Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Lukas 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Het gebed des Heeren
1 EN het geschiedde toen Hij in een zekere plaats was biddende, als Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.
2 En Hij zeide tot hen: aWanneer gij bidt, zo zegt: Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. a Matth. 6:9. verwijsteksten
3 Geef ons elken dag ons dagelijks brood.
4 En vergeef ons onze zonden; want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
 
Gebedsverhoring
5 En Hij zeide tot hen: Wie van u zal een vriend hebben, en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen: Vriend, leen mij drie broden;
6 Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is, en ik heb niets dat ik hem voorzette;
7 En dat die van binnen antwoordende zou zeggen: Doe mij geen moeite aan; de deur is nu gesloten, en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer; ik kan niet opstaan om u te geven.
8 Ik zeg ulieden: Hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijner onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zovele als hij er behoeft.
9 En Ik zeg ulieden: bBidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. b Matth. 7:7; 21:22. Mark. 11:24. Joh. 14:13; 15:7; 16:24. Jak. 1:5, 6. 1 Joh. 3:22; 5:14. verwijsteksten
10 Want een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden.
11 cEn wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven? Of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? c Matth. 7:9. verwijsteksten
12 Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven?
13 Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen die Hem bidden!
 
Jezus en Beëlzebul
14 dEn Hij wierp een duivel uit, en die was stom. En het geschiedde als de duivel uitgevaren was, dat de stomme sprak; en de scharen verwonderden zich. d Matth. 9:32; 12:22. verwijsteksten
15 Maar sommigen van hen zeiden: eHij werpt de duivelen uit door Beëlzebul, den overste der duivelen. e Matth. 9:34; 12:24. Mark. 3:22. verwijsteksten
16 En anderen Hem verzoekende, fbegeerden van Hem een teken uit den hemel. f Matth. 16:1. verwijsteksten
17 Maar Hij kennende hun gedachten, zeide tot hen: gEen ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een huis tegen zichzelf verdeeld zijnde, valt. g Matth. 12:25. Mark. 3:24. verwijsteksten
18 Indien nu ook de satan tegen zichzelven verdeeld is, hoe zal zijn rijk bestaan? Dewijl gij zegt dat Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp.
19 En indien Ik door Beëlzebul de duivelen uitwerp, door wien werpen uw zonen ze uit? Daarom zullen dezen uw rechters zijn.
20 Maar indien Ik door den vinger Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.
21 Wanneer een sterke gewapende zijn hof bewaart, zo is al wat hij heeft in vrede.
22 hMaar als een daarover komt die sterker is dan hij, en hem overwint, die neemt zijn gehele wapenrusting, waar hij op vertrouwde, en deelt zijn roof uit. h Kol. 2:15. verwijsteksten
23 iWie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit. i Matth. 12:30. verwijsteksten
 
Terugkeer van den onreinen geest
24 kWanneer de onreine geest van den mens uitgevaren is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust; en die niet vindende, zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, waar ik uitgevaren ben. k Matth. 12:43, enz. verwijsteksten
25 En komende, vindt hij het met bezemen gekeerd, en versierd.
26 Dan gaat hij heen en neemt met zich zeven andere geesten, bozer dan hij zelf is; en ingegaan zijnde, wonen zij aldaar; len het laatste van dien mens wordt erger dan het eerste. l Joh. 5:14. Hebr. 6:4, 5; 10:26. 2 Petr. 2:20. verwijsteksten
 
De ware zaligheid
27 En het geschiedde als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik die U gedragen heeft, en de borsten die Gij hebt gezogen.
28 Maar Hij zeide: mJa, zalig zijn degenen die het Woord Gods horen en hetzelve bewaren. m Matth. 7:21. Joh. 6:29. Rom. 2:13. verwijsteksten
 
Het teken van Jona
29 En als de scharen dicht bijeenvergaderden, begon Hij te zeggen: Dit is een boos geslacht; het verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan nhet teken van Jona, den profeet. n Jona 1:17; 2:10. verwijsteksten
30 Want gelijk Jona voor de Ninevieten een teken geweest is, alzo zal ook de Zoon des mensen zijn voor dit geslacht.
31 De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met de mannen van dit geslacht en zal hen veroordelen; owant zij is gekomen van de einden der aarde, om te horen de wijsheid van Sálomo; en zie, meer dan Sálomo is hier. o 1 Kon. 10:1. 2 Kron. 9:1. Matth. 12:42. verwijsteksten
32 De mannen van Ninevé zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelve veroordelen; pwant zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona; en zie, meer dan Jona is hier. p Jona 3:5. verwijsteksten
 
De kaars des lichaams
33 qEn niemand die een kaars ontsteekt, zet die in het verborgene, noch onder een korenmaat, maar op een kandelaar, opdat degenen die inkomen, het licht zien mogen. q Matth. 5:15. Mark. 4:21. Luk. 8:16. verwijsteksten
34 rDe kaars des lichaams is het oog; wanneer dan uw oog eenvoudig is, zo is ook uw gehele lichaam verlicht; maar zo het boos is, zo is ook uw gehele lichaam duister. r Matth. 6:22. verwijsteksten
35 Zie dan toe dat niet het licht hetwelk in u is, duisternis zij.
36 Indien dan uw lichaam geheel verlicht is, niet hebbende enig deel dat duister is, zo zal het geheel verlicht zijn, gelijk wanneer de kaars met het schijnsel u verlicht.
 
Het wee over de farizeeën
37 Als Hij nu dit sprak, bad Hem een zeker farizeeër dat Hij bij hem het middagmaal wilde eten; en ingegaan zijnde, zat Hij aan.
38 En de farizeeër dat ziende, verwonderde zich sdat Hij niet eerst vóór het middagmaal Zich gewassen had. s Mark. 7:3. verwijsteksten
39 En de Heere zeide tot hem: tNu gij farizeeën, gij reinigt het buitenste des drinkbekers en des schotels; vmaar het binnenste van u is vol van roof en boosheid. t Matth. 23:25. v Tit. 1:15. verwijsteksten
40 Gij onverstandigen; Die het buitenste heeft gemaakt, heeft Hij ook niet het binnenste gemaakt?
41 xDoch geeft tot aalmoezen hetgeen daarin is; en zie, alles is u rein. x Jes. 58:7. Dan. 4:27. Luk. 12:33. verwijsteksten
42 yMaar wee u, farizeeën, want gij vertiendt munte en ruit en alle moeskruid, en zgij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit moest men doen en het andere niet nalaten. y Matth. 23:23. z 1 Sam. 15:22. Hos. 6:6. Micha 6:8. Matth. 9:13; 12:7. verwijsteksten
43 aWee u, farizeeën, want gij bemint het voorgestoelte in de synagogen, en de begroetingen op de markten. a Matth. 23:6. Mark. 12:38. Luk. 20:46. verwijsteksten
44 bWee u, gij schriftgeleerden en farizeeën, gij geveinsden; want gij zijt gelijk den graven die niet openbaar zijn, en de mensen die daarover wandelen, weten het niet. b Matth. 23:27. verwijsteksten
45 En een van de wetgeleerden antwoordende zeide tot Hem: Meester, als Gij deze dingen zegt, zo doet Gij ook ons smaadheid aan.
46 cDoch Hij zeide: Wee ook u, wetgeleerden, want gij belast de mensen met lasten zwaar om te dragen, en zelven raakt gij die lasten niet aan met één van uw vingers. c Jes. 10:1. Matth. 23:4. Hand. 15:10. verwijsteksten
47 dWee u, want gij bouwt de graven der profeten, en uw vaders hebben dezelve gedood. d Matth. 23:29. verwijsteksten
48 Zo getuigt gij dan dat gij medebehagen hebt aan de werken uwer vaderen; want zij hebben hen gedood, en gij bouwt hun graven.
49 Waarom ook de Wijsheid Gods zegt: eIk zal profeten en apostelen tot hen zenden, en van die zullen zij sommigen doden, en sommigen zullen zij uitjagen; e Matth. 10:16. Luk. 10:3. Joh. 16:2. Hand. 7:51. Hebr. 11:35. verwijsteksten
50 Opdat van dit geslacht afgeëist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is van de grondlegging der wereld af;
51 fVan het bloed van Abel gtot het bloed van Zacharía, die gedood is tussen het altaar en het huis Gods; ja, zeg Ik u, het zal afgeëist worden van dit geslacht. f Gen. 4:8. Hebr. 11:4. g 2 Kron. 24:21. verwijsteksten
52 hWee u, gij wetgeleerden, want gij hebt den sleutel der kennis weggenomen; gij zelven zijt niet ingegaan, en die ingingen, hebt gij verhinderd. h Matth. 23:13. verwijsteksten
53 En als Hij deze dingen tot hen zeide, begonnen de schriftgeleerden en farizeeën hard aan te houden, en Hem van vele dingen te doen spreken;
54 Hem lagen leggende, en zoekende iets uit Zijn mond te bejagen, opdat zij Hem beschuldigen mochten.

Einde Lukas 11