Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Korinthe 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 EN ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, aben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. a vers 4. 1 Kor. 1:17. verwijsteksten
2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
3 bEn ik was bij ulieden in czwakheid en in vreze en in veel beving. b Hand. 18:1. c Hand. 18:3. 2 Kor. 10:10. verwijsteksten
4 En mijn rede en mijn prediking dwas niet in beweeglijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht; d vers 1. 1 Kor. 1:17. 2 Petr. 1:16. verwijsteksten
5 Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, emaar in de kracht Gods. e 2 Kor. 4:7. verwijsteksten
 
De wijsheid Gods verborgen voor den natuurlijken mens
6 fEn wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid gniet dezer wereld, noch der oversten dezer wereld, hdie tenietworden; f Job 28:21. g Jak. 3:15. h 1 Kor. 15:24. verwijsteksten
7 Maar wij spreken de wijsheid iGods, bestaande kin verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot onze heerlijkheid, eer de wereld was; i Rom. 16:25. k 1 Kor. 4:1. verwijsteksten
8 lWelke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; mwant indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. l Matth. 11:25. Joh. 7:48. Hand. 13:27. 2 Kor. 3:14. m Joh. 16:3. Hand. 3:17; 13:27. 1 Tim. 1:13. verwijsteksten
9 Maar gelijk geschreven is: nHetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien die Hem liefhebben. n Jes. 64:4. verwijsteksten
10 oDoch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. o Matth. 13:11. 2 Kor. 3:18. verwijsteksten
11 pWant wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de Geest Gods. p Spr. 27:19. Jer. 17:9. verwijsteksten
12 Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, qmaar den Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn; q Rom. 8:15. verwijsteksten
13 Dewelke wij ook spreken, rniet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. r vers 4. 1 Kor. 1:17. 2 Petr. 1:16. verwijsteksten
14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
15 sDoch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. s Spr. 28:5. verwijsteksten
16 tWant wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. t Jes. 40:13. Rom. 11:34. verwijsteksten

Einde 1 Korinthe 2