Statenvertaling.nl

sample header image

Kolossenzen 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Kolossenzen 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 GIJa heren, doet uw dienstknechten recht en gelijk, wetende dat ook gij een Heere hebt in de hemelen. a Ef. 6:9. verwijsteksten
 
Opwekking tot gebed en wijsheid
2 bHoudt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; b Luk. 18:1. Rom. 12:12. Ef. 6:18. 1 Thess. 5:17. verwijsteksten
3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, com te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben, c Ef. 6:19. 2 Thess. 3:1. verwijsteksten
4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.
5 dWandelt met wijsheid bij degenen die buiten zijn, eden bekwamen tijd uitkopende. d Ef. 5:15. e Ef. 5:16. verwijsteksten
6 fUw woord zij allen tijd in aangenaamheid, met zout besprengd, opdat gij moogt weten hoe gij een iegelijk moet antwoorden. f Mark. 9:50. verwijsteksten
 
Groeten en zegenbede
7 Al mijn zaken zal u bekendmaken gTýchikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienstknecht in den Heere, g Hand. 20:4. Ef. 6:21. 2 Tim. 4:12. verwijsteksten
8 Denwelken ik tot hetzelve einde tot u gezonden heb, opdat hij uw zaken wete en uw harten vertrooste;
9 Met hOnésimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke uit de uwen is. Zij zullen u alles bekendmaken wat hier is. h Filem. vs. 10. verwijsteksten
10 U groet iAristárchus, mijn medegevangene, en kMarkus, de neef van Bárnabas, aangaande welken gij bevelen ontvangen hebt; zo hij tot u komt, ontvangt hem; i Hand. 27:2. k Hand. 15:37. 2 Tim. 4:11. verwijsteksten
11 En Jezus, gezegd Justus, welke uit de besnijdenis zijn; dezen alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn.
12 U groet lÉpafras, die uit de uwen is, een dienstknecht van Christus, allen tijd strijdende voor u in de gebeden, opdat gij staan moogt volmaakt en volkomen in al den wil Gods. l Kol. 1:7. Filem. vs. 23. verwijsteksten
13 Want ik geef hem getuigenis, dat hij groten ijver heeft over u en degenen die in Laodicéa zijn en degenen die in Hiërápolis zijn.
14 U groet mLukas, de medicijnmeester, de geliefde, en nDémas. m 2 Tim. 4:11. n 2 Tim. 4:10. verwijsteksten
15 Groet de broederen die in Laodicéa zijn, en Nymfas, en de gemeente die in zijn huis is.
16 En wanneer deze zendbrief van u zal gelezen zijn, maakt dat hij ook in de gemeente der Laodicenzen gelezen wordt, en dat ook gij dien leest die uit Laodicéa geschreven is.
17 En zegt tot Archippus: Zie op de bediening die gij aangenomen hebt in den Heere, dat gij die vervult.
18 oDe groetenis met mijn hand, van Paulus. pGedenkt mijn banden. De genade zij met u. Amen. o 2 Thess. 3:17. p Hebr. 13:3. verwijsteksten

Einde Kolossenzen 4