Statenvertaling.nl

sample header image

Hebreeën 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hebreeën 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 De apostel verklaart dat de wet maar een schaduw had der toekomende goederen, en door haar veelvuldige en jaarlijkse offeranden niets heeft kunnen volmaken. 5 En dat daarom David in den veertigsten psalm betuigt dat Christus in de wereld zou komen om den wil Gods te doen. 10 En ons door de enige offerande Zijns lichaams in der eeuwigheid te volmaken. 15 Hetzelve bewijst hij wederom uit den inhoud des nieuwen verbonds, Jeremia 31, in hetwelk de volkomen wegneming der zonden wordt beloofd. 18 En besluit derhalve dat geen offerande voor de zonden meer van node is. 19 Hij komt daarna tot het andere deel des briefs, namelijk tot de vermaningen van hun schuldigen plicht; en vooreerst vermaant hij de Hebreeën om met een vrijmoedig geloof tot God te gaan door den weg dien ons Christus heeft ingewijd. 23 Daarna vermaant hij hen tot standvastigheid in de belijdenis dezer hoop, en tot onwankelbare liefde. 25 En tot onderhouding hunner bijeenkomsten. 26 Stelt hun te dien einde voor ogen, aan de ene zijde het schrikkelijk oordeel Gods, dat de afvalligen hebben te verwachten. 32 En aan de andere zijde hun voorgaande lijdzaamheid en medelijden met de verdrukten, ook zelfs over zijn banden. 36 Mitsgaders de beloften die de volstandigen zullen wegdragen. 37 Hetwelk beide hij bewijst met een plaats uit Hab. 2:4, die hij aanhaalt en toe-eigent.
 
1 WANTa 1de wet, hebbende 2een schaduw 3der toekomende goederen, niet 4het beeld zelf der zaken, kan met 5dezelfde offeranden die zij alle jaar 6geduriglijk opofferen, nimmermeer 7heiligen degenen die 8daar toegaan.
a Kol. 2:17. Hebr. 8:5. verwijsteksten
1 Namelijk der ceremoniën onder het Oude Testament.
2 Dat is, een ruw ontwerp, gelijk de schilders plegen een beeld, dat zij daarna willen volmaken, eerst met enige linies en schaduwen in het ruw af te tekenen of te ontwerpen.
3 Dat is, der geestelijke en hemelse zaken, die ons in het Nieuwe Testament zouden verworven en medegedeeld worden, dat is, van Christus Zelven en Zijn weldaden.
4 Sommigen verstaan hierdoor de volmaakte wijze van den uitwendigen godsdienst, dien God door Christus in het Nieuwe Testament zou instellen, die van de instellingen des Ouden Testaments verschilden als een schaduw of eerste ontwerp van het volmaakte beeld eniger zaak; gelijk die daarom ook de eerste beginselen of elementen en abc der wereld worden genaamd, Gal. 4:3, 9. Doch dewijl de apostel nergens in dit en in het voorgaande hoofdstuk enige tegenstelling maakt tussen den uitwendigen godsdienst des Ouden en des Nieuwen Testaments, maar alleen tussen de schaduwen des Ouden Testaments en Christus Zelven met Zijn offerande en weldaden, die Hij ons verworven heeft, zo wordt van anderen door deze woorden het beeld zelf bekwamelijker de betekende zaak zelve of het evenbeeld verstaan, naar hetwelk deze schaduwen zijn voorgesteld, gelijk wij worden gezegd geschapen te zijn naar Gods beeld of evenbeeld. Welken zin het bijgevoegde woord het beeld zelf der zaken ook vereist, dat is, de zaken zelve in haar volle beeltenis of gedaante, gelijk zij moesten en zouden zijn. verwijsteksten
5 Dat is, van enerlei soort, of van eenzelfden aard en natuur.
6 Gr. in gedurigheid of eeuwigheid, dat is, zonder nalaten, zolang dit priesterdom en deze wet moest duren.
7 Of: volmaken, namelijk naar de consciëntie, door het wegnemen der zonde en der schuld der zonde, gelijk verklaard wordt Hebr. 9:9. verwijsteksten
8 Of: tot God gaan, namelijk met hun offeranden.
 
2 9Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degenen die den dienst pleegden, 10geen consciëntie meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
9 Anderen lezen: Zouden zij anderszins niet opgehouden hebben? vraagswijze; doch de zin komt overeen.
10 Dat is, niet meer van zonden bewust zijn; of: geen wroeging der consciëntie over de zonde zouden hebben; en zouden zich aan geen schuld der zonden meer schuldig kennen, dewijl zij eenmaal daarvan zouden gereinigd of verlost zijn.
 
3 Maar nu geschiedt in dezelve alle jaar 11weder gedachtenis der zonden.
11 Namelijk niet alleen van de zonden die dat jaar geschied waren, maar van al de zonden die tevoren begaan waren. Zie Lev. 16:21. verwijsteksten
 
4 bWant het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken 12de zonden wegneme.
b Lev. 16:14. Num. 19:4. Hebr. 9:13. verwijsteksten
12 Namelijk door zijn eigen waardigheid en kracht, overmits dat maar een lichamelijke en vergankelijke zaak is, daar de zonde een geestelijk kwaad is, en in de ziel, die onsterfelijk is, voornamelijk haar plaats heeft.
 
5 13Daarom, 14komende in de wereld, zegt Hij: cSlachtoffer en offerande 15hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij 16het lichaam toebereid;
13 Namelijk Christus, de Hogepriester der toekomende goederen, in Wiens Naam David in dezen psalm spreekt, en van Wiens komst hij profeteert, gelijk Paulus hier betuigt en de zaak zelf uitwijst.
14 Namelijk wanneer Hij de menselijke natuur aannam en in één Persoon met Zich verenigde, gelijk Hebr. 1:6; 9:11. verwijsteksten
c Ps. 40:7. Jes. 1:11. Jer. 6:20. Amos 5:21. verwijsteksten
15 Namelijk om die aan te nemen tot een verzoening en voldoening voor de zonde, gelijk de Joden zich inbeeldden; anderszins heeft ze God ook gewild om gebruikt te worden voor de gelovigen des Ouden Testaments als voorbeelden en sacramentele tekenen, die hen naar de toekomende voldoening der offerande van Christus wezen; maar dat ook niet langer dan totdat de offerande zelve nu zou volbracht zijn, als wanneer deze schaduwen moesten ophouden, gelijk in deze en andere plaatsen wordt bewezen.
16 De Hebreeuwse tekst Ps. 40:7 zegt: Gij hebt Mij de oren doorboord. Doch de apostel volgt hier de Griekse overzetting, gelijk meest alom in dezen brief, dewijl dezelfde zin in beide is begrepen. Want de woorden: Gij hebt Mij de oren doorboord, betekenen dat Christus nu Mens wordende, Zichzelven tot een gewilligen Dienstknecht Zijns Vaders overgeeft, om Hem tot den dood des kruises te gehoorzamen. Het is een gelijkenis genomen van de dienstknechten der Hebreeën, die nadat zij zes jaren hun heren hadden gediend, het zevende jaar uit den dienst hunner heren niet wilden scheiden, maar gedurig tot den dood daarin blijven, tot een getuigenis waarvan het oor hun aan den post der deur werd doorboord, gelijk te zien is Ex. 21:6. Alzo dan ook wordt God de Vader hier gezegd Christus het lichaam toebereid te hebben, omdat Christus de menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria van Zijn Vader door de kracht des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, dezelve hier overgeeft tot den dienst Zijns Vaders, om Hem gewilliglijk in alles te gehoorzamen, zelfs tot den dood toe, om te zijn een Verzoenoffer voor onze zonden. Het is dan zoveel of Hij zeide: Gij hebt Mij een lichaam gegeven dat in Uw dienst tot den dood toe gewillig en bereid is. verwijsteksten
 
6 Brandoffers en offer voor de zonde hebben U niet behaagd;
7 Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in 17het begin des boeks is van Mij geschreven), 18om Uw wil te doen, o God.
17 Gr. in het hoofd, of: in de rol des boeks, namelijk Uwer Wet. Want het wetboek placht bij de ouden in een rol geschreven te worden, gelijk bij ons de landkaarten, en gelijk de Joden nog hebben in hun synagogen. Nu zijn er vele plaatsen in het boek der Wet die van Christus’ komst getuigen, ook zelfs in het begin des boeks, wanneer God het Zaad der vrouw beloofd heeft, Dat den satan den kop zou vertreden, Gen. 3:15. verwijsteksten
18 Dat is, om U gehoorzaam te zijn tot den dood des kruises, tot verzoening aller gelovigen.
 
8 Als Hij tevoren gezegd had: Slachtoffer en offerande en brandoffers en offer voor de zonde hebt Gij niet gewild, noch hebben U behaagd (dewelke naar de wet geofferd worden),
9 Toen sprak Hij: Zie, Ik kom, om Uw wil te doen, o God. 19Hij neemt het eerste weg, 20om het tweede te stellen.
19 Namelijk allerlei soorten van verzoenoffers die in het Oude Testament gepleegd werden.
20 Namelijk Zijn gehoorzaamheid onder den wil Zijns Vaders.
 
10 21In welken wil 22wij geheiligd zijn d23door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied.
21 Dat is, door de gehoorzaamheid van welken wil; gelijk Rom. 5:19. verwijsteksten
22 Dat is, alles hebben wat tot onze volkomen heiligmaking, namelijk vergeving der zonden, vernieuwing des geestes, en eeuwige zaligheid, nodig is.
d Hebr. 9:12. verwijsteksten
23 Dat is, welke wil Gods daarin ook bestond, dat Christus Zijn lichaam tot een verzoenofferande voor onze zonden aan het kruis zou overgeven, Filipp. 2:8. verwijsteksten
 
11 En een iegelijk priester stond wel allen dag dienende, en 24dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, die de zonden nimmermeer kunnen wegnemen;
24 Dat is, van eenzelfde soort en natuur.
 
12 Maar Deze, één slachtoffer voor de zonden 25geofferd hebbende, eis 26in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods,
25 Namelijk aan het hout des kruises.
e Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Ef. 1:20. Kol. 3:1. Hebr. 1:13. verwijsteksten
26 Dit woord in eeuwigheid wordt van enigen gevoegd bij het woord geofferd hebbende, doch de eerste samenvoeging is de bekwaamste.
 
13 27Voorts verwachtende totdat Zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank Zijner voeten.
27 Dat is, in dit Zijn Koninklijk en Priesterlijk ambt, gelijk Hij het nu bedient, als Middelaar zo lang volhardende, en de uitvoering van hetzelve geduriglijk betrachtende, totdat door Zijn tussenkomen en Zijns Vaders macht al de vijanden onzer zaligheid, en ten laatste ook de dood, zullen tenietgedaan zijn, als wanneer Hij dezen vorm van regering zal afleggen, en blijven met den Vader en den Heiligen Geest alles in allen. Zie 1 Kor. 15:24, enz. verwijsteksten
 
14 Want met één offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt 28degenen die geheiligd worden.
28 Dat is, die door Zijn Geest en Woord in Hem geloven en wedergeboren worden. Hiermede wordt een bepaling gemaakt van degenen die door Christus’ offerande volmaakt worden. Want hoewel Zijn offerande in zichzelve genoegzaam is voor alle mensen, nochtans volmaakt zij niemand dan die door Hem geheiligd worden.
 
15 En 29de Heilige Geest 30getuigt het ons ook.
29 Namelijk in Zijn Woord, en bijzonderlijk in het formulier des nieuwen verbonds, Jeremia 31, dat Hij met ons heeft gemaakt. Waaruit dan blijkt dat de Heilige Geest de ware God is, en een onderscheiden Persoon in het Goddelijk Wezen. verwijsteksten
30 Namelijk hetgeen hij in het voorgaande vers heeft gezegd. Want hoewel in het formulier des Nieuwen Testaments, Jeremia 31, geen gewag wordt gemaakt van offerande, nochtans dewijl volkomen vergeving der zonden daar beloofd wordt, en de apostel tot hiertoe had bewezen dat de dood des Testamentmakers daartussen moest komen, opdat het Nieuwe Testament vast zijn zou, en hij zulks ook bewezen had uit den 40sten psalm, zo besluit hij dan onwedersprekelijk, dat dit door deze enige offerande in het nieuwe verbond moest teweeggebracht worden. Alzo leert ons dan alhier de apostel de Schrift met haarzelve vergelijken, om vaste besluiten in zaken des geloofs te maken. verwijsteksten
 
16 Want nadat Hij tevoren gezegd had: fDit is het verbond dat Ik met hen maken zal na die dagen, 31zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten geven in hun harten, en Ik zal die inschrijven in hun verstanden;
f Jer. 31:31, 32, 33, 34. Rom. 11:27. Hebr. 8:8. verwijsteksten
31 Dat is, zo zegt de Heere. Welke woorden hier kunnen genomen worden voor Paulus’ woorden, hoewel dergelijke bij den profeet ook staan. Anderszins zou in het begin van het volgende vers iets ontbreken, om het besluit van Paulus aan te vullen, namelijk zo zegt Hij, of dergelijk; hetwelk ook enige boeken voor het 17de vers hebben gesteld, omdat zij deze woorden, zegt de Heere, voor de woorden van den profeet hebben genomen.
 
17 En hun zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken.
18 Waar nu vergeving derzelve is, daar is 32geen offerande meer voor de zonde.
32 Namelijk der verzoening; maar alleen offeranden der dankbaarheid, die in het Nieuwe Testament van ons worden vereist. Zie Rom. 12:1. Hebr. 13:15. 1 Petr. 2:5. verwijsteksten
 
Opwekking tot standvastigheid
19 33Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben gom 34in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,
33 Hier begint de apostel het tweede deel van dezen brief, namelijk de vermaningen van den schuldigen plicht der gelovigen. En vermaant hen in het overige deel van dit hoofdstuk tot vrijmoedigheid in het geloof, tot standvastigheid in de belijdenis, en tot lijdzaamheid in de verdrukkingen.
g Joh. 10:9; 14:6. Rom. 5:2. Ef. 2:13; 3:12. verwijsteksten
34 Gr. tot den ingang des heiligdoms, dat is, om door geloof, hoop en gebeden regelrecht tot God te gaan in den hemel, Rom. 5:2. Ef. 3:12. verwijsteksten
 
20 Op een 35versen en 36levenden 37weg, welken Hij ons 38ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door 39Zijn vlees,
35 Het Griekse woord betekent eigenlijk wat vers is geslacht, hetwelk hier op de offerande van Christus ziet, die vers geslacht was en allen tijd in volle kracht blijft.
36 Dat is, levendmakenden, gelijk Joh. 6:51, want Christus’ dood is ons leven. verwijsteksten
37 Alzo noemt hij Christus voor ons geofferd, omdat wij door Hem en Zijn verdiensten tot God toegang hebben. Zie Joh. 14:6. verwijsteksten
38 Of: nieuw voorbereid, of voorgesteld heeft. Zie Hebr. 9:18. verwijsteksten
39 Dat is, Zijn menselijke natuur, door dewelke Zijn Goddelijke natuur bedekt werd, gelijk door het voorhangsel de ark des verbonds en de genadestoel, met het gehele heilige der heiligen.
 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester 40over het huis Gods,
40 Dat is, de ganse gemeente Gods. Zie Hebr. 3:6. verwijsteksten
 
22 Zo laat ons toegaan met een 41waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, 42onze harten 43gereinigd zijnde van de kwade consciëntie, en 44het lichaam gewassen zijnde h45met rein water.
41 Dat is, ongeveinsd, oprecht gemoed.
42 Dat is, onze zielen, of gedachten, wil en genegenheden.
43 Gr. besprengd, dat is, met besprenging van het bloed van Christus gereinigd en bevrijd zijnde van de kwade consciëntie. Zie Hebr. 9:14. verwijsteksten
44 Dat is, onze uitwendige daden of werken, die door het lichaam geschieden.
h Ez. 36:25. verwijsteksten
45 Dat is, door de werking van den Geest van Christus, die door rein water doorgaans wordt beduid. Zie Ez. 36:25. 1 Joh. 5:6. verwijsteksten
 
23 Laat ons de onwankelbare belijdenis 46der hoop 47vasthouden (want Die het beloofd heeft, 48is getrouw);
46 Namelijk die in ons is, 1 Petr. 3:15. verwijsteksten
47 Dat is, standvastelijk behouden, zonder daar af te wijken, of ons daarvan te laten afleiden.
48 Namelijk in het volbrengen van hetgeen Hij beloofd heeft.
 
24 En laat ons op 49elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken;
49 Of: elkander waarnemen.
 
25 En laat ons onze onderlinge 50bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen 51de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert.
50 Namelijk in de christelijke vergaderingen, die tot het gehoor van Gods Woord, gemeenschappelijke gebeden, en gebruik der heilige sacramenten aangericht zijn. Zie Hand. 2:42; 20:7. 1 Kor. 11:20, enz. verwijsteksten
51 Namelijk die van de waarheid afvallen, of uit vreze der Joden, of ook door nalatigheid, of uit een groot gevoelen van zichzelve, of uit andere oorzaken hierin vertragen. Zie Matth. 18:20. verwijsteksten
 
26 iWant zo wij 52willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er 53geen slachtoffer meer over voor de zonden,
i Num. 15:30. Matth. 12:31. Hebr. 6:4. 2 Petr. 2:20. 1 Joh. 5:16. verwijsteksten
52 Dat is, moedwilliglijk afvallen van dit geloof, hetwelk de apostel hier heeft beschreven, gelijk in het 29ste vers deze zonde breder wordt verklaard, die de apostel ook Hebr. 6:6 een afvallen heeft genoemd. Hij spreekt dan hier niet van allerlei zonde of afval, maar van die zonde die Christus noemt de zonde of lastering tegen den Heiligen Geest, Matth. 12:32, en van de zonde tot den dood, waarvan Johannes spreekt, 1 Joh. 5:16, gelijk blijkt uit de volgende eigenschappen, die hierna verhaald worden. verwijsteksten
53 Namelijk dewijl zodanigen het enige Slachtoffer des Nieuwen Testaments, namelijk den Heere Jezus en Zijn verdienste, moedwilliglijk verwerpen en verachten. Hier schijnt de apostel ook te zien op de plaats Num. 15:30, 31, waar ook zelfs naar de wet geen offerande tot verzoening wordt toegelaten voor degenen die met opgeheven hand zondigden en den Heere versmaadden, maar zonder genade uit het volk moesten uitgeroeid worden. verwijsteksten
 
27 Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat 54de tegenstanders zal verslinden.
54 Dat is, de vijanden van Gods waarheid, en vervolgers van dezelve.
 
28 Als iemand de wet van Mozes heeft 55tenietgedaan, die sterft zonder barmhartigheid konder twee of drie getuigen;
55 Dat is, verworpen, verlaten, verloochend, of daarvan afvallig is geworden, gelijk Deut. 13:5, 6, 7; 17:2 wordt verklaard. Want hoewel daar meer moedwillige zonden waren die met den dood werden gestraft, nochtans zo ziet de apostel inzonderheid op deze zonde van den moedwilligen afval, gelijk het Griekse woord athetein, dat is, afzetten, of: tenietdoen, en de vergelijking van het volgende vers medebrengt. verwijsteksten
k Num. 35:30. Deut. 17:6; 19:15. Matth. 18:16. Joh. 8:17. 2 Kor. 13:1. verwijsteksten
 
29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden, die den Zone Gods 56vertreden heeft, en 57het bloed des testaments 58onrein geacht heeft, waardoor hij 59geheiligd was, en 60den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?
56 Dat is, moedwilliglijk veracht en verworpen heeft. Want hetgeen men vertreedt, pleegt men met verachting en verwerping alzo te behandelen.
57 Dat is, het bloed van Jezus Christus, door hetwelk het Nieuwe Testament is bevestigd, Matth. 26:28. verwijsteksten
58 Gr. gemeen, dat is, profaan, onheilig, gelijk Mark. 7:2. Hand. 10:14. Want hetgeen men verwerpt of verzaakt, dat houdt men voor onrein of onheilig in zaken van den godsdienst. verwijsteksten
59 Namelijk uitwendiglijk, ten aanzien van zijn voorgaande professie of belijdenis, aangaande het gehoor des Goddelijken Woords, gebruik der heilige sacramenten, en afscheiding van andere gemene mensen, namelijk Joden en heidenen. Hoewel de zodanige de ware wedergeboorte niet deelachtig was, gelijk Johannes getuigt, 1 Joh. 2:19, en gelijk zulken, 2 Petr. 2:22, nog evenwel honden en zeugen worden genaamd, al waren zij schoon van hun uitwendig slijk gewassen, en hadden zij de onreinheid van afgoderij en andere onheiligheden verlaten. verwijsteksten
60 Dat is, den Heiligen Geest, Die in hen enigen smaak van Gods genade begon te werken, waarover zij zich ook een tijd verblijdden. Zie hiervan breder Hebr. 6:5. verwijsteksten
 
30 Want wij kennen Hem 61Die gezegd heeft: lMijne is de wrake, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En wederom: mDe Heere zal Zijn volk oordelen.
61 Namelijk Deut. 32:35, 36, alwaar de Heere belooft dat Hij Zijn volk zal wreken over hun vijanden, en oordelen, dat is, richten en beschermen tegen alle vervolgers en verdrukkers. Hier staat aan te merken dat de apostel de woorden der Griekse overzetters naar den Hebreeuwsen tekst verandert en verbetert. verwijsteksten
l Deut. 32:35. Rom. 12:19. verwijsteksten
m Deut. 32:36. verwijsteksten
 
31 Vreselijk is het 62te vallen in de handen des levenden Gods.
62 Namelijk als Hij wraak doet over Zijn vijanden. Anderszins is het beter te vallen in de handen Gods dan der mensen, als Hij de Zijnen genadiglijk tuchtigt, 2 Sam. 24:14. verwijsteksten
 
32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, 63nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen;
63 Namelijk eerst, toen gij gelovig geworden zijt, en door den doop de gemeente van Christus zijt ingelijfd. Hoeveel te meer dan, wil hij zeggen, moet gij standvastig zijn en tegen alle verdrukkingen gewapend, nadat gij nu lang Christus hebt beleden en Hem gediend.
 
33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen 64een schouwspel geworden zijt, en ten dele, als gij 65gemeenschap gehad hebt met degenen die alzo behandeld werden.
64 Dit kan genomen worden óf eigenlijk, dewijl de Christenen dikmaals in de schouwspelen voor de beesten werden geworpen, 1 Kor. 15:32, óf bij gelijkenis, omdat zij in het openbaar in de synagogen en rechthuizen schandelijk tentoon werden gesteld en kwalijk behandeld, gelijk Christus voorzegt Luk. 12:11; 21:12, en Paulus van zich en andere apostelen spreekt, 1 Kor. 4:9. verwijsteksten
65 Dat is, medelijden gehad hebt, en alle broederlijke hulp bewezen hebt.
 
34 Want gij hebt ook 66over nmijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen 67met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt 68in uzelven oeen beter en blijvend goed in de hemelen.
66 Namelijk wanneer ik te Jeruzalem overvallen en gevangen ben, en genoodzaakt ben geweest mij op den keizer te beroepen, om het geweld der Joden te ontgaan; als wanneer zonder twijfel de gelovige Joden groot mededogen met Paulus hebben gehad en hem alle hulp bewezen. Zie Hand. 21:33. verwijsteksten
n Hand. 21:33. verwijsteksten
67 Namelijk naar de vermaning en belofte van Christus, Matth. 5:11, 12, en naar het voorbeeld der apostelen, Hand. 5:41. Zie ook 1 Thess. 2:14. verwijsteksten
68 Dat is, in de hoop die in u is.
o Matth. 5:12. verwijsteksten
 
35 Werpt dan 69uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote 70vergelding des loons heeft.
69 Dat is, uw vrijmoedige belijdenis, spruitende uit de vrijmoedigheid des geloofs en der hoop op God, gelijk vers 23 uitgedrukt staat. Of: uw vertrouwen. verwijsteksten
70 Namelijk uit genade en om Christus’ wil. Zie Rom. 11:35. Kol. 3:24. Hebr. 13:21. verwijsteksten
 
36 pWant gij hebt 71lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil Gods gedaan hebbende, 72de beloftenis moogt wegdragen.
p Luk. 21:19. verwijsteksten
71 Dat is, standvastigheid en lijdzame verwachting der vervulling van Gods belofte, gelijk het bewijs dat de apostel hier uit de plaats van Habakuk aanhaalt, medebrengt.
72 De beloofde zaak of erfenis. Zie Gal. 3:22. verwijsteksten
 
37 qWant: 73Nog een zeer weinig tijds, en 74Hij Die te komen staat, zal komen en niet vertoeven;
q Hab. 2:3. Hagg. 2:7. 1 Petr. 1:6; 5:10. verwijsteksten
73 Namelijk is er overig. Deze woorden zijn genomen uit Hab. 2:3. Hagg. 2:7, die de apostel niet van woord tot woord bijbrengt, maar verhaalt den zin daarvan en past ze tot zijn voornemen. verwijsteksten
74 Namelijk de Messias, Christus.
 
38 rMaar de rechtvaardige 75zal uit het geloof leven; en 76zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen.
r Hab. 2:4. Rom. 1:17. Gal. 3:11. verwijsteksten
75 Zie nader van deze overzetting op Rom. 1:17. verwijsteksten
76 Namelijk van dit geloof en lijdzame verwachting, door afval, of verloochening van Christus en Zijn waarheid.
 
39 77Maar wij zijn niet 78van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar 79van degenen die geloven tot 80behoudenis 81der ziel.
77 Hiermede verzacht de apostel het voorgaande dreigement, namelijk dat hij zulk gevoelen van hen niet heeft, hoewel hij zo spreekt, gelijk hij ook in dergelijke waarschuwing Hebr. 6:9 heeft gedaan. verwijsteksten
78 Gr. der onttrekking.
79 Gr. des geloofs.
80 Of: verkrijging, verwerving.
81 Dat is, van de zaligheid der ziel; gelijk Christus ook spreekt Matth. 10:39. verwijsteksten

Einde Hebreeën 10