Statenvertaling.nl

sample header image

Filippenzen 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Filippenzen 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Vermaningen
1 ZO dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap aen kroon, staat alzo in den Heere, geliefden. a 1 Thess. 2:19. verwijsteksten
2 Ik vermaan Euódia en ik vermaan Syntyche, dat zij eensgezind zijn in den Heere.
3 En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, zijt dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens en de andere mijn medearbeiders, welker namen bzijn in het boek des levens. b Ex. 32:32. Ps. 69:29. Openb. 3:5; 20:12; 21:27. verwijsteksten
4 cVerblijdt u in den Heere allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. c 1 Thess. 5:16. verwijsteksten
5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. dDe Heere is nabij. d 1 Kor. 10:11. Hebr. 10:25. verwijsteksten
6 eWeest in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. e Ps. 55:23. Matth. 6:25. 1 Tim. 6:8, 17. 1 Petr. 5:7. verwijsteksten
7 fEn de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. f Joh. 14:27. Rom. 5:1. Ef. 2:14. verwijsteksten
8 Voorts, broeders, al wat waarachtig is, gal wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat hrein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt datzelve. g Rom. 13:13. h 1 Thess. 4:3, 4, 5. verwijsteksten
9 Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat; en de God des vredes zal met u zijn.
 
Dank voor de ontvangen gaven
10 En ik ben grotelijks verblijd geweest in den Heere, dat gij nu eenmaal wederom verwakkerd zijt iom aan mij te gedenken; waaraan gij ook gedacht hebt, maar gij hebt de gelegenheid niet gehad. i 2 Kor. 11:9. verwijsteksten
11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik kheb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. k 1 Tim. 6:6. verwijsteksten
12 En ik weet lvernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. l 1 Kor. 4:11. 2 Kor. 11:27. verwijsteksten
13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.
14 Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt.
15 mEn ook gij, Filippenzen, weet dat in het begin des Evangelies, toen ik van Macedónië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst, dan gij alleen. m 2 Kor. 11:9. verwijsteksten
16 Want ook in Thessaloníca hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft.
17 Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening.
18 Maar ik heb alles ontvangen, en ik heb overvloed; ik ben vervuld geworden, als ik van Epafrodítus ontvangen heb wat van u gezonden was, nals een welriekenden reuk, een aangename offerande, Gode welbehaaglijk. n Hebr. 13:16. verwijsteksten
19 Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid door Christus Jezus.
20 Onzen God nu en Vader zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
 
Groeten en zegenbede
21 Groet alle heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn.
22 Al de heiligen groeten u, en meest die van het huis des keizers zijn.
23 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

Einde Filippenzen 4