Statenvertaling.nl

sample header image

Titus 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Titus 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Christelijke levenswandel
1 DOCH gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt.
2 Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid.
3 De oude vrouwen insgelijks, adat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij bgeen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede; a 1 Tim. 2:9. 1 Petr. 3:3. b 1 Tim. 5:13. verwijsteksten
4 Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben,
5 Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, chaar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord Gods niet gelasterd worde. c Gen. 3:16. 1 Kor. 14:34. Ef. 5:22. Kol. 3:18. 1 Petr. 3:1. verwijsteksten
6 Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn.
7 dBetoon uzelven in alles een voorbeeld van goede werken; betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, d 1 Tim. 4:12. 1 Petr. 5:3. verwijsteksten
8 Het woord gezond, en onverwerpelijk, eopdat degene die daartegen is, beschaamd worde en niets kwaads hebbe van ulieden te zeggen. e 1 Petr. 2:12, 15; 3:16. verwijsteksten
9 fVermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehaaglijk zijn, niet tegensprekende; f Ef. 6:5. Kol. 3:22. 1 Tim. 6:1, 2. 1 Petr. 2:18. verwijsteksten
10 Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende; opdat zij de leer van God onzen Zaligmaker in alles mogen versieren.
 
De zaligmakende genade Gods
11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen,
12 En onderwijst ons gdat wij de goddeloosheid en hde wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld; g Ef. 1:4. Kol. 1:22. 2 Tim. 1:9. h 1 Joh. 2:16. verwijsteksten
13 iVerwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker Jezus Christus; i 1 Kor. 1:7. Filipp. 3:20. verwijsteksten
14 kDie Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, lijverig in goede werken. k Gal. 1:4; 2:20. Ef. 5:2. Hebr. 9:14. l Ef. 2:10. verwijsteksten
15 Spreek dit, en vermaan en bestraf met allen ernst. mDat niemand u verachte. m 1 Tim. 4:12. verwijsteksten

Einde Titus 2