Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De genezing van een geraakte
1 EN ana sommige dagen is Hij wederom binnen Kapérnaüm gekomen; en het werd gehoord dat Hij in huis was. a Matth. 9:1. Luk. 5:17. verwijsteksten
2 En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten; en Hij sprak het Woord tot hen.
3 bEn er kwamen sommigen tot Hem, brengende een geraakte, die van vier gedragen werd. b Matth. 9:1. Luk. 5:18. verwijsteksten
4 En niet kunnende tot Hem genaken overmits de schare, ontdekten zij het dak waar Hij was; en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder waar de geraakte op lag.
5 En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
6 En sommigen van de schriftgeleerden zaten aldaar en overdachten in hun harten:
7 Wat spreekt Deze aldus godslasteringen? cWie kan de zonden vergeven dan alleen God? c Ps. 32:5; 51:3. Jes. 43:25. verwijsteksten
8 En Jezus terstond in Zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
9 Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven; of te zeggen: Sta op en neem uw beddeken op en wandel?
10 Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte):
11 Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis.
12 En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid; zodat zij zich allen ontzetten, en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien.
 
De roeping van Levi
13 dEn Hij ging wederom uit naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen. d Matth. 9:9. Luk. 5:27. verwijsteksten
14 En voorbijgaande zag Hij Levi, den zoon van Alféüs, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.
15 En het geschiedde als Hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen en waren Hem gevolgd.
16 En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?
17 En Jezus dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. eIk ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. e Matth. 9:13; 21:31. Luk. 5:32; 19:10. 1 Tim. 1:15. verwijsteksten
 
Het vasten
18 fEn de discipelen van Johannes en van de farizeeën vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de farizeeën, en Uw discipelen vasten niet? f Matth. 9:14. Luk. 5:33. verwijsteksten
19 En Jezus zeide tot hen: gKunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten. g Jes. 62:5. 2 Kor. 11:2. verwijsteksten
20 Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.
21 En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur.
22 hEn niemand doet nieuwen wijn in oude lederen zakken; anders doet de nieuwe wijn de lederen zakken bersten, en de wijn wordt uitgestort, en de lederen zakken verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen. h Matth. 9:17. verwijsteksten
 
Het aren plukken op den sabbat
23 iEn het geschiedde dat Hij op een sabbatdag door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. i Deut. 23:25. Matth. 12:1. Luk. 6:1. verwijsteksten
24 En de farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den sabbatdag kwat niet geoorloofd is? k Ex. 20:10. verwijsteksten
25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat lDavid gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde, en dengenen die met hem waren? l 1 Sam. 21:6. verwijsteksten
26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten mdan den priesters, en ook gegeven heeft dengenen die met hem waren? m Lev. 24:9. verwijsteksten
27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is gemaakt om den mens, niet de mens om den sabbat.
28 nZo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat. n Matth. 12:8. Luk. 6:5. verwijsteksten

Einde Markus 2