die u 13op den berg getoond is.d Kol. 2:17. Hebr. 10:1. verwijsteksten
10 Dat is, der dingen die van Christus ook in den hemel moesten bediend en volbracht worden, en die ons tot den ingang in den hemel nodig zijn.
e Ex. 25:40. Hand. 7:44. verwijsteksten
11 Of: voorschrift, voordruk, patroon, voorbeeld waarnaar men iets doet of bouwt.
12 Namelijk in een gezicht, of op den berg, of veeleer in den geopenden hemel, gelijk Hebr. 9:23 verklaard wordt, want Mozes heeft op den berg zijnde, dit voorbeeld in den hemel zelven gezien. verwijsteksten
13 Gr. in den berg, dat is, op den berg, namelijk Horeb.
6 fEn nu heeft 14Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook 15eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in 16betere beloftenissen 17bevestigd is.f 2 Kor. 3:6. verwijsteksten
14 Namelijk de Heere Jezus Christus.
15 Namelijk dan het verbond der wet en der ceremoniën was.
16 Namelijk die vss. 10, 11, 12 worden uitgedrukt. verwijsteksten
17 Gr. gewettelijkt is.
7 Want indien dat eerste verbond 18onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht geweest zijn.18 Dat is, waar niets aan had ontbroken, of: waar men niets meer in had kunnen vereisen. Want wat volmaakt is, heeft geen plaats te geven aan iets anders van gelijke hoedanigheid. Want de wet van Mozes, waarvan de ceremoniën hier als een aanhangsel worden aangemerkt, was wel in zichzelve volmaakt, zo iemand die volmaaktelijk had onderhouden, maar vanwege de onmacht der verdorven natuur des mensen, die de wet niet kon wegnemen, kon zij niemand tot de zaligheid brengen, Rom. 8:3. Gal. 3:21. Daarom heeft God dit nieuwe verbond door Christus, in de plaats van het eerste, met den mens willen maken, opdat het gebrek van het eerste hierdoor zou worden gebeterd; van welk nieuw verbond de ceremoniën ook schaduwen en voorbeelden waren, Kol. 2:17, gelijk in het volgende hoofdstuk zal worden aangewezen, en van hetwelk de oude vaders ook de beloften wel hadden ontvangen, Gal. 3:17, enz., maar de volheid van dien is ons door Christus geopenbaard, gelijk de apostel in het vervolg uit Jeremia 31 bewijst. verwijsteksten
8 Want 19hen 20berispende, zegt Hij tot hen: gZie, 21de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal 22over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw 23verbond 24oprichten;19 Namelijk de Israëlieten; of: hetzelve, namelijk verbond.
20 Of: het gebrek hun aanwijzende; of: over hen klagende. Dat is, de zwakheid, die door hun verdorvenheid in hetzelve verbond was, aanwijzende en daarover klagende.
g Jer. 31:31, 32, 33, 34. verwijsteksten
21 Namelijk ten tijde van den Messias.
22 Hieronder worden ook alle uitverkorenen uit de heidenen verstaan, gelijk doorgaans bij de profeten is te zien, die door het geloof dezen olijfboom zouden worden ingelijfd. Zie Rom. 11:17, 25, 26. Gal. 4:26, enz. verwijsteksten
23 Of: testament.
24 Gr. voleindigen. Zie de aant. op vers 10. verwijsteksten
9 Niet naar het verbond dat Ik 25met hun vaderen gemaakt heb, ten dage als Ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden; want zij zijn in dat Mijn verbond niet gebleven, en Ik heb 26op hen niet geacht, zegt de Heere.25 Namelijk door Mozes in de woestijn.
26 Of: Ik heb hen niet geacht. Bij den profeet staat: zou Ik met hen in huwelijk, of: als een heer, gebleven zijn? hetwelk één zin met deze woorden heeft. Doch de apostel heeft de Griekse overzetting willen behouden, omdat in de zaak geen verschil was.
10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis Israëls 27maken zal na die dagen, zegt de Heere: hIk zal Mijn wetten 28in hun verstand geven, en in hun harten zal Ik die inschrijven; ien Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.27 Dat is, ten volle openbaren en door de gehele wereld verbreiden. Want de belofte van dit verbond was door de wet van Mozes niet tenietgedaan, Gal. 3:17, maar is eerst door Christus vervuld, ten volle geopenbaard, en in zijn volkomenheid opgericht. verwijsteksten
h Jer. 31:33. verwijsteksten
28 Dat is, niet alleen in stenen tafelen of perkamenten. Zie 2 Kor. 3:3, enz. verwijsteksten
i Zach. 8:8. verwijsteksten
11 kEn zij zullen 29niet leren een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, zeggende: Ken den Heere; want zij zullen Mij 30allen kennen, van den kleine onder hen tot den grote onder hen.k Joh. 6:45, 65. 1 Joh. 2:27. verwijsteksten
29 Namelijk met woorden of met geschriften alleen, gelijk in het verbond der wet geschiedde, maar zij zullen voornamelijk van God (namelijk door Zijn Geest) geleerd zijn, gelijk Christus spreekt Joh. 6:45, 65, Die nochtans met Zijn eigen mond hun ook het Evangelie predikte en tot de kennis Gods vermaande. Dit wordt dan niet volkomenlijk of ganselijk ontkend, maar bij vergelijking van de manier van onderwijzing die in het Oude Testament geschiedde, gelijk zulke wijzen van spreken meermalen voorkomen. Zie voorbeelden daarvan Joh. 5:30, 45. 1 Thess. 4:9. verwijsteksten
30 Namelijk die het van God zullen geleerd hebben, gelijk Christus getuigt in de voorgemelde plaats, Joh. 6:45. Want dat hier alleen gesproken wordt van de zaligmakende kennis en van het waarachtig geloof, blijkt uit het volgende vers, dewijl de zonden in het nieuwe verbond niemand worden vergeven dan door het waarachtig geloof, Rom. 3:30. Sommigen nemen dit van den stand des toekomenden levens, waar geen uitwendige onderwijzing meer van node zal wezen, wanneer wij Hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht, 1 Kor. 13:12. 1 Joh. 3:2. Doch uit het gehele oogmerk des apostels blijkt dat deze beloften alle uitverkoren gelovigen des Nieuwen Testaments ook in dit leven aangaan. verwijsteksten
12 Want Ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn, en hun zonden en hun overtredingen zal Ik 31geenszins meer gedenken.31 Namelijk om die te straffen. Zo behoudt dan God in het nieuwe verbond geen straf meer, wanneer Hij de zonde eens heeft vergeven, gelijk enigen drijven. Hoewel Hij de Zijnen nog somwijlen uit Vaderlijke liefde kastijdt tot hun best. Zie Hebr. 12:6, 7. verwijsteksten
13 32Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste 33oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij 34de verdwijning.32 Dusverre zijn verhaald de woorden van den profeet; nu spreekt wederom de apostel. Gr. In het zeggen.
33 Of: doen verouden, dat is, verklaard oud te zijn.
34 Dat is, wegneming, zodat het uit het midden is geweerd, en niet meer gebruikt wordt.

Einde Hebreeën 8