Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 16 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 16

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De opstanding
1 ENa als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. a Matth. 28:1. Luk. 24:1. Joh. 20:1. verwijsteksten
2 En zeer vroeg op den eersten dag der week, kwamen zij tot het graf, als de zon opging;
3 En zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen?
4 (En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was) want hij was zeer groot.
5 bEn in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. b Matth. 28:2. Joh. 20:12. verwijsteksten
6 Maar hij zeide tot haar: cZijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus den Nazaréner, Die gekruist was; Hij is opgestaan, Hij is hier niet; ziet de plaats waar zij Hem gelegd hadden. c Matth. 28:5. Luk. 24:5. verwijsteksten
7 Doch gaat heen, zegt Zijn discipelen en Petrus, dat Hij u dvoorgaat naar Galiléa; aldaar zult gij Hem zien, egelijk Hij ulieden gezegd heeft. d Hand. 1:3; 13:31. 1 Kor. 15:5. e Matth. 26:32; 28:10. Mark. 14:28. verwijsteksten
8 fEn zij haastelijk uitgegaan zijnde, vloden van het graf; en beving en ontzetting had haar bevangen; en zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. f Matth. 28:8. Luk. 24:9. Joh. 20:18. verwijsteksten
 
Drie verschijningen
9 En als Jezus opgestaan was des morgens vroeg op den eersten dag der week, verscheen Hij geerst aan Maria Magdaléna, huit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had. g Joh. 20:14, 16. h Luk. 8:2. verwijsteksten
10 Deze heengaande boodschapte het dengenen die met Hem geweest waren, welke treurden en weenden.
11 En als dezen hoorden dat Hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet.
12 iEn na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. i Luk. 24:13. verwijsteksten
13 Dezen ook heengaande, boodschapten het den anderen, maar zij geloofden ook die niet.
14 kDaarna is Hij geopenbaard aan de elve, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die Hem gezien hadden nadat Hij opgestaan was. k Luk. 24:36. Joh. 20:19. 1 Kor. 15:5. verwijsteksten
15 En Hij zeide tot hen: lGaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie allen creaturen. l Matth. 28:19. Joh. 15:16. verwijsteksten
16 Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; mmaar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. m Joh. 3:18; 12:48. verwijsteksten
17 En dengenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: nin Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; omet nieuwe tongen zullen zij spreken; n Luk. 10:17. Hand. 5:16; 8:7; 16:18; 19:12. o Hand. 2:4; 10:46; 19:6. verwijsteksten
18 pSlangen zullen zij opnemen; en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; qop kranken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden. p Luk. 10:19. Hand. 28:5. q Hand. 28:8. verwijsteksten
 
De hemelvaart
19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, ris opgenomen in den hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. r Luk. 24:50, 51. Hand. 1:9. verwijsteksten
20 En szij uitgegaan zijnde, predikten overal, en tde Heere wrocht mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. Amen. s Hand. 1:2. 1 Tim. 3:16. t Hand. 14:3. Hebr. 2:4. verwijsteksten

Einde Markus 16