Statenvertaling.nl

sample header image

1 Thessalonicenzen 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Thessalonicenzen 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS en Silvánus en Timótheüs aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God den Vader en den Heere Jezus Christus: aGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. a Rom. 1:7. Ef. 1:2. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
Dankzegging
2 bWij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden; b Ef. 1:16. Filipp. 1:3. Kol. 1:3. 2 Thess. 1:3. verwijsteksten
3 Zonder ophouden gedenkende chet werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader; c Joh. 6:29. verwijsteksten
4 Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God.
5 dWant ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in veel verzekerdheid; egelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. d 1 Kor. 2:4; 4:20. e 1 Thess. 2:1. verwijsteksten
6 fEn gij zijt onze navolgers geworden en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in veel verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes; f 1 Kor. 4:16; 11:1. Filipp. 3:17. 2 Thess. 3:9. verwijsteksten
7 Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedónië en Acháje.
8 Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedónië en Acháje, maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben iets daarvan te spreken.
9 Want zij zelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen,
10 gEn Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn. g Hand. 1:11. Filipp. 3:20. 2 Thess. 1:10. Openb. 1:7. verwijsteksten

Einde 1 Thessalonicenzen 1