Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 9 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Korinthe 9

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Paulus’ zelfverloochening
1 BEN ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? aHeb ik niet Jezus Christus, onzen Heere, gezien? bZijt gijlieden niet mijn werk in den Heere? a Hand. 9:3, 17; 22:14, 18; 23:11. 1 Kor. 15:8. 2 Kor. 12:2. b 1 Kor. 4:15. verwijsteksten
2 Zo ik anderen geen apostel ben, nochtans ben ik het ulieden; want het zegel mijns apostelschaps zijt gijlieden in den Heere.
3 Mijn verantwoording aan degenen die onderzoek over mij doen, is deze.
4 cHebben wij niet macht om te eten en te drinken? c vers 14. 1 Thess. 2:6. 2 Thess. 3:9. verwijsteksten
5 Hebben wij niet macht om een vrouw, een zuster zijnde, met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heeren en dCéfas? d Matth. 8:14. verwijsteksten
6 Of hebben alleen ik en Bárnabas geen macht van niet te werken?
7 Wie edient ooit in den krijg op eigen bezoldiging? Wie fplant een wijngaard, en eet niet van zijn vrucht? Of gwie weidt een kudde, en eet niet van de melk der kudde? e 2 Kor. 10:4. f 1 Kor. 3:6, 7, 8. g Joh. 21:15. 1 Petr. 5:2. verwijsteksten
8 Spreek ik dit naar den mens, of zegt ook de wet hetzelve niet?
9 Want in de wet van Mozes is geschreven: hGij zult een dorsenden os niet muilbanden. Zorgt ook God voor de ossen? h Deut. 25:4. 1 Tim. 5:18. verwijsteksten
10 Of zegt Hij dat ganselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven; overmits die ploegt, op hoop moet ploegen, en die op hoop dorst, moet zijner hoop deelachtig worden.
11 iIndien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is, maaien? i Rom. 15:27. Gal. 6:6. verwijsteksten
12 Indien anderen dezer macht over u deelachtig zijn, waarom niet veelmeer wij? kDoch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles, opdat wij niet enige verhindering geven aan het Evangelie van Christus. k Hand. 20:33. 2 Kor. 11:9; 12:13. verwijsteksten
13 Weet gij niet ldat degenen die de heilige dingen bedienen, van het heilige eten? En die steeds bij het altaar zijn, met het altaar delen? l Deut. 18:1. verwijsteksten
14 mAlzo heeft ook de Heere geordineerd dengenen die het Evangelie verkondigen, dat zij van het Evangelie leven. m Lev. 19:13. Deut. 24:14; 25:4. Matth. 10:10. Luk. 10:7. 1 Tim. 5:18. verwijsteksten
15 Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven opdat het alzo aan mij geschieden zou; want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand dezen mijn roem zou ijdel maken.
16 Want indien ik het Evangelie verkondig, het is mij geen roem; nwant de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het Evangelie niet verkondig. n Rom. 1:14. verwijsteksten
17 Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon; maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd.
18 Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het Evangelie verkondigende, het Evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het Evangelie niet te misbruiken.
19 Want daar ik van alles vrij was, heb ik mijzelven allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen.
20 oEn ik ben den Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou; dengenen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degenen die onder de wet zijn, winnen zou; o Hand. 16:3; 18:18; 21:23. verwijsteksten
21 pDengenen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde (Gode nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet), opdat ik degenen die zonder de wet zijn, winnen zou. p Gal. 2:3. verwijsteksten
22 qIk ben den zwakken geworden als een zwakke, opdat ik de zwakken winnen zou; allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. q Rom. 15:1. 1 Kor. 10:33. Gal. 6:1. verwijsteksten
23 En dit doe ik om des Evangelies wil, opdat ik deszelven mededeelachtig zou worden.
24 Weet gijlieden niet dat die in rde loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen. r Gal. 2:2; 5:7. Filipp. 2:16. 2 Tim. 4:7. Hebr. 6:18. verwijsteksten
25 sEn een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij teen onverderfelijke. s 2 Tim. 2:4. t 2 Tim. 4:8. 1 Petr. 1:4; 5:4. verwijsteksten
26 Ik loop dan alzo, niet als op het onzekere; ik kamp alzo, niet als de lucht slaande;
27 Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worde.

Einde 1 Korinthe 9