Statenvertaling.nl

sample header image

2 Thessalonicenzen 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Thessalonicenzen 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS en Silvánus en Timótheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onzen Vader en den Heere Jezus Christus:
2 aGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. a 1 Kor. 1:3. 1 Thess. 1:1. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
Dankzegging en gebed
3 bWij moeten God allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast, en dat de liefde van een iegelijk van u allen jegens elkander overvloedig wordt, b Ef. 1:15. Filipp. 1:3. Kol. 1:3. 1 Thess. 1:2. verwijsteksten
4 Alzo dat wij zelven cvan u roemen in de gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt: c 1 Thess. 2:19. verwijsteksten
5 dEen bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk Gods, evoor hetwelk gij ook lijdt; d Jud. vs. 6. e 1 Thess. 2:14. verwijsteksten
6 fAlzo het recht is bij God, verdrukking te vergelden dengenen die u verdrukken, f Zach. 2:8. verwijsteksten
7 En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons, gin de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht, g 1 Thess. 4:16. verwijsteksten
8 hMet vlammend vuur wraak doende iover degenen die God niet kennen, en over degenen die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn; h 2 Petr. 3:7. i Rom. 2:8. verwijsteksten
9 kDewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren en van de heerlijkheid Zijner sterkte, k Jes. 2:19. verwijsteksten
10 lWanneer Hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen die geloven (overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden) in dien dag. l Hand. 1:11. 1 Thess. 1:10. Openb. 1:7. verwijsteksten
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping en vervulle al het welbehagen Zijner goedheid, en het werk des geloofs met kracht;
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus.

Einde 2 Thessalonicenzen 1