Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Thessalonicenzen – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De tweede zendbrief van den apostel Paulus aan de Thessalonicenzen

Inhoud van dezen zendbrief

NA het apostolisch opschrift, begrepen in de eerste twee verzen, prijst Paulus de standvastigheid der Thessalonicenzen, en vertroost hen tegen de verdrukkingen met de komst van JEZUS CHRISTUS ten oordeel, tot straf der vervolgers en tot hun verlossing, hetwelk hij doet in het eerste hoofdstuk. Daarna waarschuwt hij hen dat de dag des oordeels zo haast niet zal komen, maar dat de afval eerst moet komen, en de antichrist geopenbaard worden, wiens opkomst, krachtige verleiding en ondergang hij beschrijft, met een nieuwe vermaning tot standvastigheid in het aangenomen geloof, tot het einde van het tweede hoofdstuk. Eindelijk vermaant hij hen tot een christelijken wandel, en voornamelijk tot bidden voor hem, tot onderlinge liefde, en tot vermijding en waarschuwing der ongeregelde lediggangers, welke hij met zijn voorbeeld bestraft en ernstiglijk dreigt tot het 16de vers van het derde hoofdstuk. En besluit den zendbrief in de laatste drie verzen met een gebed tot God voor hen, en met den gewoonlijken apostolischen groet.

Einde inleiding 2 Thessalonicenzen