Statenvertaling.nl

sample header image

Galaten 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Galaten 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Vermaning tot broederlijke liefde
1 BROEDERS,a indien ook een mens overvallen ware door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, brengt den zodanige terecht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt. a Rom. 14:1; 15:1. 1 Kor. 9:22. verwijsteksten
2 bDraagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus. b Matth. 11:29. Joh. 13:14. Rom. 15:1. 1 Thess. 5:14. verwijsteksten
3 Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed.
4 Maar een iegelijk beproeve zijns zelfs werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een ander.
5 cWant een iegelijk zal zijn eigen pak dragen. c Ps. 62:13. Jer. 17:10; 32:19. Matth. 16:27. Rom. 2:6; 14:12. 1 Kor. 3:8. 2 Kor. 5:10. Openb. 2:23; 22:12. verwijsteksten
6 dEn die onderwezen wordt in het Woord, dele mede van alle goederen dengene die hem onderwijst. d Rom. 15:27. 1 Kor. 9:11. verwijsteksten
7 eDwaalt niet; God laat Zich niet bespotten; fwant zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. e 1 Kor. 6:10. f Luk. 16:25. verwijsteksten
8 Want die in zijns zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.
9 gDoch laat ons goeddoende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. g 2 Thess. 3:13. verwijsteksten
10 Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goeddoen aan allen, maar hmeest aan de huisgenoten des geloofs. h 1 Tim. 5:8. verwijsteksten
 
Paulus’ enige roem. Zegenbede
11 Ziet hoe groten brief ik u geschreven heb met mijn hand.
12 Al degenen die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden, alleenlijk opdat zij vanwege het kruis van Christus niet zouden vervolgd worden.
13 Want ook zij zelven die besneden worden, houden de wet niet; maar zij willen dat gij besneden wordt, opdat zij in uw vlees roemen zouden.
14 Maar het zij verre van mij dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus, door welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
15 iWant in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel. i Matth. 12:50. Joh. 15:14. 2 Kor. 5:16. Gal. 5:6. Kol. 3:11. verwijsteksten
16 kEn zovelen als er naar dezen regel zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid, en over het Israël Gods. k Ps. 125:5. verwijsteksten
17 Voorts, niemand doe mij moeite aan; lwant ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam. l 2 Kor. 4:10. verwijsteksten
18 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen.

Einde Galaten 6