Statenvertaling.nl

sample header image

Romeinen 16 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Romeinen 16

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Aanbeveling van Fébe. Groeten
1 EN ik beveel u Fébe, onze zuster, die een dienares is der gemeente die te Kenchreeën is;
2 Opdat gij haar ontvangt in den Heere, gelijk het den heiligen betaamt, en haar bijstaat in wat zaak zij u zou mogen vandoen hebben; want zij is een voorstandster geweest van velen, ook van mijzelven.
3 aGroet Priscilla en Áquila, mijn medewerkers in Christus Jezus, a Hand. 18:2, 26. verwijsteksten
4 Die voor mijn leven hun hals gesteld hebben; denwelken niet alleen ik dank, maar ook al de gemeenten der heidenen.
5 Groet ook de gemeente in hun huis. Groet Epénetus, mijn beminde, die de eersteling is van Acháje in Christus.
6 Groet Maria, die veel voor ons gearbeid heeft.
7 Groet Andrónikus en Júnias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen; die ook vóór mij in Christus geweest zijn.
8 Groet Amplias, mijn beminde in den Heere.
9 Groet Urbánus, onzen medearbeider in Christus, en Stachys, mijn beminde.
10 Groet Apelles, die beproefd is in Christus. Groet hen die van het huisgezin van Aristobúlus zijn.
11 Groet Heródion, die van mijn maagschap is. Groet hen die van het huisgezin van Narcissus zijn, degenen namelijk die in den Heere zijn.
12 Groet Tryféna en Tryfósa, vrouwen die in den Heere arbeiden. Groet Persis, de beminde zuster, die veel gearbeid heeft in den Heere.
13 Groet Rufus, den uitverkorene in den Heere, en zijn moeder en de mijne.
14 Groet Asýnkritus, Flégon, Hermas, Pátrobas, Hermes, en de broeders die met hen zijn.
15 Groet Filólogus en Júlia, Néreus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen die met henlieden zijn.
16 bGroet elkander met een heiligen kus. De gemeenten van Christus groeten ulieden. b 1 Kor. 16:20. 2 Kor. 13:12. 1 Thess. 5:26. 1 Petr. 5:14. verwijsteksten
 
Waarschuwing tegen valse leraars
17 cEn ik bid u, broeders, neemt acht op degenen die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt, den wijkt af van dezelve. c Kol. 2:8. Tit. 3:10. 2 Joh. vs. 10. d Matth. 18:17. 2 Thess. 3:6. 2 Tim. 3:5. verwijsteksten
18 Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, emaar hun buik, en verleiden door schoonspreken en prijzen fde harten der eenvoudigen. e Filipp. 3:19. f Ez. 13:18. verwijsteksten
19 Want uw gehoorzaamheid is tot kennis van allen gekomen. Ik verblijd mij dan uwenthalve; gen ik wil dat gij wijs zijt in het goede, doch onnozel in het kwade. g Matth. 10:16. 1 Kor. 14:20. verwijsteksten
20 En de God des vredes zal den satan haast onder uw voeten verpletteren. De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.
 
Groeten van Paulus’ medearbeiders
21 U groeten hTimótheüs, mijn medearbeider, en iLucius en kJason en lSosípater, mijn bloedverwanten. h Hand. 16:1. Filipp. 2:19. Kol. 1:1. 1 Thess. 3:2. 1 Tim. 1:2. i Hand. 13:1. k Hand. 17:5. l Hand. 20:4. verwijsteksten
22 Ik, Tertius, die den brief geschreven heb, groet u in den Heere.
23 U groet Gajus, de huiswaard van mij en van de gehele gemeente. U groet mErástus, de rentmeester der stad, en de broeder Quartus. m Hand. 19:22. 2 Tim. 4:20. verwijsteksten
24 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.
 
Lofprijzing
25 nHem nu Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, onaar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, n Ef. 3:20. o Ef. 1:9; 3:9. Kol. 1:26. 2 Tim. 1:10. Tit. 1:2. 1 Petr. 1:20. verwijsteksten
26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen bekend is gemaakt;
27 Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

Einde Romeinen 16