Statenvertaling.nl

sample header image

Romeinen 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Romeinen 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een dienstknecht van JEZUS CHRISTUS, een geroepen apostel, aafgezonderd tot het Evangelie Gods a Hand. 9:15; 13:2. Gal. 1:15. verwijsteksten
2 (Hetwelk Hij tevoren bbeloofd had door Zijn profeten, in de heilige Schriften), b Gen. 3:15; 22:18; 26:4; 49:10. Deut. 18:15. 2 Sam. 7:12. Ps. 132:11. Jes. 4:2; 7:14; 9:5; 40:10. Jer. 23:5; 33:14. Ez. 34:23; 37:24. Dan. 9:24. Micha 7:20. verwijsteksten
3 Van Zijn Zoon (Die geworden is cuit het zaad Davids naar het vlees; c Matth. 1:1. Luk. 1:32. Hand. 2:30; 13:23. 2 Tim. 2:8. verwijsteksten
4 Die krachtiglijk bewezen is te zijn dde Zone Gods naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden), namelijk Jezus Christus, onzen Heere d Jes. 9:5; 44:6; 54:5. Joh. 2:19. Rom. 9:5. 1 Joh. 5:20. verwijsteksten
5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;
6 Onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus):
7 Allen die te Rome zijt, geliefden Gods en egeroepen heiligen: Genade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. e 1 Kor. 1:2. Ef. 1:1. verwijsteksten
 
Paulus’ verlangen naar Rome
8 Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld.
9 Want fGod is mijn Getuige, gWelken ik dien in mijn geest in het Evangelie Zijns Zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenk, f Rom. 9:1. 2 Kor. 1:23; 11:31. Gal. 1:20. Filipp. 1:8. 1 Thess. 2:5. g 2 Tim. 1:3. verwijsteksten
10 hAllen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog te eniger tijd goede gelegenheid gegeven werd door den wil Gods om tot ulieden te komen. h Rom. 15:23, 32. verwijsteksten
11 iWant ik verlang om u te zien, kopdat ik u enige geestelijke gave mocht mededelen, teneinde gij versterkt zoudt worden; i 1 Thess. 3:10. k Rom. 15:29. verwijsteksten
12 Dat is, om medevertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne.
13 Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, ldat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen (en ben tot nog toe verhinderd geweest), opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. l 1 Thess. 2:18. verwijsteksten
14 mBeide Grieken en barbaren, beide wijzen en onwijzen ben ik een schuldenaar. m 1 Kor. 9:16. verwijsteksten
15 Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het Evangelie te verkondigen.
 
De hoofdgedachte van den brief
16 nWant ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; owant het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. n Ps. 40:10. 2 Tim. 1:8. o 1 Kor. 1:18; 15:2. verwijsteksten
17 pWant de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: qMaar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. p Rom. 3:21. Filipp. 3:9. q Hab. 2:4. Joh. 3:36. Gal. 3:11. Hebr. 10:38. verwijsteksten
 
Gods toorn over de heidenen
18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden;
19 rOvermits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard. r Hand. 14:17. verwijsteksten
20 sWant Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn; s Ps. 19:2. verwijsteksten
21 Omdat zij God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; tmaar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen, en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. t Deut. 28:28. verwijsteksten
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden,
23 vEn hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten. v 2 Kon. 17:29. verwijsteksten
24 Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft hen God overgegeven xtot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature; x Lev. 18:22, 23. verwijsteksten
27 En insgelijks ook de mannen nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.
28 En gelijk het hun niet goedgedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft hen God overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen die niet betamen:
29 Vervuld zijnde met alle ongerechtigheid, hoererij, boosheid, gierigheid, kwaadheid; vol van nijdigheid, moord, twist, bedrog, kwaadaardigheid;
30 Oorblazers, achterklappers, haters Gods, smaders, hovaardigen, laatdunkenden, vinders van kwade dingen, den ouders ongehoorzaam;
31 Onverstandigen, verbondsbrekers, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijken, onbarmhartigen;
32 Dewelke, daar zij het recht Gods weten (namelijk dat degenen die zulke dingen doen, des doods waardig zijn), niet alleen dezelve doen, ymaar ook mede een welgevallen hebben in degenen die ze doen. y Hos. 7:3. verwijsteksten

Einde Romeinen 1