Statenvertaling.nl

sample header image

Galaten 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Galaten 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Blijven staan in de vrijheid
1 STAAT adan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom bmet het juk der dienstbaarheid bevangen. a Joh. 8:32. Rom. 6:18. 1 Petr. 2:16. b Jes. 9:3. verwijsteksten
2 Zie, ik, Paulus, zeg u, czo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. c Hand. 15:1. verwijsteksten
3 En ik betuig wederom een iegelijk mens die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.
5 Want wij verwachten door den Geest uit het geloof de hoop der rechtvaardigheid.
6 dWant in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde ewerkende. d Matth. 12:50. Joh. 15:14. 1 Kor. 7:19. 2 Kor. 5:17. Gal. 6:15. Kol. 3:11. e 1 Thess. 1:3. verwijsteksten
7 Gij liept wél; fwie heeft u verhinderd der waarheid gehoorzaam te zijn? f Gal. 3:1. verwijsteksten
8 Dit gevoelen is niet uit Hem Die u roept.
9 gEen weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. g 1 Kor. 5:6. verwijsteksten
10 hIk vertrouw van u in den Heere, dat gij niet anders zult gevoelen; maar die u ontroert, zal het oordeel dragen, wie hij ook zij. h 2 Kor. 2:3; 8:22. verwijsteksten
11 Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is dan ide ergernis des kruises vernietigd. i 1 Kor. 1:23. verwijsteksten
12 kOch, of zij ook afgesneden werden die u onrustig maken. k Joz. 7:25. verwijsteksten
 
De vrijheid niet misbruiken
13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders; lalleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. l 1 Kor. 8:9. 1 Petr. 2:16. Jud. vs. 4. verwijsteksten
14 mWant de gehele wet wordt in één woord vervuld, namelijk in dit: nGij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. m Rom. 13:8. n Lev. 19:18. Matth. 22:39. Mark. 12:31. Jak. 2:8. verwijsteksten
15 Maar oindien gij elkander bijt en vereet, ziet toe dat gij van elkander niet verteerd wordt. o 2 Kor. 12:20. verwijsteksten
 
De werken des vleses en de vrucht des Geestes
16 En ik zeg: pWandelt door den Geest, en volbrengt de begeerlijkheid des vleses niet. p Rom. 13:14. 1 Petr. 2:11. verwijsteksten
17 qWant het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. q Rom. 7:15, enz. verwijsteksten
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.
19 rDe werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, r 1 Kor. 3:3. Jak. 3:14. verwijsteksten
20 Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen,
21 Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke; svan dewelke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. s 1 Kor. 6:10. Ef. 5:5. Kol. 3:6. Openb. 22:15. verwijsteksten
22 tMaar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. t Ef. 5:9. verwijsteksten
23 vTegen de zodanigen is de wet niet. v 1 Tim. 1:9. verwijsteksten
24 xMaar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden. x Rom. 6:6; 13:14. Gal. 2:20. 1 Petr. 2:11. verwijsteksten
25 Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.
26 Laat ons niet zijn zoekers van ijdele eer, elkander tergende, elkander benijdende.

Einde Galaten 5