Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Korinthe 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Paulus’ apostolisch gezag
1 VOORTS ik, Paulus, zelf bid u door de zachtmoedigheid en goedertierenheid van Christus, die tegenwoordig zijnde wel gering ben onder u, maar afwezend stout ben tegen u;
2 Ik bid dan dat ik tegenwoordig zijnde, niet stout moge zijn met die vrijmoedigheid, waarmede ik geacht word stoutelijk gehandeld te hebben tegen sommigen die ons achten alsof wij naar het vlees wandelden.
3 Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees;
4 aWant de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, btot nederwerping der sterkten; a Ef. 6:13, enz. b Jer. 1:10. verwijsteksten
5 Dewijl wij de overleggingen ternederwerpen, en alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;
6 En gereed hebben hetgeen dient om te wreken alle ongehoorzaamheid, wanneer uw gehoorzaamheid zal vervuld zijn.
7 Ziet gij aan wat voor ogen is? Indien iemand bij zichzelven betrouwt dat hij van Christus is, die denke dit wederom uit zichzelven, dat gelijkerwijs hij van Christus is, alzo wij ook van Christus zijn.
8 Want indien ik ook iets overvloediger zou roemen van onze macht, welke de Heere ons gegeven heeft ctot stichting, en niet tot uw nederwerping, zo zal ik niet beschaamd worden; c 2 Kor. 13:10. verwijsteksten
9 Opdat ik niet zou schijnen alsof ik u door de brieven wilde verschrikken.
10 Want de brieven (zeggen zij) zijn wel gewichtig en krachtig, maar de tegenwoordigheid des lichaams is zwak en de rede is verachtelijk.
11 Dezulke bedenke dit, dat hoedanigen wij zijn in het woord door brieven, als wij afwezig zijn, wij ook zodanigen zijn in de daad, als wij tegenwoordig zijn.
12 dWant wij durven onszelven niet rekenen of vergelijken met sommigen die zichzelven prijzen; maar dezen verstaan niet dat zij zichzelven met zichzelven meten en zichzelven met zichzelven vergelijken. d 2 Kor. 3:1; 5:12. verwijsteksten
13 Doch wij zullen niet roemen buiten de maat, emaar dat wij naar de maat des regels, welke maat ons God toegedeeld heeft, ook tot u toe zijn gekomen. e Ef. 4:7. verwijsteksten
14 Want wij strekken onszelven niet te wijd uit, als die tot u niet zouden komen; want wij zijn ook gekomen tot u toe, in het Evangelie van Christus;
15 Niet roemende buiten de maat in anderer lieden arbeid, maar hebbende hoop, als uw geloof zal gewassen zijn, dat wij onder ulieden overvloediglijk zullen vergroot worden naar onzen regel,
16 Om het Evangelie te verkondigen in de plaatsen die op gene zijde van u gelegen zijn; niet om te roemen in eens anders regel over hetgeen alrede bereid is.
17 fDoch wie roemt, die roeme in den Heere. f Jes. 65:16. Jer. 9:23. 1 Kor. 1:31. verwijsteksten
18 gWant niet die zichzelven prijst, maar dien de Heere prijst, die is beproefd. g Spr. 27:2. verwijsteksten

Einde 2 Korinthe 10