Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Timotheüs 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De voorbede
1 IK vermaan dan vóór alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen,
2 aVoor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. a Jer. 29:7. verwijsteksten
3 Want dat is goed en aangenaam voor God onzen Zaligmaker,
4 bWelke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. b Ez. 18:23. 2 Petr. 3:9. verwijsteksten
5 cWant er is één God, er is ook déén Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus, c Joh. 17:3. Rom. 3:30. d Gal. 3:19. Hebr. 9:15. verwijsteksten
6 eDie Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; e Matth. 20:28. Ef. 1:7. Kol. 1:14. verwijsteksten
7 Waartoe ik fgesteld ben een prediker en apostel (gik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen in geloof en waarheid. f Hand. 9:15; 13:2; 22:21. Gal. 1:16; 2:8. Ef. 3:8. 2 Tim. 1:11. g Rom. 1:9; 9:1. verwijsteksten
8 Ik wil dan dat de mannen hbidden in alle plaatsen, iopheffende heilige handen zonder toorn en twisting. h Joh. 4:21. i Ps. 134:2. verwijsteksten
 
De vrouw in de gemeente
9 kDesgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of parelen, of kostelijke kleding, k Tit. 2:3. 1 Petr. 3:3. verwijsteksten
10 Maar (hetwelk den vrouwen betaamt die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
12 lDoch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, mnoch over den man heerse, maar wil dat zij in stilheid zij. l 1 Kor. 14:34. m Gen. 3:16. Ef. 5:24. verwijsteksten
13 nWant Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. n Gen. 1:27; 2:22. verwijsteksten
14 oEn Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest. o Gen. 3:6. verwijsteksten
15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

Einde 1 Timotheüs 2