Statenvertaling.nl

sample header image

Titus 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Titus 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een dienstknecht Gods en een apostel van JEZUS CHRISTUS, naar het geloof der uitverkorenen Gods, en de kennis der waarheid, die naar de godzaligheid is,
2 In de hope des eeuwigen levens, welke God, aDie niet liegen kan, beloofd heeft bvóór de tijden der eeuwen, maar geopenbaard heeft te zijner tijd; a Num. 23:19. 2 Tim. 2:13. b Rom. 16:25. Ef. 1:9; 3:9. Kol. 1:26. 1 Petr. 1:20. verwijsteksten
3 Namelijk Zijn Woord, door de prediking cdie mij toebetrouwd is, naar het bevel van God onzen Zaligmaker: aan dTitus, mijn oprechten zoon naar het gemeen geloof: c Hand. 20:24. Gal. 1:1. d 2 Kor. 2:12; 7:14; 8:6, 16. Gal. 2:3. verwijsteksten
4 eGenade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en den Heere Jezus Christus, onzen Zaligmaker. e Ef. 1:2. Kol. 1:2. 2 Tim. 1:2. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
De aanstelling van ouderlingen
5 Om die oorzaak heb ik u in Kreta gelaten, opdat gij hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt terechtbrengen, fen dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb: f 2 Tim. 2:2. verwijsteksten
6 gIndien iemand onberispelijk is, éner vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn. g 1 Tim. 3:2. verwijsteksten
7 Want een opziener moet onberispelijk zijn, hals een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, iniet genegen tot den wijn, geen smijter, kgeen vuilgewinzoeker; h Matth. 24:45. 1 Kor. 4:1. 1 Tim. 3:15. i Lev. 10:9. Ef. 5:18. k 1 Tim. 3:3. 1 Petr. 5:2. verwijsteksten
8 Maar die lgaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, rechtvaardig, heilig, kuis; l 1 Tim. 3:2. verwijsteksten
9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen.
 
De dwaalleraars op Kreta
10 mWant er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, inzonderheid die uit de besnijdenis zijn, m Hand. 15:1. verwijsteksten
11 Welken men moet den mond stoppen; die gehele nhuizen verkeren, lerende wat niet behoort, om vuil gewins wil. n Matth. 23:14. 2 Tim. 3:6. verwijsteksten
12 Een uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd: De Kretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken.
13 Deze getuigenis is waar. Daarom, bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof,
14 oEn zich niet begeven tot Joodse fabelen en geboden der mensen die zich van de waarheid afkeren. o Jes. 29:13. Matth. 15:9. Kol. 2:22. 1 Tim. 1:4; 4:7; 6:20. verwijsteksten
15 pAlle dingen zijn wel rein den reinen, qmaar den bevlekten en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en consciëntie zijn bevlekt. p Matth. 15:11. Hand. 10:15. Rom. 14:20. q Matth. 23:25. Rom. 14:23. verwijsteksten
16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ondeugende.

Einde Titus 1