Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Korinthe 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 De apostel betuigt zijn ijver over die van Korinthe om hen te behouden bij de eenvoudigheid die in Christus is. 3 En vermaant hen dat zij zich daarvan niet laten verleiden, gelijk Eva door den satan verleid is. 4 Overmits niet alleen geen valse apostelen, maar zelfs geen andere apostel van Christus hun iets kon toebrengen, dat zij door hem niet hadden ontvangen. 6 Want dat hij onder hen niet had geroemd, gelijk dezen, maar zich nederig gedragen, en zelfs geen onderhoud ontvangen, gelijk hij wel van andere gemeenten gedaan had, 11 Was niet geschied omdat hij hen niet liefhad. 12 Maar om den valsen apostelen hun roem te benemen, die zich veranderden in engelen des lichts. 16 En hoewel het niet wijselijk gedaan is veel te roemen, 18 Zo bewijst hij nochtans dat niemand van dezen iets kan roemen, waarvan hij ook niet roemen kan. 23 Ja, dat hij in lijden en arbeiden om de zaken van Christus hen allen te boven ging. 28 Benevens de zorg die hij had voor al de gemeenten. 32 En de zwarigheden die hij in het begin van zijn dienst te Damascus had uitgestaan, waar hij over de muren der stad in een mand was ontkomen.
 
De valse apostelen
1 OCH, of gij mij een weinig verdroegt 1in de onwijsheid; 2ja ook, verdraagt mij.
1 Dit zegt de apostel niet omdat hij onwijselijk wilde doen, maar omdat hij zou doen gelijk de onwijzen somwijlen plegen, die huns zelfs lof gaarne verbreiden. Doch de apostel heeft het hier moeten doen om den mond te stoppen aan de valse apostelen, die zichzelven boven Paulus verhieven, opdat zij zijn Evangelie alzo zouden verdacht maken en het hunne aanprijzen, en bij die van Korinthe te beter zouden gehoor krijgen.
2 Of: maar gij verdraagt mij ook.
 
2 Want ik ben 3ijverig over u met een 4ijver Gods; want ik heb ulieden 5toebereid om au als een reine maagd aan één Man voor te stellen, namelijk aan Christus.
3 Of: jaloers.
4 Of: jaloezie.
5 Of: versierd, toegepast, dat is, door de predicatie van het Evangelie tot het geloof, en door het geloof tot Christus gebracht, en aan Hem gelijk als ondertrouwd, waarop het geestelijke huwelijk moet volgen. Zie Ps. 45:10. Ez. 16:8. Hos. 2:18. Ef. 5:23, enz. verwijsteksten
a Lev. 21:13. verwijsteksten
 
3 Doch ik vrees dat niet enigszins, bgelijk 6de slang Eva 7door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken 8van de eenvoudigheid die in Christus is.
b Gen. 3:4. Joh. 8:44. verwijsteksten
6 Dat is, de satan door de slang.
7 Gr. in, dat is, onder schijn van vriendschap en van haar tot meerdere eer en achting te willen brengen.
8 Dat is, oprechtheid, zonder oppronken van menselijke welsprekendheid of bijvoegen van menselijke wijsheid, waarmede deze valse apostelen hen allengskens zochten te verleiden en van Christus af te leiden.
 
4 cWant indien degene 9die komt, 10een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem 11met recht.
c Gal. 1:8. verwijsteksten
9 Hiermede menen enigen dat hij de voornaamste onder die betekent; doch het kan ook in het gemeen verstaan worden voor iemand wie het ook zij.
10 Namelijk waar gij de krachten en vruchten meerder van zoudt gevoelen dan van den waren Jezus, Dien ik u gepredikt heb; en zo ook in het volgende. Anderszins zo vervloekt de apostel zelfs een engel uit den hemel die anders zou prediken, Gal. 1:8. Hij zegt dan dit bij wijze van toelating van een zaak die evenwel niet zijn kan, om hen tot meerder nadenken te brengen. verwijsteksten
11 Gr. wel.
 
5 Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest 12dan de uitnemendste apostelen.
12 Sommigen nemen dit als van de valse apostelen gezegd, die zichzelven voortreffelijker hielden dan de apostelen zelven. Doch het kan ook wel van de ware apostelen genomen worden, die onder de andere uitmuntten, welker autoriteit en navolging dezen te Korinthe valselijk voorwendden, waarom de apostel zichzelven met dezen vergelijkt. Zie dergelijk Gal. 2:6, 9. verwijsteksten
 
6 En indien ik ook 13slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar alleszins zijn wij in alle dingen 14onder u openbaar geworden.
13 Gr. idiotes. Zie van dit woord 1 Kor. 14:16. Namelijk gelijk deze roemers van hun welsprekendheid en menselijke wijsheid mij nageven. Want anders zo gaat de eenvoudige stijl van den apostel in kracht en Goddelijkheid alle menselijke welsprekendheid en geschriften ver te boven. Zie 1 Kor. 1:25; 2:4, 5. verwijsteksten
14 Of: aan u, in u, namelijk door de krachten, gaven en werkingen, die gij door ons Evangelie hebt ontvangen.
 
7 Heb ik zonde gedaan, als ik mijzelven 15vernederd heb opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het Evangelie Gods dom niet 16verkondigd heb?
15 Namelijk om mijzelven met mijn eigen handen te onderhouden, zonder u te bezwaren, Hand. 18:3. En het schijnt dat deze valse apostelen hetzelve ook Paulus kwalijk hebben nagegeven, alsof hij zich daarmede verachtelijk onder hen gedragen had, of die van Korinthe niet genoeg geacht had om van hen zijn onderhoud te willen ontvangen; op welke beide hij daarna bescheidenlijk antwoordt. verwijsteksten
d 1 Kor. 9:12. verwijsteksten
16 Gr. geëvangeliseerd.
 
8 Ik heb andere gemeenten 17beroofd, bezoldiging van haar nemende 18om u te bedienen; en als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, eben ik niemand 19lastig gevallen.
17 Dat is, van hen ontvangen wat gij schuldig waart te geven.
18 Gr. tot uw bediening.
e Hand. 20:33. 2 Kor. 12:13. 1 Thess. 2:9. 2 Thess. 3:8. verwijsteksten
19 Het Griekse woord betekent eigenlijk iemand alzo te drukken, dat hij het gevoel verliest, gelijk een lid dat slaapt of verdoofd is. Anderen zetten het over: ledig zijn tot iemands nadeel. Zie van hetzelve woord 2 Kor. 12:13, 14. verwijsteksten
 
9 fWant mijn gebrek hebben 20de broeders vervuld die van Macedónië kwamen; en ik heb mijzelven in alles gehouden zonder u te bezwaren, 21en zal mij nog alzo houden.
f Filipp. 4:15. verwijsteksten
20 Namelijk die mededienaars van Paulus waren, 2 Kor. 8:16, 18; 9:3. Zie ook Filipp. 4:15. verwijsteksten
21 Namelijk ook voortaan alzo, gelijk de volgende woorden verklaren.
 
10 22De waarheid van Christus is in mij, dat deze roem in de gewesten van Acháje aan mij niet zal 23verhinderd worden.
22 Dat is, zo waarachtig als de waarheid van Christus in mij is. Een wijze van eedzwering. Zie Rom. 9:1. verwijsteksten
23 Gr. gestopt, toegestopt of opgestopt, gelijk een weg met een tuin of heg toegestopt wordt, dat is, verhinderd of benomen of opgehouden wordt. De reden waarom Paulus hetzelve in Achaje, waarvan Korinthe de hoofdstad was, niet anders heeft willen doen, wordt in het volgende twaalfde vers verklaard.
 
11 Waarom? Is het omdat ik u 24niet liefheb? 25God weet het.
24 Namelijk alsof ik u daarmede verachtte, gelijk u deze mensen willen wijsmaken.
25 Namelijk dat ik u liefheb.
 
12 Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden dengenen die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden mochten worden 26gelijk als wij.
26 Sommigen duiden dit alzo, alsof deze valse apostelen ook de gemeenten om niet dienden, gelijk als Paulus; doch dit strijdt met hetgeen vers 20 van hen betuigd wordt. De mening dan is dat Paulus daarom ook zonder vergelding in de gemeenten van Achaje wilde dienen, opdat, zo hij veranderde van doen en bezoldiging van hen ontving, deze lieden niet zouden roemen dat zij daarin deden gelijk Paulus en de zijnen, die wel in het eerst om niet schenen gediend te hebben, wanneer zij nog slecht en klein waren onder hen, maar als zij vrijmoediger en van meerder aanzien geworden waren, ook hun bezoldiging namen, zowel als zij; tot welken roem hij hun geen gelegenheid wilde geven. verwijsteksten
 
13 Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende 27in apostelen van Christus.
27 Dat is, den schijn en gedaante van apostelen van Christus aannemende, alsof zij hen wilden navolgen.
 
14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich 28in een engel des lichts.
28 Dat is, in de gedaante van een heiligen engel, die bij God woont in het eeuwige licht; gelijk daartegen het rijk des satans een rijk der duisternis wordt genaamd, en zijn woonplaats duisternis, Kol. 1:13. 2 Petr. 2:4. Jud. vs. 6. verwijsteksten
 
15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke 29het einde zal zijn naar hun werken.
29 Dat is, de eindelijke vergelding of beloning. Zie Matth. 25:41. Alzo wordt dit woord ook genomen 1 Petr. 1:9. verwijsteksten
 
Stof tot roemen
16 Ik zeg wederom, dat niemand mene 30dat ik onwijs ben; 31doch zo niet, neemt mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig moge roemen.
30 Namelijk zo ik mijzelven ga vergelijken met deze lieden, dewijl zij met hun roemen mij daartoe dwingen.
31 Dat is, zo gij oordeelt dat ik hierin niet wijselijk doe, hoort mij tenminste in mijn onwijsheid, gelijk gij anderen hoort. Een wijze van spreken bij toelating genomen.
 
17 Wat ik spreek, spreek ik 32niet naar den Heere, maar als in onwijsheid, in dezen 33vasten grond der roeming.
32 Dat is, niet gelijk den Heere waardig is, of Zijn dienaren, namelijk zo gij de uitwendige woorden alleen aanziet, en niet op het doel of einde let waarom ik zulks doe, hetwelk is om mijn apostelschap onder u tegen deze roemers te verdedigen, wat ik van des Heeren wege ook gehouden ben te doen.
33 Gr. zelfstandigheid der roeming. Of: vertrouwen, vrijmoedigheid. Zie 2 Kor. 9:4. verwijsteksten
 
18 gDewijl velen roemen 34naar het vlees, zo zal ik ook roemen.
g 2 Kor. 10:13; 12:5, 6. verwijsteksten
34 Dat is, van zaken die den uitwendigen staat des mensen aangaan.
 
19 Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, 35dewijl gij wijs zijt.
35 Dat is, wijs meent te zijn. Een wijze van spreken wanneer men het ene zegt en het tegendeel verstaat, tot berisping en verbetering van dezulken.
 
20 Want gij verdraagt het 36zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand 37in het aangezicht slaat.
36 Dit zegt de apostel, gelijk ook het volgende, van de valse apostelen, die hoog spraken en zich als heren onder hen gedroegen, met groot gevolg en pracht; en intussen de gemeente verachtten en uitmergelden.
37 Dat is, de meeste oneer, smaadheid en verachting aandoet. Is bij gelijkenis gesproken.
 
21 Ik zeg dit 38naar oneer, 39gelijk of wij zwak waren geweest; hmaar waarin iemand 40stout is (ik spreek in onwijsheid), daarin ben ik ook stout.
38 Dat is, wat aangaat de oneer, of: om der oneer wil, of: tot oneer.
39 Dat is, gelijk of het waarachtig ware, als dezen zeggen, dat wij zwak en verachtelijk onder u waren geweest. Anderen zetten het over: gelijk dat wij zwak zijn geweest, dat is, dat wij verachtelijk onder u zijn geweest, hetwelk zij ons ook tot oneer nazeggen.
h Filipp. 3:4. verwijsteksten
40 Dat is, stoutelijk handelt of spreekt.
 
22 Zijn zij Hebreeën? iIk ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad Abrahams? Ik ook.
i Hand. 22:3. verwijsteksten
 
23 Zijn zij dienaars van Christus? (Ik spreek onwijs zijnde) k41ik ben boven hen: lin arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in 42doodsgevaar menigmaal.
k 1 Kor. 15:10. verwijsteksten
41 Dat is, ik heb in den dienst van Christus meer gedaan, geleden en uitgestaan dan zij; hetwelk hij met de volgende voorbeelden bewijst.
l Hand. 9:16; 21:11. 2 Kor. 6:4. verwijsteksten
42 Gr. doden, dat is, merkelijke gevaren des doods. Zie dergelijke wijze van spreken 1 Kor. 15:31. 2 Kor. 1:10. verwijsteksten
 
24 Van de Joden heb ik m43veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen.
m Deut. 25:3. verwijsteksten
43 Paulus ziet hier op de wet, Deut. 25:3, waar geboden wordt dat de rechters niet meer dan veertig slagen in het straffen zouden laten geven; opdat de Joden dit getal niet zouden te boven gaan, zo gaven zij een minder. verwijsteksten
 
25 nDriemaal ben ik 44met roeden gegeseld geweest, oeens ben ik gestenigd, pdriemaal heb ik schipbreuk geleden, een gansen nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht.
n Hand. 16:22. verwijsteksten
44 Of: met stokken geslagen, namelijk van de heidense overheden, boven de vijfmaal dat ik van de Joden alzo geslagen ben geweest, waarvan hij in het voorgaande vers heeft gesproken.
o Hand. 14:19. verwijsteksten
p Hand. 27:9, 41. verwijsteksten
 
26 In het reizen menigmaal, in gevaren van rivieren, in gevaren van 45moordenaars, in gevaren 46van mijn geslacht, in gevaren 47van de heidenen, in gevaren 48in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders;
45 Of: straatschenders.
46 Gr. uit mijn geslacht, namelijk der Joden, gelijk uit de tegenstelling der heidenen blijkt.
47 Gr. uit.
48 Dat is, in de steden; tenware men de stad van Jeruzalem hierdoor verstond, die om haar uitnemendheid alzo hier kan genoemd worden.
 
27 In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid.
28 Zonder de dingen 49die vanbuiten zijn, 50overvalt mij dagelijks qde zorg van al de gemeenten.
49 Dat is, die van degenen die buiten de gemeenten zijn, aangedaan worden. Of: die mij naar den uitwendigen mens aangedaan worden.
50 Gr. mijn overvalling die dagelijks is.
q Hand. 20:18. verwijsteksten
 
29 rWie 51is er zwak, dat ik niet 52zwak ben? Wie wordt er geërgerd, dat ik niet 53brande?
r 1 Kor. 8:13. verwijsteksten
51 Of: Wie wordt er beangst, of verdriet aangedaan?
52 Hij spreekt hier niet van zwakheid in het gemoed of geloof, dewijl hij hen allen moest troosten en sterken, maar van den angst en het medelijden dat hij met hen had.
53 Namelijk met een brandenden ijver voor de ere Gods en de zaligheid dergenen die geërgerd worden.
 
30 Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen 54mijner zwakheid.
54 Dat is, mijner tegenspoeden en benauwdheden, namelijk omdat ik daardoor tot gevoelen en bevinding van Gods genade, die mij daarin meer en meer sterkt, gebracht word.
 
31 sDe God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die geprezen is in der eeuwigheid, 55weet dat ik niet lieg.
s Rom. 1:9; 9:1. 2 Kor. 1:23. Gal. 1:20. Filipp. 1:8. 1 Thess. 2:5. verwijsteksten
55 Een wijze van eedzweren of aanroeping Gods tot Getuige van hetgeen hij zegt; gelijk 2 Kor. 1:23. verwijsteksten
 
32 56De stadhouder tvan den koning Arétas in Damascus bezette de stad der Damascenen, willende mij vangen;
56 Gr. De overste des volks, namelijk tegen mij opgewekt zijnde van de Joden. Zie Hand. 9:24, 25. verwijsteksten
t Hand. 9:24. verwijsteksten
 
33 En ik werd door een venster in een mand 57over den muur nedergelaten, en ontvlood zijn handen.
57 Of: door.

Einde 2 Korinthe 11