Statenvertaling.nl

sample header image

Filemon – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Filemon

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, aeen gevangene van CHRISTUS JEZUS, en Timótheüs, de broeder, aan Filémon, den geliefde, en onzen medearbeider, a Ef. 3:1; 4:1. verwijsteksten
2 En aan Appia, de geliefde, en aan bArchippus, onzen medestrijder, en aan de gemeente cdie te uwen huize is: b Kol. 4:17. c Rom. 16:5. 1 Kor. 16:19. Kol. 4:15. verwijsteksten
3 Genade zij ulieden en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus.
 
Dankzegging
4 dIk dank mijn God, uwer altijd gedachtig zijnde in mijn gebeden; d 1 Thess. 1:2. 2 Thess. 1:3. verwijsteksten
5 Alzo ik hoor uw liefde en geloof, hetwelk gij hebt aan den Heere Jezus en jegens al de heiligen;
6 Opdat de gemeenschap uws geloofs krachtig worde in de bekendmaking van alle goeds, hetwelk in ulieden is door Christus Jezus.
7 Want wij hebben grote vreugde en vertroosting over uw liefde, dat de ingewanden der heiligen verkwikt zijn geworden door u, broeder.
 
Pleidooi voor een weggelopen slaaf
8 Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus, om u te bevelen hetgeen betamelijk is,
9 Zo bid ik nochtans liever door de liefde, daar ik zodanig een ben, te weten Paulus, een oud man, en nu ook een gevangene van Jezus Christus.
10 eIk bid u dan voor mijn zoon, fdenwelken ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onésimus, e Kol. 4:9. f 1 Kor. 4:15. Gal. 4:19. verwijsteksten
11 Die eertijds u onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig; denwelken ik wedergezonden heb.
12 Doch gij, neem hem, dat is mijn ingewanden, weder aan;
13 Denwelken ik wel had willen bij mij behouden, opdat hij mij voor u dienen zou in de banden des Evangelies;
14 Maar ik heb zonder uw goedvinden niets willen doen, opdat uw goeddadigheid niet zou zijn als naar bedwang, maar naar vrijwilligheid.
15 Want wellicht is hij daarom voor een kleinen tijd van u gescheiden geweest, opdat gij hem eeuwig zoudt wederhebben;
16 Nu voortaan niet als een dienstknecht, maar meer dan een dienstknecht, namelijk een geliefden broeder; inzonderheid mij, hoeveel te meer dan u, beide in het vlees en in den Heere!
17 Indien gij mij dan houdt voor een metgezel, zo neem hem aan gelijk als mij.
18 En indien hij u iets verongelijkt heeft of schuldig is, reken dat mij toe.
19 Ik, Paulus, heb het geschreven met deze mijn hand, ik zal het betalen; opdat ik u niet zegge, dat gij ook uzelven mij daartoe schuldig zijt.
20 Ja broeder, laat mij uwer hierin genieten in den Heere; verkwik mijn ingewanden in den Heere.
 
Groeten en zegenbede
21 Ik heb aan u geschreven, vertrouwende op uw gehoorzaamheid; en ik weet dat gij doen zult ook boven hetgeen ik zeg.
22 En bereid mij ook tegelijk geen herberg; hwant ik hoop dat ik door uw gebeden ulieden zal geschonken worden. g Hebr. 13:2. h Filipp. 1:25. verwijsteksten
23 U groeten iÉpafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, i Kol. 1:7; 4:12. verwijsteksten
24 kMarkus, lAristárchus, mDémas, nLukas, mijn medearbeiders. k Hand. 12:12, 25; 15:37. Kol. 4:10. 2 Tim. 4:11. 1 Petr. 5:13. l Hand. 19:29; 20:4; 27:2. Kol. 4:10. m Kol. 4:14. 2 Tim. 4:10. n Kol. 4:14. 2 Tim. 4:11. verwijsteksten
25 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest. Amen.

Einde Filemon