Statenvertaling.nl

sample header image

Galaten 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Galaten 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gerechtigheid alleen uit het geloof
1 O gij uitzinnige Galaten, awie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? a Gal. 5:7. verwijsteksten
2 Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?
3 Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen hebt, voleindigt gij nu met het vlees?
4 Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs.
5 Die u dan den Geest verleent en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs?
6 bGelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; b Gen. 15:6. Rom. 4:3. Jak. 2:23. verwijsteksten
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.
8 En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: cIn u zullen al de volken gezegend worden. c Gen. 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; 49:10. Hand. 3:25. verwijsteksten
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.
10 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: dVervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. d Deut. 27:26. verwijsteksten
11 eEn dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar; fwant de rechtvaardige zal uit het geloof leven. e Rom. 3:20. Gal. 2:16. f Hab. 2:4. Rom. 1:17. Hebr. 10:38. verwijsteksten
12 Doch de wet is niet uit het geloof; maar gde mens die deze dingen doet, zal door dezelve leven. g Lev. 18:5. Ez. 20:11. Rom. 10:5. verwijsteksten
13 hChristus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: iVervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt; h Rom. 8:3. 2 Kor. 5:21. i Deut. 21:23. verwijsteksten
14 Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.
15 Broeders, ik spreek naar den mens: kzelfs eens mensen verbond dat bevestigd is, doet niemand teniet, of niemand doet daartoe. k Hebr. 9:17. verwijsteksten
16 lNu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn Zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zaad, Hetwelk is Christus. l vers 8. verwijsteksten
17 En dit zeg ik: Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet, die mna vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de beloftenis teniet te doen. m Gen. 15:13. Ex. 12:40. Hand. 7:6. verwijsteksten
18 nWant indien de erfenis uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. n Rom. 4:14. verwijsteksten
 
De wet tuchtmeester tot Christus
19 Waartoe is dan de wet? oZij is om der overtredingen wil daarbij gesteld, totdat het Zaad zou gekomen zijn, Wien het beloofd was; en zij is pdoor de engelen besteld in de hand qdes middelaars. o Joh. 15:22. Rom. 4:15; 5:20; 7:8. p Hand. 7:38, 53. q Deut. 5:5. Joh. 1:17. Hand. 7:38. verwijsteksten
20 En de middelaar is niet middelaar van één, maar God is één.
21 Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Dat zij verre; want indien er een wet gegeven was die machtig was levend te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn.
22 rMaar de Schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus den gelovigen zou gegeven worden. r Rom. 3:9; 11:32. verwijsteksten
23 Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot op het geloof, dat geopenbaard zou worden.
24 sZo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. s Matth. 5:17. Hand. 13:38. Rom. 10:4. verwijsteksten
25 Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.
26 tWant gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. t Jes. 56:5. Joh. 1:12. Rom. 8:15. Gal. 4:5. verwijsteksten
27 vWant zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. v Rom. 6:3. verwijsteksten
28 Daarin is noch Jood noch Griek, daarin is noch dienstbare noch vrije, daarin is geen man en vrouw. xWant gij allen zijt één in Christus Jezus. x Joh. 17:21. verwijsteksten
29 yEn indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen. y Gen. 21:12. Rom. 9:7. Hebr. 11:18. verwijsteksten

Einde Galaten 3