Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Filippenzen – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De zendbrief van den apostel Paulus aan de Filippenzen

Inhoud van dezen zendbrief

DE apostel Paulus in een Goddelijk gezicht van een Macedonisch man vermaand zijnde, dat hij het Evangelie zou prediken in Macedonië, heeft zulks aangevangen in de stad Filippi, en aldaar een gemeente geplant hebbende, heeft hij uit zijn banden te Rome dezen brief aan haar door Epafroditus gezonden, om haar in het geloof te versterken, hfdst. 2:25. Tot welk einde hij, na het opschrift, vooreerst de Filippenzen prijst over hun standvastigheid in het geloof, niettegenstaande zijn banden en verdrukkingen, die hij verhaalt, met de vrucht derzelve; en verklaart daarna, hoewel hij liever had te sterven en bij CHRISTUS te zijn, dat hij nochtans vertrouwde dat hij nog een tijdlang zou in het leven blijven tot hun dienst en best, hfdst. 1. Vermaant hen voorts tot allerlei christelijke deugden, voornamelijk tot lijdzaamheid, standvastigheid, enigheid en nederigheid, met het voorbeeld van CHRISTUS, Die in de gedaante Gods zijnde, Zichzelven vernederd heeft tot den dood des kruises; en voegt daarbij een recommandatie van Timotheüs en Epafroditus, hfdst. 2. Daarna waarschuwt hij hen voor de valse apostelen die de wet en het Evangelie samenmengden en leerden dat door de onderhouding der wet, nevens het geloof in CHRISTUS, de zaligheid verkregen moest worden; waartegen hij zijn voorbeeld en geloof op CHRISTUS alleen stelt, om na te volgen, hfdst. 3. En twee vrouwen aldaar tot vreedzaamheid vermaand hebbende, doet daar wederom bij een algemene vermaning tot verscheidene christelijke deugden; en prijst eindelijk de milddadigheid die de gemeente der Filippenzen aan hem betoond had tot zijn onderhoud; en daarop besluit hij den brief met gewoonlijke groetenissen, hfdst. 4.

Einde inleiding Filippenzen