Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Timotheüs 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De afval in de laatste tijden
1 DOCHa de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen bafvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leringen der duivelen, a 2 Tim. 3:1. 2 Petr. 3:3. Jud. vs. 18. b Matth. 24:23. 2 Thess. 2:3. verwijsteksten
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen consciëntie als met een brandijzer toegeschroeid;
3 Verbiedende te huwen, gebiedende van spijzen te onthouden, die God geschapen heeft ctot nuttiging dmet dankzegging, voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. c Gen. 1:29; 9:3. d Rom. 14:6. 1 Kor. 10:30. verwijsteksten
4 eWant alle schepsel Gods is goed, en er is niets verwerpelijk, met dankzegging genomen zijnde; e Gen. 1:31. Hand. 10:15. Rom. 14:14. verwijsteksten
5 Want het wordt geheiligd door het Woord Gods en door het gebed.
 
De taak van Timótheüs
6 Als gij deze dingen den broederen voorstelt, zo zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, fopgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. f 2 Tim. 1:5; 3:14, 15. verwijsteksten
7 gMaar verwerp de ongoddelijke en oudwijfse fabelen; en oefen uzelven tot godzaligheid. g 1 Tim. 1:4; 6:20. 2 Tim. 2:16. Tit. 1:14; 3:9. verwijsteksten
8 hWant de lichamelijke oefening is tot weinig nut, maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens. h Kol. 2:23. verwijsteksten
9 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig.
10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden gesmaad omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder is aller mensen, maar allermeest der gelovigen.
11 Beveel deze dingen en leer ze.
12 iNiemand verachte uw jonkheid; kmaar zijt een voorbeeld der gelovigen in het woord, in wandel, in liefde, in den geest, in geloof, in reinheid. i Tit. 2:15. k Tit. 2:7. 1 Petr. 5:3. verwijsteksten
13 Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom.
14 Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie lmet oplegging der handen van de ouderlingschap. l Hand. 6:6; 8:17; 13:3; 19:6. 1 Tim. 5:22. 2 Tim. 1:6. verwijsteksten
15 Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles.
16 Heb acht op uzelven en op de leer, volhard in deze; want dat doende zult gij én uzelven behouden én die u horen.

Einde 1 Timotheüs 4