Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Korinthe 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, en aTimótheüs, de broeder, aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Acháje zijn: a Filipp. 1:1. verwijsteksten
2 bGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. b Rom. 1:7. 1 Kor. 1:3. Ef. 1:2. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
Dankzegging voor vertroosting
3 cGeloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, c Ef. 1:3. 1 Petr. 1:3. verwijsteksten
4 dDie ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelven van God vertroost worden. d 2 Kor. 7:6. verwijsteksten
5 eWant gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. e Ps. 34:20; 94:19. verwijsteksten
6 Doch hetzij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid, fdie gewrocht wordt in de lijdzaamheid deszelven lijdens hetwelk wij ook lijden; hetzij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. f 2 Kor. 4:17. verwijsteksten
7 En onze hoop van u is vast, als die weten dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo gemeenschap hebt aan de vertroosting.
 
Dankzegging voor verlossing
8 Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking gdie ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren ook van het leven. g Hand. 19:23, enz. verwijsteksten
9 Ja, wij hadden al zelven in onszelven het vonnis des doods, hopdat wij niet op onszelven vertrouwen zouden, maar op God, Die de doden verwekt; h Jer. 17:5, 7. verwijsteksten
10 iDie ons uit zo groten dood verlost heeft en nog verlost; op Welken wij hopen, dat Hij ons ook nog verlossen zal; i 1 Kor. 15:31. verwijsteksten
11 kAlzo gijlieden ook medearbeidt voor ons door het gebed, lopdat over de gave, door vele personen aan ons teweeggebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worde. k Rom. 15:30. Filipp. 1:19. l 2 Kor. 4:15. verwijsteksten
 
Paulus’ ja is ja
12 Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis onzer consciëntie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben, en allermeest bij ulieden.
13 Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent; en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult,
14 Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt, dat wij uw roem zijn, mgelijk gij ook de onze zijt in den dag van den Heere Jezus. m Filipp. 2:16. 1 Thess. 2:19. verwijsteksten
15 nEn op dit betrouwen wilde ik tevoren tot u komen, opdat gij een tweede genade zoudt hebben; n 1 Kor. 16:5. verwijsteksten
16 En door uw stad naar Macedónië gaan, en wederom van Macedónië tot u komen, en van ulieden naar Judéa geleid worden.
17 Als ik dan dit voorgenomen heb, heb ik ook lichtvaardigheid gebruikt? Of neem ik het naar het vlees voor, hetgeen ik voorneem, opdat bij mij zou wezen ja ja, en neen neen?
18 Doch God is getrouw, dat ons woord hetwelk tot u is geschied, oniet is geweest ja en neen. o Matth. 5:37. Jak. 5:12. verwijsteksten
19 Want de Zone Gods, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij en Silvánus en Timótheüs, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem.
20 Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.
21 Maar Die ons met u bevestigt in Christus, en Die ons gezalfd heeft, is God,
22 pDie ons ook heeft verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven. p Rom. 8:16. 2 Kor. 5:5. Ef. 1:13; 4:30. verwijsteksten
 
Waarom Paulus nog niet gekomen is
23 qDoch ik roep God aan tot een Getuige over mijn ziel, dat ik om u te sparen nog te Korinthe niet ben gekomen. q Rom. 1:9; 9:1. 2 Kor. 11:31. Gal. 1:20. Filipp. 1:8. 1 Thess. 2:5. 1 Tim. 5:21. 2 Tim. 4:1. verwijsteksten
24 rNiet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer blijdschap; want gij staat door het geloof. r 1 Petr. 5:3. verwijsteksten

Einde 2 Korinthe 1