Statenvertaling.nl

sample header image

2 Timotheüs 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Timotheüs 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Strijd en lijden
1 GIJ dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is;
2 En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, abetrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. a Tit. 1:5. verwijsteksten
3 Gij dan, lijd verdrukkingen, als een goed krijgsknecht van Jezus Christus.
4 bNiemand die in den krijg dient, wordt ingewikkeld in de handelingen des leeftochts, opdat hij dien moge behagen die hem tot den krijg aangenomen heeft. b 1 Kor. 9:25. verwijsteksten
5 En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.
6 cDe landman als hij arbeidt, moet alzo eerst de vruchten genieten. c 1 Kor. 9:10. verwijsteksten
7 Merk hetgeen ik zeg; doch de Heere geve u verstand in alle dingen.
8 Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, dWelke is uit den zade Davids, naar mijn Evangelie, d 2 Sam. 7:12. Ps. 132:11. Jes. 11:1. Matth. 1:1. Hand. 2:30; 13:23. Rom. 1:3. verwijsteksten
9 eOm hetwelk ik verdrukkingen lijd ftot de banden toe, als een kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden. e Ef. 3:13. Kol. 1:24. f Ef. 3:1; 4:1. Filipp. 1:7. Kol. 4:3, 18. 2 Tim. 1:8. verwijsteksten
10 Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.
11 Dit is een getrouw woord; gwant indien wij met Hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met Hem leven; g Rom. 6:8. verwijsteksten
12 hIndien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; iindien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen; h Rom. 8:17. 2 Kor. 4:10. Filipp. 3:10. 1 Petr. 4:13. i Matth. 10:33. Mark. 8:38. Luk. 9:26; 12:9. verwijsteksten
13 kIndien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw; Hij kan Zichzelven niet verloochenen. k Num. 23:19. Rom. 3:3; 9:6. verwijsteksten
 
De houding jegens de dwaalleraars
14 Breng deze dingen in gedachtenis, en betuig voor den Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is dan tot verkering der toehoorders.
15 Benaarstig u om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.
16 lMaar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen; l 1 Tim. 1:4; 4:7; 6:20. Tit. 1:14; 3:9. verwijsteksten
17 En hun woord zal voorteten gelijk de kanker; onder welke is Hymenéüs en Filétus,
18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende dat de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.
19 Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: mDe Heere kent degenen die Zijne zijn; en: Een iegelijk die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. m Joh. 10:14. verwijsteksten
20 nDoch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. n Rom. 9:21. verwijsteksten
21 Indien dan iemand zichzelven van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heeren, tot alle goed werk toebereid.
22 oMaar vlied de begeerlijkheden der jonkheid, en jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede met degenen die den Heere aanroepen uit een rein hart. o 1 Tim. 6:11. verwijsteksten
23 pEn verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, wetende dat zij twistingen voortbrengen. p 1 Tim. 1:4; 6:4. Tit. 3:9. verwijsteksten
24 En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, qbekwaam om te leren, en die de kwaden kan verdragen; q 1 Tim. 3:2. verwijsteksten
25 rMet zachtmoedigheid onderwijzende degenen die tegenstaan; of God hun te eniger tijd bekering gave tot erkentenis der waarheid, r Gal. 6:1. verwijsteksten
26 En zij wederom ontwaken mochten uit den strik des duivels, onder welken zij gevangen waren tot zijn wil.

Einde 2 Timotheüs 2