Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Korinthe 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Dienaars des Nieuwen Testaments
1 BEGINNENa wij onszelven wederom u aan te prijzen? Of behoeven wij ook, gelijk sommigen, brieven van voorschrijving aan u, of brieven van voorschrijving van u? a 2 Kor. 5:12; 10:8. verwijsteksten
2 Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen;
3 Als die openbaar zijt geworden, dat gij een brief van Christus zijt, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door den Geest des levenden Gods, niet bin stenen tafelen, cmaar in vlezen tafelen des harten. b Ex. 24:12; 34:1. c Jer. 31:33. Ez. 11:19; 36:26. Hebr. 8:10. verwijsteksten
4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God.
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar donze bekwaamheid is uit God; d Filipp. 2:13. verwijsteksten
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn edienaars fdes Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. e 2 Kor. 5:18. f Hebr. 8:6, 8. verwijsteksten
7 En indien de bediening des doods, in letteren bestaande gen in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, halzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts, die tenietgedaan zou worden, g Ex. 24:12; 34:1. Deut. 10:1. h Ex. 34:30. verwijsteksten
8 Hoe zal niet veelmeer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?
9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veelmeer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.
10 Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in dezen dele, ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid.
11 Want indien hetgeen dat tenietgedaan wordt, in heerlijkheid was, veelmeer is hetgeen dat blijft, in heerlijkheid.
 
Paulus predikt het Evangelie onbewimpeld
12 Dewijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken,
13 En doen niet gelijkerwijs iMozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien kop het einde van hetgeen dat tenietgedaan wordt. i Ex. 34:35. k Rom. 10:4. verwijsteksten
14 lMaar hun zinnen zijn verhard geworden. Want tot op den dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus tenietgedaan wordt. l Jes. 6:10. Ez. 12:2. Matth. 13:11. Hand. 28:26. Rom. 11:8. verwijsteksten
15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart.
16 mDoch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. m Matth. 13:11. Rom. 11:23. 1 Kor. 2:10. verwijsteksten
17 nDe Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid. n Joh. 4:24. verwijsteksten
18 oEn wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest. o 1 Kor. 13:12. 2 Kor. 5:7. verwijsteksten

Einde 2 Korinthe 3